O stypendium w organizowanym corocznie konkursie mogą ubiegać się kobiety zatrudnione w bibliotekach publicznych działających w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 20 000 mieszkańców, niezależnie od wieku, wykształcenia czy stażu pracy.

Laureatka konkursu otrzyma Stypendium im. Olgi Rok w wysokości 2500 zł, które może przeznaczyć na dowolny cel związany z rozwojem osobistym.

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić i przesłać do 10 września 2012 r. na adres stypendiumolgirok@filantropia.org.pl. Do wniosku można dołączyć list polecający, artykuły prasowe lub zdjęcia ilustrujące działalność w bibliotece.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z małych miejscowości oraz zebranie i docenienie historii kobiet, które — podobnie jak kiedyś Olga Rok — potrafią mobilizować siebie i innych do poszukiwania nowych rozwiązań, do przełamywania stereotypów i które wspierają rozwój swoich społeczności.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Kapituła Konkursu, na podstawie wniosków składanych osobiście przez kandydatki, opisujących swoje osobiste i zawodowe doświadczenia oraz aspiracje. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele różnych środowisk — bibliotek, organizacji pozarządowych, polityki, literatury i mediów.