Minister ogłosił nabór reprezentantów organizacji pozarządowych do Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Powołanie członków Rady trzeciej kadencji nastąpi na podstawie Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 16 października 2012 r. w sprawie powołania Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady nastąpi w drodze otwartego konkursu. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty zrzeszające i reprezentujące podmioty sektora pozarządowego, stowarzyszenia twórców.

Wymagania wobec kandydatów na członków Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • udokumentowana działalność organizacji w sektorze pozarządowym na rzecz kultury lub na rzecz środowisk twórców,
  • znajomość sektora pozarządowego w zakresie obszaru kultury wskazanego przez kandydata,
  • możliwość uczestniczenia reprezentanta organizacji w spotkaniach komisji i możliwość realnego angażowania się na rzecz pracy w Radzie.

Zakres obowiązków członka Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych obejmuje w szczególności:

  • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych ważnych dla organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury;
  • przedstawianie propozycji i wniosków w zakresie kierunków i form współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze kultury;
  • prezentowanie opinii organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury w zakresie modeli wspierania i rozwoju potencjału kulturowego oraz kreatywnego w Polsce, w tym wykorzystywania funduszy budżetowych i europejskich w sektorze kultury oraz w zakresie wspierania rozwoju kapitału społecznego;
  • zbieranie, analizowanie i przedstawianie Ministrowi informacji dotyczących istotnych dla organizacji pozarządowych zjawisk w sektorze kultury. Udział w pracach Rady oparty jest na działalności społecznej członków, resort kultury zwraca jednak koszty podróży.

Rada liczy 20 członków — w jej skład wchodzi: 18 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Rady Działalności Pożytku Publicznego, działającej przy ministrze właściwym ds. zabezpieczenia społecznego, oraz 1 przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozpatrywanie zgłoszeń nastąpi w ciągu 30 dni od zakończenia procedury naboru zgłoszeń a ogłoszenie składu Rady najpóźniej 60 dni od zakończenia procedury naboru zgłoszeń, czyli do 14 stycznia 2013 r.