Najnowsze publikacje

W dziale Najnowsze publikacje znajdą Państwo informacje o naszych publikacjach jednorazowych: książkowych i w wersji elektronicznej. Nasze fachowe publikacje książkowe z dziedzin prawa niezbędnych w funkcjonowaniu instytucji kultury cieszą się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Prenumeratorom Poradnika Instytucji Kultury przysługują rabaty na nasze publikacje jednorazowe!

Instrukcja kasowa w instytucjach kultury

Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej to jeden z podstawowych aktów wewnętrznych instytucji kultury. Należy ją sporządzić na podstawie przepisów m.in. ustawy o rachunkowości, rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także na podstawie innych aktów prawnych (w przypadku instytucji kultury jest to ustawa o finansach publicznych).

Aby ułatwić Państwu przygotowanie instrukcji kasowej w Państwa instytucji kultury Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała praktyczną publikację w wersji elektronicznej pt. Instrukcja kasowa w instytucjach kultury.

Znajdą w niej Państwo porady dotyczące:

 • odpowiedzialności dyrektora instytucji kultury za gospodarkę kasową i wprowadzenie instrukcji kasowej w instytucji kultury,
 • zasad przekazania kasjerowi odpowiedzialności za prowadzenie kasy,
 • zasad wpłat i wypłat gotówkowych oraz przechowywania pieniędzy i innych wartości pieniężnych, a także depozytów,
 • transportu środków pieniężnych,
 • pogotowia kasowego,
 • procedur obrotów kasowych,
 • dokumentowania obrotów kasowych,
 • ewidencji obrotów kasowych w księgach rachunkowych.

W publikacji znajdą Państwo wzory dokumentów związanych obrotem gotówkowym w instytucji:

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej
 • Oświadczenie kasjera o odpowiedzialności materialnej i przestrzeganiu zasad prowadzenia kasy
 • Wzorcowa instrukcja gospodarki kasowej w instytucji kultury

Wszystkie te wzory otrzymają Państwo także w edytowalnej wersji Microsoft Word. Dzięki temu — po uzupełnieniu danych Państwa instytucji kultury — dokumenty są od ręki gotowe do wykorzystania.

Koszty w instytucjach kultury. Ewidencja księgowa z przykładami

Książka zawiera liczne przykłady księgowań kosztów związanych m.in. ze środkami trwałymi, VAT, podatkami, wynagrodzeniami, umowami cywilnoprawnymi, kosztami i stratami. Zawiera także informacje, jak zapewnić ewidencję wykonania budżetu instytucji kultury w układzie zadaniowym.

W książce znajdą Państwo porady i wskazówki m.in.:

 • Jaką metodę inwentaryzacji zastosować do poszczególnych składników majątku?
 • Jakie zapisy umieścić w instrukcji inwentaryzacyjnej instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić skontrum materiałów bibliotecznych?
 • Jak inwentaryzować dzieła sztuki i zbiory muzealne?
 • Co napisać w potwierdzeniu stanu eksponatów muzealnych znajdujących się czasowo w muzeum?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy spisie z natury?
 • Jak zaksięgować różnice inwentaryzacyjne?
 • Jak rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne z wyników inwentaryzacji?
 • Kiedy trzeba poczekać z inwentaryzacją na biegłego rewidenta?

Inwentaryzacja w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik z wzorami dokumentów (w wersji elektronicznej — PDF)

To jedyna na rynku publikacja z praktycznym komentarzem jak przygotować się i przeprowadzić inwentaryzację, uwzględniając specyfikę instytucji kultury.

W książce znajdą Państwo porady i wskazówki m.in.:

 • Jaką metodę inwentaryzacji zastosować do poszczególnych składników majątku?
 • Jakie zapisy umieścić w instrukcji inwentaryzacyjnej instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić skontrum materiałów bibliotecznych?
 • Jak inwentaryzować dzieła sztuki i zbiory muzealne?
 • Co napisać w potwierdzeniu stanu eksponatów muzealnych znajdujących się czasowo w muzeum?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy spisie z natury?
 • Jak zaksięgować różnice inwentaryzacyjne?
 • Jak rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne z wyników inwentaryzacji?
 • Kiedy trzeba poczekać z inwentaryzacją na biegłego rewidenta?

Inwentaryzacja to także ogromna ilość dokumentów, które należy stworzyć i wypełnić. Atutem książki jest komplet wzorów dokumentacji inwentaryzacyjnej, które po dostosowaniu do wielkości jednostki oraz ilości posiadanych składników majątkowych może zaadaptować każda instytucja kultury.

Nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej. Komentarz do zmian

Od dawna oczekiwana nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej stała się faktem. Dotychczasowe przepisy z zakresu działalności kultury prowadziły do tego, że podmioty działające w tym obszarze napotykały szereg ograniczeń wynikających z przepisów, a wiele z nich budziło wątpliwości interpretacyjne. Zamiarem nowelizacji była zmiana niekorzystnych regulacji oraz wprowadzenie jednoznacznych przepisów w miejsce tych, które budzą wątpliwości.

W książce omawiamy konsekwencje najważniejszych zmian m.in.:

 • wprowadzenie podziału na instytucje artystyczne i nieartystyczne,
 • oparcie działalności podstawowej instytucji artystycznych na sezonach artystycznych, na które będą ustalane plany repertuarowe,
 • powoływanie dyrektora instytucji kultury przez organizatora na czas określony,
 • umieszczenie ilości zastępców dyrektora bezpośrednio w statucie,
 • zmiany w powierzeniu zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzanie instytucją kultury,
 • możliwość połączenia instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach,
 • doprecyzowanie rodzaju dotacji, o których była mowa w ustawie,
 • zmiany dotyczące funduszu instytucji kultury,
 • wprowadzenie podstawowych zasad wynagrodzenia pracowników oraz nabywania prawa do nagrody jubileuszowej.

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Wybrane zagadnienia

Wyjątkowa publikacja przygotowana specjalnie z myślą o specyficznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o charakterze kulturalnym czy artystycznym.

Książka będzie pomocna także przy przetargach na:

 • roboty budowlane, takie jak np. rozbudowa domu kultury, budowa opery, filharmonii,
 • dostawy, np. książek do bibliotek, materiałów do produkcji scenografii teatralnych i kostiumów, obrazów, eksponatów,
 • usługi, np. na wykonanie gablot ekspozycyjnych i ich dostarczenie do muzeum, usługi ochrony obiektów i budynków historycznych muzeum.

Dzięki tej publikacji instytucje kultury m.in. prawidłowo:

 • ustalą wartość zamówienia
 • opiszą przedmiot zamówienia
 • przygotują specyfikację istotnych warunków zamówienia
 • określą warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • wybiorą tryb przeprowadzenia procedury przetargowej
 • przeprowadzą konkurs architektoniczny

Autorka książki, Andrzela Gawrońska–Baran — były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, specjalista w zakresie zamówień publicznych, w jasny i przystępny sposób omawia zagadnienia, ilustrując je licznymi przykładami z życia instytucji kultury oraz aktualnym orzecznictwem m.in. Krajowej Izby Odwoławczej.