Pytanie

Czy przekształcona w centrum kultury i bibliotek biblioteka publiczna działa jako biblioteka, czy jako ośrodek kultury?

Wszystko zależy od postanowień statutu instytucji kultury, w skład której wchodzi biblioteka publiczna.

Wyjaśnienie

Organizator może połączyć istniejące instytucje kultury, np. działające w tej samej gminie i podlegające mu bibliotekę oraz ośrodek kultury. Połączenie to polega na utworzeniu jednej instytucji, w której skład wchodzą załogi i mienie należące do instytucji podlegających połączeniu (art. 18 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Nowa instytucja otrzymuje też nowy statut nadany przez organizatora, który powinien zawierać dane określone w art. 13 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej, m.in. zakres jej działania.

Jeśli chodzi o bibliotekę publiczną, może ona stanowić samodzielną instytucję kultury albo wchodzić w skład innej instytucji kultury, w tym powstałej w wyniku połączenia (art. 18 ust. 3 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, dalej: ustawa o bibliotekach). Podejmując decyzję o połączeniu biblioteki publicznej z inną instytucją kultury, organizator musi też pamiętać o dwóch istotnych sprawach (art. 13 ust. 7 i 8 ustawy o bibliotekach). Połączenie takie:

  • jest możliwe, jeśli nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań biblioteki,
  • wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Moim zdaniem, w tym przypadku organizator powinien jeszcze wypełnić obowiązek określony w art. 13 ust. 2 ustawy bibliotekach. Na 6 miesięcy przed wydaniem aktu o połączeniu biblioteki organizator ma obowiązek podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. Obowiązek ten dotyczy również zmiany statutu biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów.
Zwracam również uwagę, że jeśli biblioteka wchodzi w skład innej instytucji kultury, np. centrum kultury, to jej organizację oraz szczegółowy zakres działania określa organizator w statucie tej instytucji kultury. Zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej, np. centrum kultury, określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki, np. dyrektora centrum kultury (art. 12 ustawy o bibliotekach).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 1 kwietnia 2014 r. poz. 423)
  • Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 642; ost. zm. Dz.U. z 23 lipca 2013 r. poz. 829)