Aktualności

[Webinar] Sprawozdania Rb-N i Rb-Z w instytucji kultury — Online, 05.10.2023

26 września 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Sprawozdania Rb-N i Rb-Z w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Regulamin organizacyjny w instytucji kultury — Online, 04.10.2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Regulamin organizacyjny w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Statut instytucji kultury — Online, 04.10.2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Statut instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Bo słowo ma moc! Weź udział w akcji społecznej Podaruj wiersz

25 września 2023

Do 30 grudnia br. trwa ogólnopolska akcja społeczna „Podaruj wiersz”. Organizatorami inicjatywy są Fundacja im. Zbigniewa Herberta oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie.

Czytaj więcej »

Do końca września można ubiegać się o miejsce w Kolegium Tłumaczy na 2024 rok

20 września 2023

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do Kolegium Tłumaczy na rok 2024. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Plan finansowy w instytucji kultury w dobie inflacji — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie — Online, 26.09.2023

18 września 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Plan finansowy w instytucji kultury w dobie inflacji — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie.

Czytaj więcej »

Zgłoś się na rezydencje literackie Kraków-Wilno

13 września 2023

Tylko do 15 września br. trwa nabór zgłoszeń na rezydencje literackie Kraków-Wilno. Inicjatywa jest efektem współpracy pomiędzy dwoma Miastami Literatury UNESCO — Krakowem i Wilnem.

Czytaj więcej »

Tylko do piątku można przesyłać zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu NCK „Piątka z narodowych”

12 września 2023

Do 15 września br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji ogólnopolskiego konkursu „Piątka z narodowych”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Konkurs finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

[Webinar] Kontrola i audyt organizatora w instytucji kultury — Online, 20.09.2023

8 września 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Kontrola i audyt organizatora w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Tylko do niedzieli można zgłaszać swoich kandydatów do Nagrody BohaterONy 2023

6 września 2023

Do 10 września br. trwa nabór kandydatów do tegorocznej edycji Nagrody BohaterONy 2023. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Sensoria i Fundacja Pokolenia Kolumbów.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do tegorocznej edycji konkursu Ciżemkomania: Moc inspiracji

5 września 2023

Do 13 października br. trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego konkursu Ciżemkomania: Moc inspiracji. Organizatorem inicjatywy jest Biblioteka Kraków. Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Ciżemkomania w Bibliotece Kraków” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Nowa ewidencja czasu pracy w instytucji kultury — Online, 13.09.2023

1 września 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie online pt. Nowa ewidencja czasu pracy w instytucji kultury. Z uwzględnieniem zmian w prawie pracy od 2023 r..

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Inwentaryzacja — ujawnienie niedoborów, do których doszło za czasów byłego dyrektora

15 września 2023

W chwili odejścia dyrektora na emeryturę nie przeprowadzono inwentaryzacji majątku, a nowego dyrektora zatrudniono dopiero po upływie roku. Z końcem 2022 r. przeprowadzono planowany spis majątku instytucji, w wyniku którego ujawniono niedobory.
Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy poprosić byłego dyrektora o wyjaśnienie niedoborów?

Czytaj więcej »

Formalne obowiązki przy rozpoczęciu działalności gospodarczej przez instytucję kultury

1 września 2023

Instytucja kultury (gminny ośrodek kultury) planuje prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in. nauki języków obcych oraz prowadzenia innych form edukacyjnych, działalności szkoleniowej, reklamowej i promocyjnej, a także najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz majątku ruchomego. Pozyskane środki będzie wykorzystywała na działania statutowe instytucji. Wszystko to zostało zapisane w nowym statucie.
Czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe obowiązki, takie jak przy zakładaniu działalności gospodarczej (np. zgłoszenia, wpisy do odpowiednich rejestrów itd.)?

Czytaj więcej »

Podwyżki w instytucji kultury

17 lipca 2023

Ośrodek kultury zatrudnia 10 osób na umowę o pracę. W regulaminie wynagradzania zawarto zapis, z którego wynika, że wynagrodzenie pracownika podlega corocznie waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem.
Jak w związku z tym należy liczyć wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r., jeżeli dla części pracowników wynagrodzenie zasadnicze podniesiono do kwoty minimalnej? Czy należało podwyższyć wynagrodzenia ustalone na 31 grudnia 2022 r. o wskaźnik waloryzacji ogłoszony przez Prezesa GUS?
Czy waloryzacji podlegają wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym również dodatek funkcyjny?

Czytaj więcej »

Materiały do bezpłatnego przekazania

3 lipca 2023

Instytucja kultury podpisała z organizatorem umowę dotyczącą sfinansowania dotacją celową zadania „Monografia”. Ze względu na to, że zadanie to zakwalifikowano jako inwestycyjne, środki finansowe otrzymane przez instytucję ujęto w ewidencji księgowej na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Wydane w ramach monografii publikacje mają być przekazywane w ciągu roku nieodpłatnie dla społeczności lokalnej w celach promocyjnych. Zadanie zrealizowano w grudniu ub.r. i w tym samym miesiącu część książek przekazano już w ramach promocji.
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych koszty związane w wydawnictwem i z nieodpłatnym przekazaniem książek?

Czytaj więcej »

Dzierżawa łąki na potrzeby działalności instytucji kultury

15 czerwca 2023

Położony na terenie gminy skansen odwiedza w weekendy wielu turystów, co wiąże się z brakiem miejsc parkingowych w całej gminie. Ośrodek kultury nie jest organizatorem imprez na terenie skansenu.
Czy ośrodek kultury może podpisać umowę z prywatną osobą na dzierżawę łąki z przeznaczeniem na parking w sezonie turystycznym?

Czytaj więcej »

Błędnie księgowana amortyzacja na koncie funduszu instytucji kultury

1 czerwca 2023

Saldo w instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie Ma na koncie 800 „Fundusz środków trwałych” wynosiło 12 499,81 zł, a po zaksięgowaniu amortyzacji za 2021 r. w wysokości 33 580,33 zł saldo na koniec 2022 r. wyniosło po stronie Wn 21 080,52 zł. Po zaksięgowaniu amortyzacji za 2022 r. saldo po stronie Wn jeszcze się zwiększy.
Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

Czytaj więcej »

Stawki wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania

15 maja 2023

W związku z powtarzającymi się zmianami wysokości płacy minimalnej — regulamin wynagradzania, a zwłaszcza załącznik stanowiący o kwotach płacy minimalnej i maksymalnej na danym stanowisku, często staje się nieaktualny.
Czy możliwe jest stosowanie w tabeli stanowisk pracy i maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę stawek zasadniczych w formie procentowej, np. młodszy bibliotekarz od 100% do 110% minimalnego wynagrodzenia za pracę, starszy bibliotekarz od 120% do 150% płacy minimalnej?

Czytaj więcej »

Przychody i koszty na przełomie miesiąca

2 maja 2023

Czy samorządowa instytucja kultury koszty i przychody na przełomie miesiąca musi ujmować memoriałowo, czy może kasowo?

Czytaj więcej »