Pytanie

Ze względu na ogłoszenie stanu epidemii i zamknięcie muzeum instytucja nie osiągnęła zakładanych wpływów ze sprzedaży biletów wstępu oraz z lekcji muzealnych.
Czy należy zmienić plan finansowy?

Plan finansowy trzeba zmienić zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych.

Wyjaśnienie

Zmiany planu w przypadku ogłoszenia epidemii i zamknięcia muzeum powinny obejmować nie tylko przychody, których nie będzie, ale także koszty, które miały być pokryte z tych przychodów. Nie zawsze redukcja kosztów finansowanych dotacją podmiotową jest możliwa, a zatem im wcześniej instytucja kultury powiadomi o tym organizatora, tym lepiej.

Koszty mogą ulec zwiększeniu, jeśli instytucja kultury (art. 52 ust. 2 pkt 2 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

  • zrealizowała przychody wyższe od prognozowanych,
  • zwiększenie kosztów nie spowoduje zwiększenia dotacji z budżetu lub zwiększenia planowanego stanu zobowiązań.

W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 ujęte w rocznych planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych koszty mogą ulec zwiększeniu (art.15zh ust. 2 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) mimo niespełnienia wymogów opisanych w art. 52 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 869; ost. zm. Dz.U. z 31 marca 2020 r. poz. 568)
  • Ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 7 marca 2020 r. poz. 374; ost. zm. Dz.U. z 31 marca 2020 r. poz. 568)