Do 28 lutego br. trwa nabór wniosków w konkursie Zarządu Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2018 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Budżet projektu to 5 mln zł.

O dofinansowanie w konkursie ZWŁ może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Priorytetowo będą jednak dofinansowywane prace lub roboty budowlane przy obiektach zagrożonych utratą wartości zabytkowych.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego zadania. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się wnioskodawca, nie może przekroczyć 80 000 zł.

6 lutego br. w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych inicjatywą, które przybliży nie tylko samą procedurę, ale także pozwoli na zapoznanie się z zasadami finansowania i rozliczania planowanych przedsięwzięć.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić wniosek zgłoszeniowy [plik DOC].