29 czerwca upływa termin składania wniosków w nowym priorytecie w ramach Programów MKiDN: Kolekcje — priorytet 4 — Kolekcje muzealne.

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą ubiegać się państwowe i samorządowe instytucje kultury, będące muzeami wpisanymi do Państwowego Rejestru Muzeów.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zakupu obiektu lub kolekcji do zbiorów muzeum oraz pokrycie kosztów niezbędnych do tego zakupu. Z finansowania w ramach tego priorytetu wyłączone są zadania związane z zakupem obiektów i kolekcji sztuki współczesnej oraz sztuki ludowej.

Ideą przewodnią priorytetu Kolekcje muzealne jest wspieranie gromadzenia zbiorów, funkcji muzeów, która pozwala zapewnić ciągłość rozwoju zbiorów i kolekcji rangi narodowej lub regionalnej oraz ich systematyczne wzbogacanie, co jest jednym z podstawowych warunków zachowania ciągłości ochrony narodowego dziedzictwa.

Intencją priorytetu jest dofinansowywanie zakupu obiektów, wpisujących się w strategię gromadzenia zbiorów i rozbudowy kolekcji, realizowaną przez konkretne muzeum, ubiegające się o przyznanie dotacji.
Jako cel szczególny priorytetu wskazuje się przyjęcie standardu gromadzenia obiektów znaczących dla kultury narodowej w muzeach, mogących zapewnić właściwy stan ich ochrony konserwatorskiej oraz bezpieczeństwo.
Intencją priorytetu jest również, aby obiekty będące przedmiotem zakupu, były możliwie szeroko popularyzowane i udostępnianie z wykorzystaniem atrakcyjnych form prezentacji.

Instytucją zarządzającą priorytetem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a budżet priorytetu wynosi 3 mln zł.