Pytanie

Biblioteka publiczna otrzymała z budżetu obywatelskiego dotację celową na zakup środka trwałego — wrzutnię na książki (książkoboks) o wartości 14 000 zł oraz jej montaż 1000 zł. Cała inwestycja będzie rozliczona w 2022 r.
Jak prawidłowo zaksięgować wpływ tej dotacji celowej na zakup środków trwałych?

Dotację celową na zakup środków trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych za pomocą konta rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Wyjaśnienie

Dotacje na zakup środków trwałych, które będą amortyzowane, instytucja kultury ujmuje za pomocą konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”, bez względu na to, kto i z jakich środków takiej dotacji udzielił. Na tym koncie ujmuje się środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł (art. 41 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

W księgach rachunkowych biblioteka powinna ująć następujące zapisy:

 1. Wpływ dotacji celowej na zakup środków trwałych:
  • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
 2. Faktura za zakup środków trwałych wraz z montażem:
  • Wn 080 „Środki trwałe w budowie”,
  • Ma 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”.
 3. Zapłata za fakturę:
  • Wn 200 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,
  • Ma 130 „Rachunek bankowy”.
 4. Amortyzacja środka trwałego:
  • Wn 400 „Amortyzacja”,
  • Ma 070 „Umorzenie środków trwałych”; równolegle:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Ujęcie dotacji na koncie 740 nie pozwoliłoby na jej prawidłowe rozliczenie, gdyż na koniec roku saldo tego konta przenosi się na wynik finansowy. A zatem nie byłoby możliwości zwiększania przychodów kolejnych lat o odpisy amortyzacyjne.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217; ost. zm. Dz.U. z 23 listopada 2021 r. poz. 2106)