Pytanie

Biblioteka otrzymała z Instytutu Książki dotację na zakup komputerów z programu Komputery dla Bibliotek 2017.
Jak powinno wyglądać księgowanie wpływu dotacji i zakupu komputerów, jeśli ich wartość jednostkowa nie przekroczy kwoty 3500 zł?

Komputery o niskiej wartości mogą spełniać definicję środków trwałych.

Wyjaśnienie

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby instytucji kultury (art. 3 ust. 1 pkt 15 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości).

Wpływ dotacji na sfinansowanie nabycia środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów z zachowaniem zasady ostrożności (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości).
A zatem wpływ dotacji biblioteka powinna ująć zapisem:

  • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Natomiast, przyjmując, że komputery są środkami trwałymi, to w momencie ich przyjęcia do używania i jednorazowej ich amortyzacji trzeba zwiększyć pozostałe przychody operacyjne zapisem:

  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Jednak, jeśli wpływ dotacji i zakup komputerów nastąpi w tym samym okresie sprawozdawczym (miesiącu), to można pominąć konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” i wpływ dotacji zaksięgować bezpośrednio w pozostałe przychody operacyjne.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 19 lipca 2016 r. poz. 1047; ost. zm. Dz.U. z 6 czerwca 2017 r. poz. 1089)