Do 30 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2019”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Nadrzędnym celem inicjatywy „Wspólnie dla dziedzictwa 2019” jest wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości dziedzictwa kulturowego a także wzrost społecznego zaangażowania w proces ochrony i opieki nad nim. Celem programu jest także wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie organizacje pozarządowe. W ramach inicjatywy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań adresowanych przede wszystkim do społeczności lokalnych, realizujących strategiczne cele poprzez prace porządkowe przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub włączonych do ewidencji zabytków i w ich otoczeniu, prowadzące do zabezpieczania, utrwalenia, uczytelnienia oraz zachowania substancji i wartości zabytku; działania przy identyfikowaniu, inwentaryzowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego, prowadzące do rozpoznania, utrwalenia oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i jego wartości; działania zmierzające do wzmacniania praktyk społeczno-kulturowych, tradycji, w tym tradycji rękodzielniczych i związanych z przekazami ustnymi, upowszechniania umiejętności, w tym umiejętności związanych z rzemiosłem lub tradycyjnymi technikami budowlanymi, umożliwiające zachowanie zabytków i ich wartości oraz działania edukacyjne oraz popularyzujące dziedzictwo kulturowe i wiedzę na jego temat lub na temat jego wartości, prowadzące do zwiększenia świadomości społecznej wartości dziedzictwa i wzmacnia.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 000 zł. Maksymalna natomiast wynosi 80 000 zł.

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz aplikacyjny za pomocą platformy informatycznej Witkac.