Pytanie

Z układu zbiorowego pracy obowiązującego w instytucji kultury wynika, że pracownikowi przysługuje dodatek stażowy za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Czy za dni przebywania na urlopie wypoczynkowym pracownikowi przysługuje dodatek stażowy w pełnej wysokości, czy powinien on być proporcjonalnie pomniejszony o te dni i wliczany do podstawy wynagrodzenia urlopowego?

W trakcie urlopu wypoczynkowego pracownikowi instytucji kultury przysługuje dodatek stażowy w pełnej wysokości.

Wyjaśnienie

Wynika to z następujących powodów:

  • sposób przyznawania dodatku stażowego określony w § 2 Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania) wskazuje, że jest on niepodzielny, tzn. przysługuje zawsze za cały miesiąc. Zatem nie można pracownikowi wypłacić go za kilka dni w miesiącu albo obniżyć dodatek o dni przebywania np. na urlopie wypoczynkowym;
  • dodatek przysługuje m.in. za okres, za który pracownik otrzymuje wynagrodzenie (§ 2 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wynagradzania), a nie budzi wątpliwości, że w okresie urlopu wypoczynkowego pracownikowi wypłacane jest właśnie wynagrodzenie. Nie zmienia tego nawet fakt, że jest ono obliczane inaczej niż za czas efektywnej pracy — na podstawie Rozporządzenia MPiPS z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Z § 7 rozporządzenia w sprawie wynagradzania wynika, że składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystywania urlopu.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 4 listopada 2015 r. poz. 1798)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14; ost. zm. Dz.U. z 2009 r. nr 174, poz. 1353)