Pytanie

Czy po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej amortyzację środków trwałych znajdujących się w instytucie będziemy księgować przez wiele następnych lat na dwa sposoby:

  1. nowy — poprzez rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  2. stary — Wn „Fundusz instytucji”; Ma „Wyrównanie amortyzacji”?

Czy kwota znajdująca się na koncie „Fundusz instytucji kultury” będzie odzwierciedlała wartość majątku jednostki? Co zrobić z kwotą znajdującą się na koncie „Fundusz instytucji kultury” a odpowiadającą wartości niezamortyzowanych środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych?

Bez względu na to, czy środek trwały został zakupiony przed czy po zmianie ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, od 1 stycznia 2012 r. amortyzacji nie ujmuje się na koncie „Fundusz instytucji kultury”.

Wyjaśnienie

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych oraz przyjętych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości). Oznacza to, że nie ujmuje się wpływu środków na zakup środków trwałych funduszowo. Przepis ten instytucja kultury stosuje do środków pieniężnych otrzymanych na zakup lub wytworzenie środków trwałych po 1 stycznia 2012 r. W tym przypadku amortyzację ujmuje zapisem:

  • Wn 400 „Amortyzacja”,
  • Ma 070 „Umorzenie”; równolegle:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast amortyzację środków trwałych zakupionych przed zmianą ustawy o działalności kulturalnej należy zaksięgować:

  • Wn „Amortyzacja”,
  • Ma „Umorzenie”.

Zatem od początku 2012 r. amortyzacja nie zwiększa konta „Fundusz instytucji kultury”, a umorzenie go nie zmniejsza. Oznacza to, że nie można amortyzować środków trwałych dwoma sposobami, jak to zasugerowano w pytaniu. Wątpliwości dotyczące tego, czy konto Funduszu instytucji kultury będzie faktycznie odzwierciedlało wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury wynikają z nowego brzmienia art. 29 ustawy o działalności kulturalnej. Ponieważ brak jest przepisów przejściowych, nie można dokonać przeksięgowania z konta funduszu instytucji kultury na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów niezamortyzowanej wartości środka trwałego.

Podstawy prawne

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406)
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378)