Aktualności

Tylko do niedzieli można zgłaszać kandydatów do kolejnej edycji programu Connecting Emerging Literary Artists

27 lutego 2024

Tylko do 3 marca br. trwa nabór zgłoszeń do trzeciej edycji projektu CELA. Organizatorem inicjatywy jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej — Online, 06.03.2024

26 lutego 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Funkcja dyrektora instytucji kultury — relacja z organizatorem, kompetencje, odpowiedzialność — Online, 28.02.2024

20 lutego 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Funkcja dyrektora instytucji kultury — relacja z organizatorem, kompetencje, odpowiedzialność.

Czytaj więcej »

Weź udział w 44. edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla

Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2023. Organizatorami inicjatywy są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzeów.

Czytaj więcej »

Do końca lutego można zgłaszać kandydatów na Bibliotekarza Roku

19 lutego 2024

Do 29 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do XIV edycji ogólnopolskiego konkursu Bibliotekarz Roku. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak bezstresowo i zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.? — Online, 23.02.2024

12 lutego 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak bezstresowo i zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2023 r.?.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Regulamin organizacyjny w instytucji kultury — Online, 21.02.2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Regulamin organizacyjny w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Statut instytucji kultury — Online, 21.02.2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Statut instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zdarzenia dotyczące poprzednich okresów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów — Online, 16.02.2024

9 lutego 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Zdarzenia dotyczące poprzednich okresów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Umowy-zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury. Najnowsze orzecznictwo sądowe — Online, 14.02.2024

7 lutego 2024

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Umowy-zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

Czytaj więcej »

Do końca lutego można przesyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa

Do 29 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Stypendium im. Albrechta Lemppa za rok 2024. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki oraz Literarisches Colloquium Berlin.

Czytaj więcej »

Tylko do 14 lutego można zgłaszać obiekty do kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”

6 lutego 2024

Do 14 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Organizatorami inicjatywy są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalny Konserwator Zabytków.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Odpowiedzialność kustosza za zbiory muzeum

15 lutego 2024

Osoba zatrudniona na stanowisku inwentaryzatora/kustosza odmówiła przyjęcia odpowiedzialności za zbiory.
Kto w muzeum, oprócz dyrektora jednostki, odpowiada za zbiory?
Czy w razie kontroli inwentaryzator/kustosz merytorycznie ponosi odpowiedzialność za zbiory bez względu na odmowę jej przyjęcia?

Czytaj więcej »

Refaktura mediów

1 lutego 2024

W budynku samorządowej instytucji kultury znajduje się kotłownia olejowa, z której odprowadzone są rozgałęzienia do ogrzewania przedszkola i biblioteki mieszczące się poza budynkiem instytucji kultury. Na podstawie porozumienia eksploatacja kotłowni oraz zamawianie i przyjmowanie paliwa leży po stronie zakładu komunalnego, który od 2020 r. wystawia fakturę dla instytucji kultury za zużycie oleju we wszystkich trzech jednostkach (nie ma podliczników, które pozwalałyby ustalić ilość zużycia oleju opałowego przez każdą jednostkę). Między samorządową instytucja kultury a biblioteką i przedszkolem zostało zawarte porozumienie o podziale paliwa w wymiarze ⅓ zużycia ogólnego.
Czy w takiej sytuacji prawidłowe jest refakturowanie zakupu paliwa przez samorządową instytucję kultury?

Czytaj więcej »

Opiniowanie zmian w regulaminie organizacyjnym

15 stycznia 2024

Czy zmiana (dodanie stanowiska) w regulaminie organizacyjnym powiatowego domu kultury musi być przedstawiona na sesji rady powiatu czy wystarczy opinia zarządu na jej temat?

Czytaj więcej »

Niewykorzystana dotacja podmiotowa

2 stycznia 2024

W bibliotece ze względu na niezrealizowanie projektu pod koniec 2023 r. pozostały środki pieniężne z dotacji podmiotowej. Wynik finansowy instytucji był więc dodatni.
Czy niewykorzystane środki pozostałe z dotacji z poprzedniego roku można wprowadzić do planu finansowego na następny rok (po stronie przychodów i jednocześnie kosztów), czy też trzeba je zwrócić do organizatora?

Czytaj więcej »

Błędnie księgowana amortyzacja

15 grudnia 2023

Od 2022 r. w instytucji kultury funkcjonuje konto „Fundusz środków trwałych”. Na podstawie dokumentu PK (polecenie księgowania) dokonano zapisu dotyczącego amortyzacji:

  • 401-11 „Amortyzacja środków trwałych” / 070 „Umorzenie środków trwałych”,
  • 800-50 „Fundusz środków trwałych” / 760-11 „Pozostałe przychody operacyjne — środki trwałe amortyzowane stopniowo”.

W 2022 r. po zaksięgowaniu amortyzacji na koncie 800-50 „Fundusz środków trwałych” powstało saldo po stronie Wn, ale, biorąc pod uwagę ogólnie konto 800, saldo powstało po stronie Ma, więc nie wzbudziło większych wątpliwości. Wprowadzając amortyzację dokumentem PK za 2023 r., będzie miała miejsce taka sama sytuacja jak w 2022 r.
W jaki sposób dokonać korekty i prawidłowo zaksięgować amortyzację za 2023 r.?

Czytaj więcej »

Współpraca instytucji kultury ze stowarzyszeniem przy realizacji wydarzenia kulturalnego

1 grudnia 2023

Dom kultury chce zawrzeć umowę o współpracy ze stowarzyszeniem w celu realizacji wydarzenia kulturalnego. W ramach umowy dom kultury przekaże stowarzyszeniu w formie przelewu określoną kwotę środków pieniężnych na pokrycie kosztów ściśle związanych z organizacją tego wydarzenia. Środki te byłyby jednocześnie wkładem własnym stowarzyszenia wymaganym w związku z pozyskaną dotacją na jego organizację.
Czy dom kultury może współpracować ze stowarzyszeniem przy organizacji wydarzeń kulturalnych w takiej formule?

Czytaj więcej »

Okres trwania umowy-zlecenia

15 listopada 2023

Instytucja kultury ma dwa punkty biblioteczne.
Jaką umowę-zlecenia należy zawrzeć z osobą prowadzącą punkt biblioteczny — czy podpisywaną co roku, czy też może to być umowa na dłuższy okres?

Czytaj więcej »

Jak ustalić wartość użytkowanego budynku?

2 listopada 2023

Gmina — organizator — przekazała instytucji kultury odpłatnie (100 zł/rocznie) budynek wraz z gruntem (aktem notarialnym) w użytkowanie na prowadzenie działalności statutowej. W akcie notarialnym nie wskazano żadnej wartości nieruchomości. Instytucja nie amortyzuje nieruchomości, musi jednak przyjąć ją do ewidencji pozabilansowej jako „Obce środki trwałe”.
Jaką wartość wskazać w tej ewidencji?

Czytaj więcej »