Pytanie

Niedługo kończy się powołanie dyrektora i nie będzie on się ubiegał o ponowne zatrudnienie w instytucji.
Czy dyrektorowi w związku z tym przysługuje odprawa?

Nie, zakończenie kadencji na stanowisku dyrektora instytucji kultury nie wiąże się z odprawą pieniężną.

Wyjaśnienie

Kwestię odprawy dyrektora państwowej lub samorządowej instytucji kultury określa art. 12 w związku z art. 2 pkt 1 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Zgodnie z tym przepisem, odprawa w wysokości nie wyższej niż trzykrotność wynagrodzenia miesięcznego może być przyznana dyrektorowi wyłącznie w razie odwołania ze stanowiska przez organizatora z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia.

W przepisie mowa jest o odwołaniu, a ściślej — o zakończeniu kadencji przed terminem w związku z odwołaniem ze stanowiska. Ponadto organizator może przyznać odprawę, ale nie ma takiego obowiązku.

Podstawa prawna

Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn. Dz.U. z 5 listopada 2019 r. poz. 2136)