Pytanie

Jesteśmy gminnym ośrodkiem kultury połączonym z biblioteką. Dostaliśmy w formie darowizny książki od wydawnictwa na nagrody. Wartość książek zgodnie z fakturą przekracza 3000 zł. Czy powinniśmy odprowadzić podatek od darowizny?

Osoby prawne, czyli także instytucje kultury, nie są podatnikami podatku od spadków i darowizn. Dlatego darowiznę powinny rozliczać na podstawie przepisów Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop).

Wyjaśnienie

Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP, tytułem m.in. darowizny lub polecenia darczyńcy (art. 1 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn). Podatek ten nie dotyczy więc osób prawnych, czyli także instytucji kultury.

A zatem darowizna przekazana na rzecz innych podmiotów niż osoby fizyczne w ogóle nie podlega przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn (patrz np.: interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 lutego 2012 r., sygn. ITPB2/436-192/11/RS).

Dla instytucji kultury, której nie dotyczy podatek od spadków i darowizn, darowizny stanowią dochód, ale podlega on podatkowi dochodowemu. Dochód ten, po spełnieniu wymaganych warunków, jest zwolniony przedmiotowo od podatku dochodowego do osób prawnych. Instytucje kultury korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Zasadniczym warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest przeznaczenie dochodu lub jego części na cele objęte zwolnieniem lub inne wydatki określone w art. 17 ust. 1b i 1e updop. Zwolnienie obejmuje wówczas część dochodu przeznaczoną na cele zwolnione.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 149, poz. 887)
  • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397; ost. zm. Dz.U. z 3 kwietnia 2012 r. poz. 362)