Marianna Sobolewska

Zamknięcie roku w instytucjach kultury

Każdy księgowy dba o porządek w dokumentach, gdyż tylko wtedy łatwo i szybko może dotrzeć do potrzebnych informacji, sprawdzić daną operację, wychwycić ewentualne błędy i je skorygować. Rachunkowość instytucji kultury jest bezpośrednio związana z jej sprawozdawczością, gdyż na podstawie danych z rzetelnie i bezbłędnie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdania finansowe, a także budżetowe.

Aby przybliżyć Państwu problematykę dotyczącą sporządzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury oraz tych sprawozdań budżetowych, które mają one obowiązek składać, Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała nową publikację pt.

Zamknięcie roku w instytucjach kultury. Sprawozdawczość bez tajemnic.

W przygotowanej z myślą o instytucjach kultury praktycznej publikacji znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jak prawidłowo wyceniać składniki aktywów i pasywów?
  • Jak poprawnie wypełnić formularze sprawozdawcze dotyczące instytucji kultury?
  • Które zdarzenia po dniu bilansowym wymagają korekty sprawozdania?
  • Jak ująć w bilansie rozliczenia międzyokresowe?
  • Kiedy sprawozdanie instytucji podlega badaniu przez biegłego rewidenta i jak powinna przebiegać współpraca?
  • Jak skorygować rachunek przepływów pieniężnych o różnice kursowe?
  • W jakich okolicznościach biegły rewident wyda opinię z zastrzeżeniami albo odmówi wydania opinii o sprawozdaniu finansowym instytucji?
  • Jakie dane podają instytucje kultury w informacjach dodatkowych i objaśnieniach i z jakim stopniem szczegółowości?
  • Jak ująć przychody, w tym dotację podmiotową, oraz koszty instytucji kultury w rachunku zysków i strat?

Autorki książki, Ewa Ostapowicz oraz Marianna Sobolewska, na licznych przykładach i propozycjach ewidencji księgowej rozwiązują problemy i rozwiewają wątpliwości głównych księgowych w instytucjach kultury związane z zamknięciem roku oraz przygotowaniem sprawozdań budżetowych.