Pytanie

Pracownica, która przebywała na zasiłku chorobowym (wypłacanym z ZUS), nabyła prawo do dodatku stażowego (5 lat pracy) — dodatek ten wypłacała instytucja kultury. Obecnie pracownica jest na zasiłku macierzyńskim, wypłacanym z ZUS. W regulaminie pracy nie ma zapisu mówiącego o tym, że dodatek stażowy wypłaca się za czas zasiłku macierzyńskiego, zatem dodatek wypłaca się zgodnie z Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej).
Czy niewypłacanie dodatku stażowego pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS jest prawidłowe?

Zasady wypłacania dodatku za wieloletnią pracę określone zostały w art. 31 ustawy o działalności kulturalnej oraz w § 2 Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników).

Wyjaśnienie

Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni (§ 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wynagradzania):

  • za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz
  • nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

Zatem za czas pobierania przez pracownika zasiłku chorobowego pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia, ponieważ okres ten dotyczy jego nieobecności w pracy z powodu choroby.

Okres pobierania przez pracownicę zasiłku macierzyńskiego nie jest ani czasem, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, ani czasem niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny (art. 32 Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, dalej: ustawa zasiłkowa).

W związku z tym za ten czas pracownicy nie przysługuje dodatek stażowy.

W takim przypadku dodatek stażowy powinien jednak wejść do podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Tylko wypłata dodatku stażowego obok jakiegokolwiek zasiłku z ZUS, np. chorobowego, wyklucza zaliczenie go do podstawy wymiaru tego zasiłku liczonej zgodnie z art. 36‒42 i art. 45 w związku z art. 47 ustawy zasiłkowej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz.U. z 19 kwietnia 2019 r. poz. 730)
  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 8 kwietnia 2019 r. poz. 645)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 4 listopada 2015 r. poz. 1798)