Wniosek o stypendium mogą składać osoby fizyczne, zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, na realizację określonego przedsięwzięcia, w jednej z dwóch przewidzianych przez ministra kategorii. Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie.

Jak wynika z regulaminu konkursu, opublikowanego na stronie internetowej resortu kultury, stypendium można otrzymać w dwóch kategoriach:

 1. Stypendia twórcze w dziedzinie:
  1. literatura,
  2. sztuki wizualne,
  3. muzyka,
  4. taniec,
  5. teatr,
  6. film,
  7. opieka nad zabytkami,
  8. twórczość ludowa.
 2. Stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury w dziedzinach animacja i edukacja kulturalna oraz zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o stypendia półroczne lub na okres realizacji przedsięwzięcia:

 1. stypendia półroczne obejmują okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.;
 2. stypendia mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane są na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.

Ze stypendium nie można finansować zakupu środków trwałych i nieruchomości. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Do wniosku trzeba złożyć także kopie dwóch rekomendacji, które m.in.:

 1. powinny być wystawione przez osoby uznane w danej dziedzinie dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku stypendialnego,
 2. muszą być wystawione nie wcześniej niż12 miesięcy przed terminem składania wniosków (od 14 kwietnia 2013 r. do 14 kwietnia 2014 r.),
 3. muszą zawierać: dane wnioskodawcy (imię i nazwisko), datę wystawienia rekomendacji, dane osoby rekomendującej (imię, nazwisko), własnoręczny podpis osoby wystawiającej rekomendację, oraz jej treść rekomendacji, a rekomendacje wystawione po 21 sierpnia 2013 r., powinny być przygotowane z wykorzystaniem specjalnego formularza rekomendacji,
 4. nie mogą być skierowane na inny konkurs,
 5. powinny znajdować się w jednym pliku (jeśli mają kilka stron),
 6. muszą być przetłumaczone na język polski (jeśli są wystawione w języku obcym).

Do końca czerwca 2014 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecyduje o przyznaniu stypendium.