Do 30 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2018. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotek Polskich.

Program Tydzień Bibliotek ma charakter ogólnopolski i jego nadrzędnym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza.

Adresatami konkursu są biblioteki i inne ośrodki działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy, miasta lub regionu na zasadach partnerskich.

Przedmiotem konkursu jest jedno wybrane przez instytucję najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w postaci elektronicznej na adres mailowy konkurs@sbp.pl. Dokumentacja powinna zawierać następujące informacje: nazwa i adres biblioteki, krótką charakterystykę biblioteki, czytelników i otoczenia, charakterystykę realizowanego programu, w tym spodziewane pozytywne długofalowe efekty i wpływ na poprawę wizerunku biblioteki oraz opis wydarzenia zgłoszonego do konkursu, który powinien zawierać nazwę imprezy, grupę docelowych odbiorców, datę, formę, miejsce, zasięg imprezy, liczbę uczestników, informację o formie promocji w środowisku i mediach.

Wyniki konkursu w ramach Tygodnia Bibliotek 2018 zostaną ogłoszone do 20 lipca 2018 r.