Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Przeglądu Muzeum Widzialne 2019. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Konkurs odbywa się co dwa lata, a jego nadrzędnym celem jest uhonorowanie najlepszych systemów identyfikacji wizualnej muzeów i wystaw muzealnych, projektów wydawnictw i stron internetowych oraz strategii promocyjnych muzeów.

Do przeglądu można zgłaszać projekty, które muzeum wdrożyło od 2 października 2017 roku do 30 września 2019 r. Udział w naborze mogą wziąć muzea, agencje reklamowe, studia graficzne oraz indywidualni graficy.

Inicjatywa obejmuje sześć kategorii konkursowych:

Kategoria A — identyfikacja muzeum — ocenie podlegają wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych.

Kategoria B — identyfikacja wystaw czasowych — ocenie podlegają opracowane przez muzeum na potrzeby wystaw czasowych systemy identyfikacji wizualnej m.in.: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej.

Kategoria C — wydawnictwa książkowe — ocenie podlega projekt graficzny i jakość wydania pozycji książkowych.

Kategoria D — grafika strony internetowej — ocenie podlega projekt graficzny i funkcjonalność strony internetowej muzeum.

Kategoria E — kampanie promocyjno-marketingowe — ocenie podlegają zrealizowane przez muzeum kampanie promocyjno-marketingowe, których celem jest promocja muzeum, wystaw, projektów edukacyjnych stałych lub czasowych. Zgłoszenie w tej kategorii powinno prezentować poszczególne etapy kampanii, w tym: wyznaczenie celów kampanii identyfikację grup docelowych, wybór kanałów komunikacji, osiągnięte efekty poprzez określenie skuteczności działań np. poprzez frekwencję, zainteresowanie mediów.

Kategoria F — zarządzanie profilami społecznościowymi — ocenie podlega strategia i zarządzanie profilami społecznościowymi muzeum.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać kartę zgłoszeniową [plik PDF] wraz z prezentacją na adres mailowy muzeumwidzialne@nimoz.pl.