Nowy projekt, którym zarządza Narodowe Centrum Kultury, zakłada współpracę partnerską domów, ośrodków i centrów kultury z lokalnymi szkołami poprzez realizację zajęć z przedmiotów artystycznych.

Program zakłada dofinansowanie cyklu spotkań, warsztatów, dyskusji i innych form aktywności realizowanych we współpracy ze szkołami w ramach nauczania przedmiotów: muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, zajęcia artystyczne, przewidzianymi w programach kształcenia szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zadania objęte dofinansowaniem mogą być realizowane od 1 października do 30 listopada 2012 r.

O dofinansowanie w programie mogą ubiegać się wyłącznie samorządowe domy, ośrodki i centra kultury (z wyjątkiem tych, których współorganizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego). Warunkiem jest pozyskanie partnera (lokalnej szkoły z wyjątkiem szkół artystycznych). W zależności od ilości partnerów można zdobyć od 8000 do 50 000 zł.