Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń w ramach dodatkowego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ballady i romanse”. Inicjatywa została powołana z okazji dwusetnej rocznicy pierwszego wydania zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Budżet programu to 3 400 000 zł.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest przypomnienie znaczenia pierwszego wydania „Ballad i romansów” poprzez współczesne działania artystyczne, inspirowane tą publikacją oraz ukazanie jej wpływu na rozwój idei romantycznej. Program „Ballady i romanse” ma za zadanie również wspierać przedsięwzięcia literackie, teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, a także z dziedziny sztuk wizualnych, inicjatyw wydawniczych, działań edukacyjnych, realizowane zarówno w kraju, jak i za granicą. Ważną rolę w programie odgrywają także projekty o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, dzięki którym działania podjęte w 2022 r. będą miały trwały charakter i były upowszechniane w kolejnych latach.

Udział w programie mogą wziąć samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie artystyczne, publiczne szkoły artystyczne, niepubliczne szkoły artystyczne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG lub do KRS.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, maksymalna natomiast 80 000 zł.

Zadania w ramach programu muszą być zrealizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta tzw. EBOI.