Do 1 kwietnia br. można składać wnioski w czterech programach dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury. Chodzi o inicjatywy: Bardzo Młoda Kultura 2019–2021, Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, Kultura — Interwencje 2019, Ojczysty — dodaj do ulubionych 2019. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.

Strategicznym celem programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. O dofinansowanie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu to 2 mln zł rocznie.

Program ma budować i wspierać system, w ramach którego działania podejmowane w sferze kultury przyczynią się do kształtowania cenionych społecznie umiejętności i postaw, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych. Osiągnięciu wymienionych celów ma służyć wyłonienie sieci wojewódzkich operatorów, którzy podejmą się zbudowania zwartej oferty edukacyjnej, wykorzystywanej z jednej strony do wzmocnienia procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury, z drugiej do zintegrowania lokalnych podmiotów.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 skierowany natomiast jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części. Pierwsza część zadania obejmuje: przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej oraz opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw, a także stworzenie wraz z autorami wybranych inicjatyw planu ich wspólnej realizacji, obejmującego opisy, harmonogram działań, preliminarz wydatków, wskaźniki rezultatu. Druga część zadania obejmuje natomiast realizację wspólnie z autorami inicjatyw.

O dofinansowanie w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019 mogą ubiegać się domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, a także posiadające status samorządowej instytucji kultury biblioteki, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu to 1,5 mln zł.

Nadrzędnym celem programu Kultura — Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Podmioty uprawnione do składania wniosków w programach Kultura — Interwencje 2019 to samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich oraz kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Program Ojczysty — dodaj do ulubionych 2019 ma kształtować twórcze, odpowiedzialne i świadome postawy wobec języka polskiego, budować kompetencje językowe, doskonalić umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 000 000 zł.

Wnioski do programu mogą składać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Kultury.