Przemysław Wolski

aplikant radcowski, specjalista z zakresu prawa instytucji kultury i finansów publicznych

Zatrudnienie dyrektora na czas określony bez konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi

Czy dyrektora ośrodka kultury, powołanego na czas nieokreślony, którego nie obowiązują przepisy przejściowe wynikające z Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej) można ponownie powołać na to stanowisko bez przeprowadzania konkursu i konsultacji ze związkami zawodowymi na okres 7 lat, jeżeli jest taka wola jego i organizatora?

Nazwa instytucji a przepisy dotyczące zatrudniania dyrektorów po zmianie ustawy o działalności kulturalnej

Pytanie dotyczy zatrudnienia dyrektora centrum kultury po nowelizacji ustawy o działalności kulturalnej. Chodzi o art. 8 ust. 6 Ustawy z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja ustawy o działalności kulturalnej). Przepis ten stanowi, że przepisów przejściowych dotyczących pozostawania na swoich stanowiskach do końca 2013 r. dyrektorów instytucji kultury powołanych przed 1 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony nie stosuje się do dyrektorów bibliotek, domów oraz ośrodków kultury. Centrum Kultury i Kultury Fizycznej powstało w 2007 r. z połączenia Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Natomiast organizator przekazuje środki budżetowe na działalność centrum kultury z działu 921, rozdziału 92109 — domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby.

Nowe wynagrodzenia pracowników instytucji kultury i inne nowe przepisy o działalności kulturalnej (w wersji elektronicznej — PDF)

Ostatnia nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej (ustawa z 31 sierpnia 2011 r. Dz.U. nr 207, poz. 1230) wymusiła zmiany w aktach wykonawczych, ponieważ Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego nakazano wydanie nowych rozporządzeń, a stare przepisy uchylono.

Najważniejsze wydane przez resort kultury rozporządzenie dotyczy płac pracowników instytucji kultury. Zaproponowane zmiany idą w kierunku uwolnienia płac w instytucjach kultury i zróżnicowania możliwości zarobkowych ze względu na region i możliwości finansowe zarówno organizatorów, jak i samych instytucji.

Nowe rozporządzenia wykonawcze mają doprecyzować przepisy i usunąć wątpliwości powstałe na przestrzeni ostatnich lat. Czy to się udało? Na wnioski z tych zmian należy jeszcze poczekać, lecz już teraz ich dokładna charakterystyka jest już możliwa i jest tematem przewodnim naszej nowej publikacji.

Niniejsza publikacja jest zbiorem nowych przepisów wykonawczych do najważniejszych dla instytucji kultury ustaw o:

 • działalności kulturalnej,
 • muzeach,
 • bibliotekach.

Najwięcej miejsca w publikacji poświęcamy jednak tematyce związanej z nowymi zasadami wynagradzania pracowników instytucji kultury. Dowiedzą się więc Państwo m.in.:

 • Komu należy się dodatek funkcyjny, a komu dodatek specjalny i w jakiej wysokości?
 • Jak liczyć nagrodę jubileuszową zgodnie z nowymi przepisami?
 • Jakie składniki wchodzą w skład wynagrodzenia dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego w instytucjach kultury i na jakie dodatki mogą liczyć?
 • Czy dyrektor może być pociągnięty do odpowiedzialności za wprowadzenie stanowiska niewymienionego w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania?
 • Jak sprawnie przejść przez procedurę wprowadzenia nowych regulaminów wynagradzania?
 • Jaki wachlarz zachowań przysługuje pracownikowi w związku ze zmianą wysokości jego wynagrodzenia?

Poza tematyką płacową w książce znajdą Państwo także komentarz do innych nowych przepisów wykonawczych, takich jak m.in.:

 • stanowiska w muzeach,
 • narodowy zasób biblioteczny,
 • rejestr instytucji kultury,
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
 • dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
 • tytuł honorowy Mistrz Rzemiosł Artystycznych, odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Rażąco niska dotacja od organizatora

Nasza instytucja kultury prowadzi w niewielkim zakresie działalność gospodarczą, głównie w postaci dzierżawy pomieszczeń i wynajmu sali oraz organizowaniu zabaw. Otrzymaliśmy dotację z gminy na 2012 r. (w kwocie 148 000 zł) rażąco niską w porównaniu do roku 2011 (217 000 zł). Jest to dotacja na pokrycie bieżących wydatków (bez jakichkolwiek remontów). Wiemy, że przy tej kwocie dotacji na 2012 r. nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich podstawowych kosztów (np. zakupu węgla). Wystosowaliśmy pismo do gminy z wykazaniem, że nie będziemy w stanie przy tak niskiej dotacji pokryć wszystkich naszych zobowiązań. Gmina prosi o opracowanie i dostarczenie projektu planu finansowego. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? Czy w planie finansowym można wykazać przychody niższe od kosztów?

Inwestycje instytucji kultury

 • Zmieniona ustawa o działalności kulturalnej wprowadza pojęcie inwestycji, którym mają posługiwać się instytucje i organizatorzy przy udzielaniu dofinansowania
 • Ewidencjonowanie wszystkich wydatków związanych z realizowaną inwestycją pomoże rozliczyć nakłady po jej zakończeniu
 • Zadania inwestycyjne wymagają kalkulacji, bo wpływają na koszty całej inwestycji

Zmiana nazwy instytucji kultury

Dyrektor chce zmienić nazwę instytucji z Miejski Ośrodek Kultury na Miejski Ośrodek Kultury i Sportu. Prosi o podpowiedź, jak przejść przez wszystkie procedury z tym związane.

Narzucenie samorządowej instytucji kultury reorganizacji przez komisję gminnej rady

Jestem dyrektorem samorządowej instytucji kultury, która jest wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury. Czy mam obowiązek przedstawiać komisji oświaty i kultury przy radzie gminy plan restrukturyzacji instytucji w zakresie zatrudnienia?
Komisja uznała za konieczne jego wdrożenie w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania instytucji. Nie podano mi żadnej podstawy prawnej. Radni uważają, że stan zatrudnienia jest za wysoki. Według mnie liczba zatrudnionych jest odpowiednia do tego, aby instytucja sprawnie funkcjonowała.

 • Jakie mogą być ewentualne konsekwencje niedostosowania się do narzuconego obowiązku przedstawienia takiego planu?
 • Czy komisja ma prawo żądać od samorządowej instytucji kultury takiego planu?
 • Czy wójt może narzucić wprowadzenie takiego planu pod pretekstem poszukiwania oszczędności?
 • Czy organizator może w ciągu roku ograniczyć przyznaną roczną dotację na działalność bieżącą instytucji kultury? Jak się można przed tym obronić?