Pytanie

Pracownica biblioteki jest zatrudniona od grudnia 2017 r. na 1/4 etatu jako główna księgowa oraz ¼ etatu jako kadrowa. Do 31 grudnia 2018 r. jej głównym miejscem pracy był inny zakład pracy, w którym miała wypłacany dodatek stażowy, dlatego w bibliotece nie naliczano tego dodatku. Od stycznia 2019 r. pracownica w głównym miejscu zatrudnienia zmieniła umowę o pracę na umowę cywilnoprawną.
Czy w związku z tym w bibliotece powinna mieć naliczany dodatek stażowy?
Czy dodatek stażowy powinna od stycznia bieżącego roku otrzymywać zarówno jako główna księgowa, jak i kadrowa?

Dodatek stażowy w instytucji kultury przysługiwał pracownicy biblioteki bez względu na istnienie innej równoległej umowy o pracę i wypłacanego w innym zakładzie pracy podobnego dodatku. Fakt, że jest zatrudniona w bibliotece na dwóch stanowiskach pracy, nie ma tu żadnego znaczenia.

Wyjaśnienie

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej) każdemu pracownikowi instytucji kultury przysługuje:

  • wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla danego stanowiska pracy oraz
  • dodatek za wieloletnią pracę,
  • a jeśli pracownik pełni funkcje kierownicze, np. jest głównym księgowym, to także dodatek funkcyjny.

Według art. 31 ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej pracownik nabywa prawo do dodatku stażowego, jeśli ma przepracowane co najmniej pięć lat pracy. Wysokość dodatku równa jest 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Jednak te dwa warunki — staż pracy i wysokość dodatku — pracodawca na podstawie art. 31d ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej może uregulować korzystniej w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania. W przepisie tym nie ma żadnego ograniczania dotyczącego innego miejsca pracy czy też wypłacania dodatku stażowego w innym zakładzie pracy.

Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli na podstawie przepisów odrębnych podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 31 ust. 3 ustawy o działalności kulturalnej).

Tak więc pracownica, o której mowa w pytaniu, jeśli tylko w chwili podjęcia zatrudnienia w instytucji kultury posiadała minimum 5-letni staż pracy obliczony w powyższy sposób, miała prawo do dodatku stażowego. Należy pamiętać, że roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat (art. 291 § 1 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy). Można więc dochodzić wypłaty tego dodatku wstecz aż od chwili zatrudnienia. W tym konkretnym przypadku może istnieć niezręczność z wystąpieniem z takim roszczeniem ze względu na stanowiska pracy, na jakich zatrudniona jest pracownica w instytucji kultury. Teoretycznie powinna ona znać przepisy dotyczące zasad wypłacania dodatku stażowego ujęte w ustawie o działalności kulturalnej.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 października 2018 r. poz. 1983; ost. zm. Dz.U. z 22 sierpnia 2018 r. poz. 1608)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 16 maja 2018 r. poz. 917; ost. zm. Dz.U. z 30 listopada 2018 r. poz. 2244)