Pytanie

Zgodnie z regulaminem wynagradzania obowiązującym w ośrodku kultury pracownicy przebywający na zwolnieniu lekarskim zachowują prawo do pełnego dodatku stażowego. W październiku 2013 r. pracownik, któremu przysługuje dodatek stażowy w kwocie 320 zł, przebywał na zwolnieniu lekarskim 5 dni. Jak należy ustalić kwotę dodatku, od której nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne?

Dodatek stażowy przysługuje pracownikom instytucji kultury za okresy przepracowane oraz za dni nieobecności w pracy spowodowane niezdolnością do pracy w skutek choroby albo koniecznością osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny (§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury, dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania). Od dodatku za wieloletnią pracę nie pobiera się składek na ubezpieczenie społeczne (§ 2 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, dalej: rozporządzenie składkowe).

Wyjaśnienie

Obliczając wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, należy pamiętać, że:

  • wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy spowodowane chorobą oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłaca się za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy,
  • w przypadku pracowników otrzymujących wynagrodzenie miesięczne, obliczając wynagrodzenie, przyjmuje się, że liczba dni, które pracownik miał obowiązek przepracować, jest równa liczbie dni kalendarzowych miesiąca (28, 29, 30 lub 31),
  • nie od wszystkich przychodów, które otrzymuje pracownik, należy naliczać składki na ubezpieczenie społeczne. Składek nie opłaca się od przychodów wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia składkowego, czyli m.in. od składników wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku.

Aby obliczyć kwotę dodatku, od której ośrodek kultury nie pobiera składek na ubezpieczenie społeczne, należy ustalić:

  • ilość dni, które pracownik powinien przepracować w październiku 2013 r. (na potrzeby obliczenia kwoty dodatku przyjmuję, że liczba obowiązkowych dni do przepracowania jest równa liczbie dni kalendarzowych miesiąca) — czyli 31 dni;
  • wysokość dodatku stażowego za okres choroby: 320 zł : 31 dni października 2013 r. × 5 dni choroby = 51,61 zł;
  • wysokość dodatku stażowego za czas przepracowany: 320 zł – 51,61 zł = 268,39 zł.

Zatem, mając na uwadze zasadę określoną w § 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia składkowego, od dodatku stażowego wypłaconego za czas choroby ośrodek kultury nie pobiera składek na ubezpieczenie społeczne od kwoty 51,61 zł.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 8 października 2012 r. poz. 1105)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106)