Pytanie

Czy w dotacji podmiotowej od organizatora instytucji kultury powinna się znajdować kwota pokrywająca koszt amortyzacji (umorzenia)?

Kwota dotacji podmiotowej nie zawiera kwoty, która pokryje koszty amortyzacji.

Wyjaśnienie

Wykorzystanie dotacji to wydatkowanie, które następuje w szczególności (art. 251 ust. 4 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

  • przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona, albo
  • w przypadku, gdy odrębne przepisy stanowią o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie następuje przez realizację celów wskazanych w tych przepisach.

Proszę pamiętać, że z dotacji podmiotowej instytucja kultury nie powinna kupować środków trwałych. Dotacji podmiotowej udziela organizator na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Skoro nie można tą dotacją finansować zakupu środków trwałych, to również nie można jej rozliczać odpisami amortyzacyjnymi.

Zwracam uwagę, że środki trwałe zakupione z dotacji celowej ujmuje się początkowo jako rozliczenia międzyokresowe przychodów i zalicza do przychodów równolegle do odpisów amortyzacyjnych (art. 41 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości). A zatem koszt amortyzacji instytucja powinna zrównoważyć pozostałymi przychodami operacyjnymi.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 20 lutego 2018 r. poz. 395; ost. zm. Dz.U. z 30 marca 2018 r. poz. 650)
  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862; ost. zm. Dz.U. z 19 stycznia 2018 r. poz. 152)
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 listopada 2017 r. poz. 2077)