Pytanie

Instytucja kultury zatrudniła od 3 stycznia br. pracownika administracyjnego. Pracownik ma udokumentowany w innych zakładach pracy staż pracy w wysokości 8 lat.
Czy dodatek stażowy należy naliczać już od stycznia, czy przez to, że pracownik rozpoczął pracę w ciągu miesiąca, dopiero od lutego?

Pracownikowi zatrudnionemu w instytucji kultury w innym dniu niż od 1. dnia miesiąca dodatek stażowy wypłaca się po raz pierwszy od miesiąca następnego. Wynika to z zasady niepodzielności dodatku za wieloletnią pracę, o którym mowa w art. 31 ust. 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wyjaśnienie

Za wieloletnią pracę pracownikowi instytucji kultury należy się dodatek w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten przysługuje po pięciu latach pracy i wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Zasada niepodzielności dodatku stażowego wynika z § 2 ust. 5 Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

Zatem dodatek za wieloletnią pracę wypłaca się pierwszy raz w terminie wypłaty wynagrodzenia, począwszy od:

  • miesiąca, w którym pracownik rozpoczął pracę w instytucji kultury, wyłącznie w przypadku, gdy umowa o pracę obowiązywała od pierwszego dnia tego miesiąca,
  • następnego miesiąca, w którym pracownik rozpoczął pracę w instytucji kultury, jeśli umowa o pracę obowiązywała od każdego innego dnia niż wskazany w pkt. wyżej czyli np. od 2., 10. czy 25. dnia miesiąca.

Z tego powodu dodatek stażowy pracownikowi instytucji kultury, o którym mowa w pytaniu, należy wypłacić razem z wynagrodzeniem za luty.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406; ost. zm. Dz.U. z 17 lipca 2016 r. poz. 1020)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 4 listopada 2015 r. poz. 1798)