Autor:

Pytanie

Fundusz instytucji kultury wynosi 26 zł, fundusz rezerwowy 0 zł. Z obliczeń wynika, że wynik finansowy instytucji za 2020 r. będzie wynosił (‑80 zł). Fundusz instytucji kultury jest taki mały, ponieważ w 2015 r. trzeba było przeksięgować niezamortyzowane środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Saldo konta 840 wynosi 12 000 zł.
Co zrobić w sytuacji, gdy nie można pokryć straty ani z funduszu rezerwowego, ani z funduszu instytucji kultury?

Ujemny wynik za 2020 r. instytucja kultury pokryje z zysków osiągniętych w kolejnych latach.

Wyjaśnienie

Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza na pokrycie strat instytucji kultury (art. 29 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Przy czym, gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury (art. 29 ust. 4 ustawy o działalności kulturalnej).

W opisanym przypadku instytucja kultury powstałą stratę pokryje częściowo z funduszu instytucji kultury. Tym samym fundusz instytucji kultury zostanie wyzerowany, a na funduszu rezerwowym zostanie niepokryta strata.

Sytuację taką trzeba opisać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. Jeśli w kolejnych latach instytucja kultury osiągnie zysk, to nim pokryje powstałą w 2020 r. stratę.

Warto też poinformować o tym organizatora i wykazać, że strata nie będzie się pogłębiać w przyszłości. Organizator nie może wyasygnować środków na zwiększenie funduszu instytucji kultury, gdyż zwiększają go tylko wartości niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie (art. 29 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej).

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194; ost. zm. Dz.U. z 24 października 2019 r. poz. 2020)