Pytanie

Podczas zamykania roku główny księgowy zorientował się, że w ciągu całego poprzedniego roku nie naliczano miesięcznej amortyzacji środka trwałego. Jest to nieznaczna kwota 266,40 zł (czyli 22,20 zł miesięcznie).
Jak dokonać zmian w księgach i czy można dokonać jednorazowego odpisu rocznego?

Wykryty błąd trzeba skorygować, naliczając amortyzację i ujmując ją w księgach rachunkowych.

Wyjaśnienie

Niezatwierdzone jeszcze sprawozdanie finansowe można skorygować na skutek ujawnienia błędu, jeśli istotnie zakłóca on obraz instytucji kultury przedstawiony w tym sprawozdaniu. Nie ma potrzeby korygowania amortyzacji we wszystkich miesiącach 2016 r.

Jeśli błąd instytucja kultury wykryła przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2016 r., to powinna naliczyć roczną amortyzację (226,40 zł) i wprowadzić do ksiąg rachunkowych zapis:

  • Wn 400 „Amortyzacja”,
  • Ma 070 „Umorzenie środków trwałych”; oraz równolegle:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Natomiast gdy błąd wykryto po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem, to — jeśli uznano go za:

  • istotny — wymaga on korekty w księgach rachunkowych danego roku obrotowego, czyli 2016, i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego (art. 54 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości),
  • nieistotny — wprowadza się odpowiedni zapis w księgach 2017 r.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 19 lipca 2016 r. poz. 1047; ost. zm. Dz.U. z 6 czerwca 2017 r. poz. 1089)