Pytanie

W tym roku teatr otrzymał darowiznę (wpłata na rachunek bankowy), z której środki, zgodnie z umową darowizny, mają być przeznaczone na pokrycie kosztów wydarzenia teatralnego, zorganizowanego w przyszłym roku.
Czy przychód z tytułu darowizny można pozostawić na koncie przychodów przyszłych okresów? Czy raczej właściwe będzie utworzenie rezerwy na koszty realizacji wydarzenia, w kwocie równej otrzymanej darowizny?

Otrzymane środki pieniężne są przychodem okresu, w którym wpłynęły na rachunek bankowy instytucji kultury.

Wyjaśnienie

Nieodpłatne otrzymanie, w tym w drodze darowizny aktywów (również środków pieniężnych) na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych instytucja kultury zalicza do pozostałych przychodów operacyjnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości). Z pytania wynika, że darowizna zostanie przeznaczona, zgodnie z wolą darczyńcy, na organizację przyszłego przedstawienia teatralnego, a zatem przychód powstał w momencie wpływu darowizny na rachunek bankowy.

Proszę zauważyć, że z art. 41 ustawy o rachunkowości wynika, że tylko wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie należy zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Poza tym darowizna już wpłynęła do instytucji kultury, jest więc przychodem danego okresu a nie przyszłego. Natomiast koszt powstanie w następnym okresie. Utworzenie rezerwy na koszty realizacji wydarzenia nie będzie błędem, choć — moim zdaniem — nie jest to konieczne. Ważne, aby w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego opisać dane związane z darowizną.

Zwracam uwagę, że operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną (art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości), jeśli środki pieniężne zostały przekazane na cele działalności podstawowej (statutowej), to powinny być ewidencjonowane jako przychody działalności podstawowej.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 22 lutego 2019 r. poz. 351)