Do 30 września br. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji Przeglądu Muzeum Widzialne 2019. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Konkurs odbywa się co dwa lata, a jego założeniem jest uhonorowanie najlepszych systemów identyfikacji wizualnej muzeów i wystaw muzealnych, projektów wydawnictw i stron internetowych oraz strategii promocyjnych muzeów.

Inicjatywa Przeglądu Muzeum Widzialne została zainaugurowana w 2013 r. i ma za zadanie pokazać, w jakim punkcie się znajdujemy się muzea, jak muzea w rzeczywistości wykorzystują język graficzny do budowania swojego wizerunku, jaki poziom estetyczny ten język prezentuje.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich typów muzeów. W ramach projektu PMW nagrody przyznawane były w takich kategoriach jak: identyfikacja muzeum; identyfikacja wystaw czasowych; wydawnictwa książkowe lub multimedialne; grafika strony internetowej; kampanie promocyjno-marketingowe.

W ramach inicjatywy przewidziano następujące kategorie konkursowe:

Kategoria A — identyfikacja muzeum: ocenie podlegają wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych;

Kategoria B — identyfikacja wystaw czasowych: ocenie podlegają opracowane przez muzeum na potrzeby wystaw czasowych systemy identyfikacji wizualnej m.in.: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej;

Kategoria C — wydawnictwa książkowe: ocenie podlega projekt graficzny i jakość wydania pozycji książkowych;

Kategoria D — grafika strony internetowej: ocenie podlega projekt graficzny i funkcjonalność strony internetowej muzeum;

Kategoria E — kampanie promocyjno-marketingowe: ocenie podlegają zrealizowane przez muzeum kampanie, których celem jest promocja muzeum, wystaw, projektów edukacyjnych stałych lub czasowych. Zgłoszenie w tej kategorii powinno prezentować poszczególne etapy kampanii w tym: wyznaczenie celów kampanii, identyfikację grup docelowych, wybór kanałów komunikacji np. reklamy prasowe, reklamy w mediach elektronicznych, ulotki, profile społecznościowe, promocyjne wydarzenia towarzyszące np. koncerty, pokazy, warsztaty, projekcje;

Kategoria F — zarządzanie profilami społecznościowymi: ocenie podlega strategia i zarządzanie profilami społecznościowymi muzeum.

Aby wziąć udział w tegorocznym naborze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na zgłoszenie składają się karta zgłoszeniowa i prezentacja projektu. Dokumenty należy przesłać na adres mailowy muzeumwidzialne@nimoz.pl.