Do 5 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2017, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Program skierowany jest do domów kultury. Prognozowana budżet przeznaczony na realizację projektu wynosi 1 500 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej. Bardzo istotnym zadaniem programu jest także odkrywanie talentów i wzmacnianie potencjału społecznego jak również stworzenie społeczności lokalnej wspólnych inicjatyw.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. Pierwsza część zadania obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej, opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości i stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji. Druga część zadania obejmuje natomiast realizację wspólnie z autorami od 3 do 7 inicjatyw oraz ewaluację zadania uwzględniającą wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Pierwsza część zadania może być realizowana w terminie od 20 lutego do 30 czerwca 2017 r., druga natomiast realizowana może być w terminie od 31 lipca do 20 listopada 2017 r. W realizacji pierwszej i drugiej części zadania uczestniczy wskazany przez NCK animator, pełniący funkcję doradczą.

Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 8 000 zł brutto. Maksymalna natomiast 22 000 zł brutto. Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie. Regulamin konkursy dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.