Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji konkursu o stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia.

Stypendia przyznane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, które ukończyły 18 rok życia, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest Wrocław. Realizowane w ramach stypendium przedsięwzięcie powinno mieć charakter twórczy i indywidualny.

W ramach inicjatywy można ubiegać się o przyznanie stypendiów na realizację przedsięwzięcia w następujących dziedzinach: film, literatura, muzyka, taniec, teatr, sztuki wizualne oraz upowszechnianie kultury.

Artyści mogą się ubiegać o roczne lub półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełniony wniosek złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim Wrocławia w Wydziale Kultury, ul. G. Zapolskiej 4, albo przesłać pocztą na adres UM, z dopiskiem na kopercie: „stypendia — Wydział Kultury” lub przesłać za pomocą platformy ePUAP wniosek podpisany profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 grudnia br. i jego wyniki zostaną podane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.