Poradnik Instytucji Kultury

Poradnik Instytucji Kultury to jedyny na rynku miesięcznik, który na przykładach i w tak jasny sposób i  pomaga pracownikom działów księgowości, kadr, kadrze kierowniczej samorządowej instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego rozwiązywać codzienne problemy z zastosowaniem przepisów w instytucjach kultury. Miesięcznik cieszy się ogromnym zaufaniem i popularnością w polskich bibliotekach, domach i ośrodkach kultury, muzeach, operach, filharmoniach, teatrach i wielu innych instytucjach kultury.

Publikacja posiada wiele funkcjonalności. Znajdą w nim Państwo informacje o najnowszych wydarzeniach, planowanych i obowiązujących zmianach w przepisach oraz ciekawe inicjatywy instytucji kultury. W Poradniku publikujemy porady i odpowiedzi na pytania Czytelników z zakresu finansów, działalności kulturalnej, podatków, prawa autorskiego, ochrony zabytków czy zamówień publicznych a także prawa pracy i zarządzania instytucją.

Wskazówki Poradnika Instytucji Kultury ułatwią Państwu interpretację przepisów nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Poradnik Instytucji Kultury: objętość 64 strony, format B5, miesięcznik.

Wybierz opcję prenumeraty, która najbardziej odpowiada potrzebom Twojej instytucji kultury

