Do 31 marca 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Instrumentu Wspierania Projektów, funduszu Rady Państw Morza Bałtyckiego.

Inicjatywa Instrumentu Wspierania Projektów została utworzona w 2021 roku przez państwa członkowskie Rady Państw Morza Bałtyckiego w celu współfinansowania projektów wzmacniającym bezpieczeństwo i współpracę ekonomiczno-społeczną w rejonie Morza Bałtyckiego. Fundusz dysponuje budżetem w wysokości 1 mln euro na okres trzech lat.

W tegorocznej edycji organizator wskazał jako priorytet wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez ochronę grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

O dofinansowanie w ramach projektu mogą ubiegać się m.in. osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i przedsiębiorstwa, jak również członkowie grup eksperckich RPMB i podmioty współpracujące z tą organizacją. Warunkiem ubiegania się o środki z PSF jest włączenie w projekt minimum dwóch partnerów spośród państw członkowskich RPMB. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 65 000 euro.

Zgłaszane w ramach inicjatywy projekty mogą dotyczyć każdego z trzech długofalowych priorytetów RPMB:

  • Tożsamość regionalna — projekty powinny zawierać innowacyjne propozycje zapobiegania i zwalczania wyzwań dla odporności społecznej związanych z pandemią koronawirusa. Realizowane na poziomie lokalnym projekty powinny oddziaływać na sytuację regionu, m.in. wzmacniać społeczeństwo poprzez działania w obszarze kultury, kreatywności, zaangażowania młodzieży i edukacji, w tym rozwoju kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród osób młodych;
  • Zrównoważony i dobrze prosperujący region — zgłoszone projekty mogą dotyczyć wszystkich trzech elementów zrównoważonego rozwoju, obejmując wymiar społeczny, ekonomiczny i związany ze środowiskiem naturalnym. Jako szczególnie cenne postrzegane będą m.in. projekty podejmujące kwestię zwalczania bezrobocia, będącego następstwem pandemii, szczególnie wśród osób młodych, kobiet i innych grup wrażliwych społecznie. Mile widziane są również projekty dotyczące innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, pozwalających w krótkim czasie dostosować kwalifikacje pracowników do postpandemicznego rynku pracy;
  • Bezpieczny i stabilny region — celem projektów powinno być zwiększenie zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego szczególnie przedstawicieli tzw. grup wrażliwych, tj. kobiet, dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych, migrantów, ofiar wyzysku, jak również organizacji non-profit w działania na rzecz podniesienia lokalnej odporności wobec ryzyka zagrożeń wynikających z katastrof naturalnych, jak również działalności człowieka. W ramach tego priorytetu oczekiwane są również projekty dotyczące tworzenia i wzmacniania dostępnych i efektywnych systemów ochrony praw dzieci, w tym również w kontekście wpływu pandemii na system ochrony osób małoletnim.

W edycji 2021 funduszu PSF szczególna uwaga skierowana zostanie również na projekty przeciwdziałające wykluczeniu np. migrantów, których bezpieczeństwo ekonomiczne zostało w sposób szczególny zagrożone w trakcie pandemii.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz aplikacyjny, który znajduje się na stronie Rady Państw Morza Bałtyckiego i wraz z wymaganymi dokumentami przesyłać je drogą mailową na adres jekaterina.popova@cbss.org.