Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie „Korzenie i Skrzydła”, na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Nadrzędnym celem konkursu jest popularyzacja wyników badań naukowych poświęconych kulturze i dziedzictwu obszarów wiejskich, wspieranie młodych naukowców i ich promotorów oraz zachęcanie ich do kontynuacji badań w tym zakresie.

W konkursie oceniane będą prace doktorskie obronione w latach 2017–2021 oraz prace magisterskie bronione w latach 2019–2021. Prace muszą być związane z różnymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce, tematycznie ściśle odnoszące się do tradycji i współczesności kultury wsi i dziedzictwa obszarów wiejskich ziem polskich, w tym do kultury i dziedzictwa kulturowego miast o tradycjach rolniczych.

Prace w ramach inicjatywy zgłaszać można wyłącznie niepublikowane, napisane w języku polskim, oryginalne, zawierające wyniki autorskich badań i analiz oraz dające możliwość praktycznego wykorzystania wyników badań przez różnego typu uczestników i kreatorów kultury wsi oraz interesariuszy dziedzictwa obszarów wiejskich.

Zgłoszeń do konkursu mogą dokonać autorzy, promotorzy, recenzenci oraz jednostki naukowe, instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy formularzy zgłoszeniowy [plik PDF] oraz komplet dokumentacji, na którą składają się: potwierdzenie obrony zgłaszanej pracy, skan co najmniej jednej rekomendacji promotora, recenzenta lub innej osoby ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego, a także pracę magisterską lub doktorską zapisaną w formacie PDF przesłać na adres Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa, z dopiskiem: Konkurs na pracę magisterską i doktorską.