Wioletta Zagrodzka

specjalista ds. rachunkowości

Ewidencja księgowa nakładów na ulepszenie boiska instytucji kultury

Instytucja kultury ponosi nakłady na ulepszenie boiska, które jest wpisane do jej ewidencji środków trwałych. Zgodnie z przyjętymi w instytucji kultury zasadami (polityką) rachunkowości nakłady, które w danym roku podatkowym przekroczą kwotę 3500 zł, podnoszą wartość środków trwałych. Jak należy prawidłowo zaksięgować fakturę dotyczącą budowy trybun wokół boiska oraz zapłatę za nią?

Dodatek stażowy a wynagrodzenie za czas choroby

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w ośrodku kultury pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowują prawo do pełnego dodatku stażowego. W październiku 2013 r. pracownik, któremu przysługuje dodatek stażowy w kwocie 320 zł, przebywał na zwolnieniu lekarskim 5 dni. Jak należy ustalić kwotę dodatku, od której nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne?

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucji kultury

Rezerwy tworzy się w przypadku istnienia określonego ryzyka gospodarczego. W przypadku instytucji kultury ryzyko to może powstać np. w razie wystąpienia klęsk żywiołowych czy też w wyniku jej bieżącej działalności. Konsekwencją oceny ryzyka jest decyzja dyrektora instytucji kultury, aby w uzasadnionych przypadkach utworzyć rezerwę. W takim przypadku bierze się pod uwagę zasadę ostrożności w prowadzeniu polityki finansowej jednostki a także obowiązek urealnienia osiąganych przez nią wyników finansowych.

Przy czym należy pamiętać, że każda instytucja kultury, której sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu, ma obowiązek ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aby przybliżyć Państwu problematykę rezerw w rachunkowości, Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała nową publikację pt.

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucji kultury. Zasady bilansowe i podatkowe.

Z publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Kiedy instytucja kultury ma obowiązek ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
 • W jakich sytuacjach należy tworzyć rezerwy?
 • Jak ewidencjonować rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych?
 • Jak wyceniać i  inwentaryzować rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów?
 • Jak prawidłowo wyliczać różnice przejściowe między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów i pasywów?
 • Kiedy ustalać aktywa a kiedy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
 • Jak ująć rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury?

Przedstawiona w publikacji problematyka rezerw w rachunkowości może być pomocnym narzędziem w pracy głównego księgowego i pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury. Książka będzie także pomocna w analizowaniu i rozwiązywaniu zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem instytucją kultury.

Instrukcja kancelaryjna w instytucjach kultury

Uwaga!
Opracowanie i wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej w instytucji kultury to obowiązek dyrektora!

Instytucje kultury mają obowiązek:

 • sporządzić i wprowadzić własne przepisy kancelaryjno-archiwalne (instrukcję kancelaryjną, instrukcję archiwalną, jednolity rzeczowy wykaz akt),
 • uzgodnić komplet własnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych z naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych lub dyrektorem właściwego miejscowo archiwum państwowego.

Aby ułatwić przygotowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Państwa instytucji kultury redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkową publikację pt.

Instrukcja kancelaryjna w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik z wzorami dokumentów.

Znajdą w niej Państwo:

 • podstawowe definicje oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania z dokumentami jawnymi i niejawnymi,
 • zasady archiwizacji, brakowania dokumentów oraz przekazywania ich do archiwum państwowego,
 • wskazówki, jakie zagadnienia powinny się znaleźć w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
 • instrukcje, jak opracować jednolity wykaz akt, podzielić dokumentację na kategorie archiwalne, czy ustalić symbol pisma.

Publikację uzupełniają wzory niezbędnych dokumentów, także w edytowalnej wersji Word na załączonym pendrive!

Rozliczenie różnic skontrum

W bibliotece przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych, w wyniku którego ustalono ubytki bezwzględne. Jak należy zaewidencjonować ubytki bezwzględne, które nie są zawinione?

Instrukcja kasowa w instytucjach kultury

Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej to jeden z podstawowych aktów wewnętrznych instytucji kultury. Należy ją sporządzić na podstawie przepisów m.in. ustawy o rachunkowości, rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także na podstawie innych aktów prawnych (w przypadku instytucji kultury jest to ustawa o finansach publicznych).

Aby ułatwić Państwu przygotowanie instrukcji kasowej w Państwa instytucji kultury Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała praktyczną publikację w wersji elektronicznej pt. Instrukcja kasowa w instytucjach kultury.

Znajdą w niej Państwo porady dotyczące:

 • odpowiedzialności dyrektora instytucji kultury za gospodarkę kasową i wprowadzenie instrukcji kasowej w instytucji kultury,
 • zasad przekazania kasjerowi odpowiedzialności za prowadzenie kasy,
 • zasad wpłat i wypłat gotówkowych oraz przechowywania pieniędzy i innych wartości pieniężnych, a także depozytów,
 • transportu środków pieniężnych,
 • pogotowia kasowego,
 • procedur obrotów kasowych,
 • dokumentowania obrotów kasowych,
 • ewidencji obrotów kasowych w księgach rachunkowych.

W publikacji znajdą Państwo wzory dokumentów związanych obrotem gotówkowym w instytucji:

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej
 • Oświadczenie kasjera o odpowiedzialności materialnej i przestrzeganiu zasad prowadzenia kasy
 • Wzorcowa instrukcja gospodarki kasowej w instytucji kultury

Wszystkie te wzory otrzymają Państwo także w edytowalnej wersji Microsoft Word. Dzięki temu — po uzupełnieniu danych Państwa instytucji kultury — dokumenty są od ręki gotowe do wykorzystania.