Pytanie

Pytanie dotyczy porady z listopadowego Poradnika Instytucji Kultury z 2014 r. pt. „Dotacja celowa z lat ubiegłych w planie finansowym roku bieżącego”, s. 14. Wynika z niej, że dotacji wydatkowanej w roku poprzednim nie należy ujmować w planie finansowym roku obecnego. Jednak dane te będą pojawiać się w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego (stopniowa amortyzacja równolegle do pozostałych przychodów operacyjnych), co spowoduje, że wykonane przychody i koszty nie będą miały pokrycia w planie. Jak rozwiązać ten problem?

Zwracam uwagę, że ujęcie w planie finansowym dotacji, a amortyzacja środków trwałych nią sfinansowanych to nie jest to samo.

Wyjaśnienie

Plan finansowy instytucji kultury musi zachować minimalne ramy treściowe określone w art. 31 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w pozostałym zakresie jego szczegółowość zależy od potrzeb instytucji kultury oraz wymogów organizatora.

W przypadku gdy instytucja kultury realizuje wydatki majątkowe, muszą być one wyodrębnione w planie.

Sytuacja taka nastąpi zawsze w przypadku ujęcia w planie dotacji celowej na inwestycje i wówczas wydatki majątkowe muszą być planowane co najmniej w wysokości tej dotacji.
W roku otrzymania dotacji na inwestycje w planie finansowym trzeba ją wykazać w przychodach oraz kosztach (wydatkach).

Przykładowo plan taki może wyglądać następująco (Pozycja w planie — Kwota w zł):

A. Przychody z prowadzonej działalności (1. + 2.) — 677 000

 1. Dotacja od organizatora — 610 000, w tym:
  • a) podmiotowa — 320 000
  • b) celowa na organizację imprezy — 80 000
  • c) celowa na zakup środka trwałego — 210 000
 2. Pozostałe przychody operacyjne — 67 000

B. Koszty ogółem (1. + 2.) — 677 000

 1. Koszty działalności bieżącej — 467 000, w tym:
  • a) amortyzacja — 50 000
  • b) wynagrodzenia — 233 000
  • c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia — 120 000
  • d) usługi obce — 44 000
  • e) podatki i opłaty — 8 000
  • f) zużycie materiałów i energii — 11 000
  • g) pozostałe koszty rodzajowe — 1 000
 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne — 210 000

Jeśli środek trwały o wartości początkowej 210 000 zł amortyzuje się stawką 2,5%, czyli rocznie jest to 5250 zł, to w planie finansowym na kolejny rok należy ująć tę kwotę w amortyzacji oraz tę samą kwotę w pozostałych przychodach operacyjnych.

Przyjmując, że przychody i koszty poza dotacją celową na zakup środka trwałego się nie zmienią, to plan finansowy na kolejny rok powinien wyglądać następująco:

A. Przychody z prowadzonej działalności (1. + 2.) — 472 250

 1. Dotacja od organizatora — 400 000, w tym:
  • a) podmiotowa — 320 000
  • b) celowa na organizację imprezy — 80 000
 2. Pozostałe przychody operacyjne — 67 000 + 5250 = 72 250

B. Koszty ogółem (1. + 2.) — 472 250

 1. Koszty działalności bieżącej — 472 250, w tym:
  • a) amortyzacja — 50 000 + 5250 = 55 250
  • b) wynagrodzenia — 233 000
  • c) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia — 120 000
  • d) usługi obce — 44 000
  • e) podatki i opłaty — 8 000
  • f) zużycie materiałów i energii — 11 000
  • g) pozostałe koszty rodzajowe — 1 000
 2. Wydatki na zakupy inwestycyjne — 0

Podstawa prawna

 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 11 lipca 2014 r. poz. 1100)
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 5 sierpnia 2013 r. poz. 885; ost. zm. Dz.U. z 23 grudnia 2014 r. poz. 1877)