Pytanie

Instytucja kultury realizuje projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków unijnych. W jaki sposób księgować dotacje na inwestycje otrzymane z budżetu organizatora oraz otrzymywane środki z UE przeznaczone na inwestycję po zmianie ustawy o działalności kulturalnej w 2012 r.? Czy podejście kapitałowe nadal jest aktualne?

Dotacje do aktywów trwałych są przeznaczone przede wszystkim na finansowanie zakupu, budowy lub ulepszenia środków trwałych.

Wyjaśnienie

Dotacje w księgach rachunkowych można ujmować dwoma metodami:

  • metodą kapitałową — otrzymane środki ujmuje się jako zwiększenie kapitału (funduszu) własnego, jeśli tak stanowią przepisy inne niż ustawa o rachunkowości,
  • metodą wynikową — otrzymane środki zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów (zgodnie z art. 41 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).

Metodę wynikową powinny stosować wszystkie jednostki podlegające ustawie o rachunkowości, co do których przepisy systemowe nie zawierają odmiennych uregulowań.

Od 1 stycznia 2012 r. fundusz instytucji kultury odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji (art. 29 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej). A zatem nie ewidencjonuje się środków otrzymanych na inwestycje na koncie „Fundusz instytucji kultury”. Zarówno środki pieniężne otrzymane od organizatora na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w formie dotacji celowej, jak i środki na inwestycje otrzymane z UE instytucja kultury ewidencjonuje więc na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).
Równolegle do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych ze środków dotacji inwestycyjnej zaliczonych do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększa się pozostałe przychody operacyjne.
W księgach rachunkowych wpływ środków na inwestycje ujmuje się zapisem:

  • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Po przyjęciu środka trwałego do używania jego amortyzację księguje się następująco:

  • Wn 400 „Amortyzacja”,
  • Ma 070 „Umorzenie środków trwałych”; równolegle:
  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Podstawy prawne

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406)
  • Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378)