Aktualności

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników (także w pandemii) oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury — Online, 25.01.2021

15 stycznia 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zasady wynagradzania pracowników (także w pandemii) oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników (także w pandemii) oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury — Online, 20.01.2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zasady wynagradzania pracowników (także w pandemii) oraz regulaminy: pracy i wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia można zgłaszać książki do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

12 stycznia 2021

Do 31 stycznia 2021 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Organizatorem nagrody jest Muzeum Witolda Gombrowicza oraz prezydent miasta Radomia. Honorowy Patronat nad nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury — Online, 13.01.2021

7 stycznia 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do Programu Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego na 2021 rok

5 stycznia 2021

Do 12 lutego br. trwa nabór wniosków do Programu Wsparcia „Boy-Żeleński”, którego organizatorem jest Wydawniczy Instytut Francuski.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej

30 grudnia 2020

Do 31 stycznia 2021r. u trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. Organizatorem konkursu jest fundacja Jej imienia. Na laureata inicjatywy czeka gratyfikacja finansowa.

Czytaj więcej »

Weź udział w kolejnej edycji programu EtnoPolska. Nabór trwa do 18 stycznia

29 grudnia 2020

Do 18 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu EtnoPolska 2021, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet projektu to 10 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do programu grantowego wspierającego polskie teatry i grupy teatralne

Do 12 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do programu grantowego skierowanego do polskich teatrów i grup teatralnych. Organizatorami inicjatywy są Związek Cyfrowa Polska oraz YouTube. Projekt wspiera Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Narodowe Centrum Kultury. Do podziału w ramach programu jest 220 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji programu „Ojczysty — dodaj do ulubionych”

22 grudnia 2020

Do 11 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty — dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Prognozowany budżet projektu wynosi 1 mln zł.

Czytaj więcej »

Do końca lutego 2021 r. można zgłaszać kandydatów do Nagrody na Ambasadora Nowej Europy

15 grudnia 2020

Do 28 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do IX edycji Nagrody Ambasador Nowej Europy. Organizatorami inicjatywy są Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku i Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Podwyższone koszty pracownicze przy pracy zdalnej

4 stycznia 2021

Ze względu na ogłoszony stan epidemii pracownicy instytucji kultury zostali skierowani na pracę zdalną.
Czy przy takim wykonywaniu pracy pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów?

Czytaj więcej »

Główny księgowy poza regulaminem organizacyjnym

15 grudnia 2020

Czy w regulaminie organizacyjnym gminnego ośrodka kultury uwzględnia się stanowisko głównego księgowego w przypadku, gdy obowiązki te na podstawie zawartego z organizatorem porozumienia przejął i wykonuje skarbnik gminy?

Czytaj więcej »

Zakup zbiorów bibliotecznych refundowanych dotacją celową i ich umorzenie

1 grudnia 2020

Instytucja kultury zakupiła z własnych środków kolekcję kart historycznych, które zostaną wprowadzone do ewidencji zbiorów bibliotecznych, jednak dopiero najwcześniej w miesiącu następnym (więc wtedy również będą przekazane do użytkowania). Na ten zakup instytucja otrzyma dotację celową w następnym miesiącu.
Jak zaksięgować taką operację?
Czy najpierw zaksięgować zakup na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków własnych, a po otrzymaniu dotacji przeksięgować na konto zbiorów bibliotecznych zakupionych ze środków z dotacji celowej?
Czy umorzenie zaksięgować dopiero w momencie przekazania do użytkowania?

Czytaj więcej »

Oświadczenie majątkowe osoby pełniącej obowiązki dyrektora instytucji kultury

16 listopada 2020

Organizator powierzył pracownikowi instytucji kultury pełnienie obowiązków dyrektora instytucji kultury na pół roku.
Czy pracownik ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe, a jeśli tak, to do kiedy?

Czytaj więcej »

Ulepszenie środka trwałego

2 listopada 2020

Muzeum otrzymało od organizatora na protokole PT — Protokół przekazania (przejęcia) środka trwałego termomodernizację budynku o wartości 150 000 zł. Instytucja nie jest właścicielem budynku, tylko użytkownikiem wieczystym.
Jak zaksięgować takie przekazanie?

Czytaj więcej »

Kwalifikacja przychodu z tytułu artystycznego wykonania

15 października 2020

W ramach realizacji projektu teatr podpisał z osobami fizycznymi — muzykami — nieprowadzącymi działalności gospodarczej umowy o artystyczne wykonanie. Artyści w zawartych umowach zobowiązali się do artystycznego wykonania dwunastu utworów oraz do udziału w rejestracji utworów muzycznych w studio. Za wykonanie przedmiotu umowy artyści otrzymają wynagrodzenie określone ryczałtowo w jednej kwocie. Z chwilą ustalenia każdego artystycznego wykonania powstałego w ramach wykonania umowy, artysta-muzyk udziela teatrowi licencji wyłącznej na oznaczony czas, a po zakończeniu projektu — licencji niewyłącznej na określonych polach eksploatacji.
Czy traktując takie umowy jako artystyczne wykonanie umowy-zlecenia, można zastosować 50% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 1-3 Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof), skoro dochodzi do rozporządzenia prawami autorskimi lub pokrewnymi?
Jak zakwalifikować osiągnięty przez te osoby przychód: jako przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej (art. 13 pkt 2 updof), czy jako przychód z praw majątkowych (art. 18 updof)?

Czytaj więcej »

Niewykorzystaną dotację celową trzeba zwrócić

1 października 2020

W 2019 r. instytucja otrzymała od organizatora dotację celową. Nie wykorzystała całej kwoty dotacji i po rozliczeniu zwróciła na konto organizatora niewykorzystaną część dotacji zgodnie ze sprawozdaniem.
Czy organizator może uznać, że zadanie nie zostało wykonane i trzeba będzie oddać całą kwotę dotacji?

Czytaj więcej »

Program działania instytucji kultury a forma powołania dyrektora

15 września 2020

Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu ma zastosowanie art. 15 pkt 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), dotyczący zawarcia umowy, w której strony określają warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania?
Czy przepis ten dotyczy jedynie powołania dyrektora instytucji kultury bez konkursu?

Czytaj więcej »