Pytanie

  • Czy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne?
  • Czy taką dotację należy zaksięgować na konto 740 „Dotacje” czy konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”?

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki jest związany z jej działalnością podstawową (statutową), dlatego dotację na ten cel należy zaliczyć w rachunku zysków i strat do przychodów netto ze sprzedaży produktów.

Wyjaśnienie

Koszty działalności operacyjnej prezentowane w rachunku zysków i strat powinny być porównane z przychodami przeznaczonymi na jej finansowanie. Przyjęcie innego sposobu prezentowania dotacji może spowodować powstanie ujemnego wyniku finansowego na działalności statutowej i dodatniego na działalności operacyjnej. Prezentacja taka nie jest właściwa, gdyż działalność statutowa biblioteki może być finansowana z dotacji, a nie tylko ze sprzedaży produktów i usług.

O ujęciu i prezentacji w sprawozdaniu finansowym dotacji powinno decydować jej przeznaczenie. Dotacja, którą biblioteka otrzymała z Biblioteki Narodowej, jest przeznaczona na działalność bieżącą — zakup nowości wydawniczych, a zatem należy ją prezentować w części A. Przychody netto ze sprzedaży produktów rachunku zysków i strat. Ewidencja księgowa tej dotacji powinna odbywać się za pomocą konta zespołu 7. Może to być konto 740 z wydzieloną analityką, np. „Dotacje celowe na działalność bieżącą” lub wyodrębnione konto dotyczące dotacji celowych na działalność bieżącą (np. 741). Ważne, żeby odpowiedni zapis sposobu ewidencji tego typu dotacji znalazł się w polityce rachunkowości biblioteki.

Proszę pamiętać, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki (art. 50 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330; ost. zm. Dz.U. z 5 stycznia 2015 r. poz. 4).