Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie jako część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Wnioski w programie mogą składać m.in. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
  • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne;
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Realizacja zadania powinna odbywać się na terenie Polski. Termin rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji określa się od 5 czerwca do 30 listopada 2014 r.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł brutto. A kwota maksymalna to 75 000 zł brutto. Dofinansowanie zadania może objąć do 90% jego budżetu.

Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w programie.

Informacje dotyczące programu oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.jezykojczysty.pl.

Nabór wniosków odbywa się przez system EBOI.