Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2019”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 10 mln zł.

Nadrzędnym celem programu dotacyjnego „Kultura — Interwencje 2019” jest stworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Uprawnione do składania wniosków w programie są samorządowe instytucje kultury i koła gospodyń wiejskich, organizacje pozarządowe oraz kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań m.in. takich jak: organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw koncertów, happeningów, spektakli, organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych oraz nagrania filmów, wydanie publikacji, czasopism, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury jak również organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych, organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i ogólnokrajowym czy organizacja uroczystości upamiętniających wydarzenia o charakterze patriotycznym.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania w ramach programu wynosi 5000 zł. Maksymalna natomiast 150 000 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania to 29 lipca do 31 października 2019 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta.