Pytanie

W jednej z miejscowości kultywowana jest tradycja Honorowej Straży Bożego Grobu (dalej: straż). Działając przy parafii, straż bierze udział w ważnych uroczystościach kościelnych oraz gminnych, a jest wizytówką lokalnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku ta reprezentacyjna formacja będzie obchodzić swój jubileusz. Straż utrzymuje się z własnych składek oraz datków od parafian i sponsorów. Darczyńcy ufundowali m.in. sztandar, tablicę pamiątkową oraz odnowili i ujednolicili kontusze. Pozostałe elementy stroju i wyposażenia również wymagają wymiany lub generalnego remontu. Straż nie jest jednostką podległą pod centrum kultury, ale instytucja kultury otrzymała od organizatora (gminy) zapewnienie, że otrzyma dotację celową na wsparcie tej formacji z okazji jej jubileuszu m.in. poprzez dofinansowanie zakupu nowych szabli i butów.
Czy centrum kultury może otrzymać taką dotację i zakupić za nią stroje?

Instytucja kultury może zakupić z dotacji celowej stroje dla straży, jeśli nie jest to sprzeczne z jej statutem.

Wyjaśnienie

Gmina może udzielić dotacji celowej instytucji kultury na realizację wskazanych zadań i programów (art. 28 ust. 3 pkt 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Można zatem przyjąć, że gmina zleci zakupienie strojów dla straży pod warunkiem, że statut instytucji kultury takie działania przewiduje.

Ze względu na to, że wspomniana straż działa przy parafii, a nie przy instytucji kultury, lepszym rozwiązaniem byłoby udzielenie przez gminę dotacji celowej dla parafii. Innym wyjściem jest zakup strojów przez instytucję kultury, przyjęcie ich na środki trwałe i wypożyczanie ich straży.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 24 stycznia 2024 r. poz. 87)