Do 15 października br. trwa nabór wniosków do XVIII edycji programu Gaude Polonia. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Centrum Kultury. Tegoroczna edycja programu trwać będzie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r.

Program Gaude Polonia polega na półrocznym pobycie obcokrajowca-twórcy w Polsce, podczas którego laureaci realizują swoje projekty stypendialne pod opieką uznanych polskich artystów i instytucji kultury.

W ramach programu można ubiegać się o stypendium. O gratyfikacje finansowe może ubiegać się twórca posiadający obywatelstwo Białorusi, Ukrainy lub innego państwa Europy środkowo-wschodniej. W ramach stypendium stypendysta otrzymuje 3500 zł brutto miesięcznie.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, legitymujące się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi. Osoba ubiegająca się o stypendium nie może przekroczyć 40. roku życia i powinna legitymować się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie podstawowym.

Program przeznaczony jest dla twórców z następujących dziedzin: film, fotografia, historia i krytyka filmu, muzyki, sztuki, teatru, konserwacja dzieł sztuki, literatura, muzealnictwo, muzyka oraz sztuki wizualne i teatr.

Decyzja o przyznaniu stypendium zapadnie najwcześniej 15 grudnia lecz nie później niż do 31 grudnia 2018 r.

Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć wniosek osobiście bądź przesłać pocztą na jeden z podanych adresów:

Instytut Polski
ul. Wołodarskiego 6
220030 Mińsk
Białoruś

Instytut Polski w Kijowie
ul. Bohdana Chmielnickiego 29/2 of. 17
01-030 Kijów
Ukraina

Narodowe Centrum Kultury
ul. Płocka 13
01-231 Warszawa