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie dokumenty można udostępnić podczas kontroli komisji rewizyjnej?
 • Co zrobić, jeśli organizator udzielił rażąco niskiej dotacji podmiotowej?
 • Jak prawidłowo rozliczyć dotację podmiotową?
 • Jak prawidłowo określić w umowie o pracę miejsce wykonywania pracy, jeśli animatorzy kultury przemieszczają się między filiami instytucji kultury?
 • Jak postępować, jeśli pracownik złoży wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek w trakcie roku?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych i planie finansowym otrzymanie dodatku węglowego?
 • Czy instytucja kultury może otrzymać od organizatora dotację celową na wkład własny w projekcie?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do warsztatów wokalnych?
 • Jak wyliczyć staż urlopowy, jeśli pracownik pobierał naukę w szkole policealnej i równocześnie pracował?
 • Czy nagroda roczna za 2021 rok dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego przyznana w 2022 r. może być wypłacona na wniosek tych osób w kolejnym roku?
 • Czy dyrektor ma obowiązek udzielenia informacji publicznej dotyczącej zatrudnienia w instytucji kultury?
 • Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla bibliotekarza, który przez trzy miesiące przed odejściem na emeryturę przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy instytucja kultury może nabyć prawa autorskie do książki, nie będąc jednocześnie jej wydawcą?
 • Czy da się rozkochać w sobie społeczność?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Czy można opłacić fakturę z dwóch rachunków bankowych?
 • Na co wydać otrzymany dodatek energetyczny i czy można było zostawić środki z tego dodatku na kolejny rok?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Dlaczego wójt nie może przeprowadzić audytu w instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na modernizację oraz zakup niskocennych środków trwałych?
 • Czy dyrektorowi, jego zastępcy i głównemu księgowemu można przyznać ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych?
 • Czy wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia na obsługę muzyczną gali dla osoby, która nie ukończyła 26. roku życia, obejmuje tak zwana ulga dla młodych?
 • Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może być zatrudniony na 1/2 etatu?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup środka trwałego sfinansowanego z różnych źródeł?
 • Na jak długo spisuje się program instytucji kultury?
 • Czy korzystniejsze niż w ustawie o działalności kulturalnej zapisy w regulaminie wynagradzania dotyczące nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej mogą dotyczyć także osób zarządzających instytucją kultury?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak rozliczać wydatki na przełomie roku finansowane z dotacji podmiotowej?
 • Czy biblioteka może dla każdego byłego pracownika będącego emerytem sfinansować odpis na ZFŚS z dotacji podmiotowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie nowe obowiązki mają instytucje kultury w związku z oszczędzaniem energii już od grudnia 2022 r.?
 • Na jakich zasadach wypłacać nagrodę jubileuszową w instytucjach kultury?
 • Jaką stawkę VAT ustalić za zajęcia ruchowe oraz edukacyjne prowadzone w instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach dofinansowanie otrzymane w ramach programów: Kraszewski. Komputery dla bibliotek oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0?
 • Czy osoby obdarowane paczkami świątecznymi biorące udział w akcji mikołajkowej osiągają z tego tytułu przychód do opodatkowania?
 • W jakiej formie udokumentować zamówienia podprogowe o wartości do 130 000 zł w instytucji kultury? Czy wystarczy e-mail wykonawcy?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak należy zakwalifikować urządzenia, ogrodzenie i prace budowlane w Klasyfikacji Środków Trwałych?
 • Jak należy zaksięgować zdjęcie ze stanu magazynowego i podarowanie książki?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jaki sposób należy udokumentować staż pracy?
 • Na co zwrócić uwagę, wypełniając wniosek o dodatek energetyczny dla instytucji kultury i jak zaksięgować jego otrzymanie?
 • Czy wpisowe na organizowany przez instytucję kultury bieg ujmuje się w limicie 200 000 zł zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Jak rozliczyć inwestycję w ogrodzeniu budynku należącego do organizatora?
 • Czy w przypadku błędnego zawarcia umowy o dzieło zamiast umowy-zlecenia instytucja może wystąpić o zwrot części składek na ubezpieczenia społeczne leżących po stronie zleceniobiorcy?
 • Jakie przychody instytucji zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych?
 • Na jakich kontach ująć druk i zakup materiałów reklamowych?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Czy przedpłaty za zajęcia stanowią definitywny przychód podatkowy?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy instytucja kultury może wypłacić wynagrodzenia za grudzień poprzedniego roku w styczniu następnego i sfinansować je z dotacji na nowy rok?
 • Czy opłata za kwestionowane badania (pomiary stężenia pyłu) nałożona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stanowi koszt podatkowy muzeum?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucjom kultury należy się dodatek energetyczny?
 • Czy wypłacać dodatek funkcyjny za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim i na urlopie?
 • Czy radny ma prawo kontrolować faktury instytucji kultury?
 • Jakich przeksięgowań dokonać po zmianie wartości składników majątku, które instytucja zalicza do środków trwałych amortyzowanych jednorazowo i w czasie?
 • Które przychody instytucji uwzględniać w limicie 200 000 zł uprawniającego do zwolnienia w VAT?
 • Dlaczego statut każdej instytucji kultury powinien zawierać postanowienia dotyczące organów doradczych oraz sposobu ich powoływania?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy ujemny fundusz instytucji jest błędem?
 • Jak pobierać opłaty za sprzedaż towarów i usług na imprezie plenerowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucja kultury może środki własne ulokować w obligacjach?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może odebrać wolne za przepracowane weekendy i święta?
 • Czy organizator może w ciągu roku zmniejszyć dotację podmiotową?
 • Jakie są nowe zasady nowe zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych?
 • Czy umowa zawarta z urzędem pracy wchodzi do limitu umów na czas określony?
 • Kiedy dyrektor powinien złożyć u organizatora wniosek o odwołanie ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak prawidłowo zaksięgować przekazanie budynku instytucji kultury przez organizatora?
 • Jakie zaświadczenie dla potrzeb odprowadzania i zgłaszania podatku w USA należy wypełnić, jeśli instytucja osiąga dochody z kanału na YouTubie?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie nowe zasady składania oświadczeń o pomniejszeniu zaliczki na podatek przez płatnika będą obowiązywać instytucje kultury od początku 2023 r.?
 • Czy dyrektor lub inny pracownik może opłacić prywatną kartą płatniczą fakturę za materiały biurowe dla instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury może zawrzeć w regulaminie wynagradzania korzystniejsze niż powszechnie obowiązujące zasady wpłacania dodatku stażowego oraz dodatku funkcyjnego?
 • W jakim przypadku — według najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych — koncert z wykonywaniem utworów własnych i coverów można uznać za umowę o dzieło?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy zawsze trzeba stosować formułę dotyczącą planu finansowego narzuconą przez organizatora?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja darowizn książkowych na kontach zespołu 4 i 5?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy dyrektor biblioteki może otrzymać odprawę emerytalną w wysokości określonej w regulaminie wynagradzania, czyli sześciomiesięczne wynagrodzenie?
 • Czy odwołany dyrektor, którego organizator zwolnił z obowiązku świadczenia pracy, może w tym czasie odwołać udzielone wcześniej innemu pracownikowi pełnomocnictwo do zarządzania instytucją?
 • Czy zakup książek do biblioteki można sfinansować dotacją podmiotową?
 • Czy głównej księgowej zatrudnionej w instytucji kultury należą się przyznawane pracownikom: bony ze środków na wynagrodzenia z okazji świąt, świadczenie urlopowe, czy dofinansowanie do zakupu okularów?
 • Kiedy nagroda w konkursie zorganizowanym przez instytucję stanowi przychód zwycięzcy?
 • Czy można odliczyć VAT z faktur za nocleg i posiłek dla artystów?
 • Jak ująć w księgach i wykazać w planie finansowym zakup muzealiów z dotacji celowej?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy faktura za dokumentację projektową zwiększa wartość środka trwałego?
 • Jakie skutki w VAT rodzi otrzymanie środka trwałego w darowiźnie?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na co zwrócić uwagę, zatrudniając uchodźców z Ukrainy?
 • Jak ująć przychody i koszty w CIT-8 oraz nocie podatkowej?
 • Jakich obowiązków należy dopełnić, aby — ze względu nie nieosiągnięcie limitu sprzedaży 200 000 zł — wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Jakie są konsekwencje braku umowy z autorem książki wydanej przez instytucję kultury?
 • Pod jaką pozycją ująć refundację i przychody z najmu w rachunku zysków i strat?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Jak prawidłowo udokumentować sprzedaż biletów do kina prowadzonego przez instytucję kultury dla półkolonii, której organizację refunduje instytucji ośrodek pomocy społecznej?
 • Czy dyrektor może wziąć urlop wypoczynkowy na zakończenie trwania swojego powołania i jak w tym przypadku przekazać obowiązki i dokumenty nowemu dyrektorowi?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2022)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na jakich zasadach instytucje kultury mogą rozpatrywać wnioski o wypłatę świadczenia związanego z pomocą uchodźcom z Ukrainy?
 • Które dochody i koszty wykazać w nocie podatkowej?
 • Czy dyrektorowi instytucji kultury należy waloryzować wynagrodzenie, skoro taki zapis znajduje się w regulaminie wynagradzania?
 • Jak dla celów podatkowych traktować uchodźcę z Ukrainy, który wykonuje koncert dla instytucji kultury?
 • Czy w umowie z pracownikiem trzeba zawrzeć na piśmie informację o możliwych innych godzinach pracy, czy też jest to kwestia umowy ustnej między pracownikiem a pracodawcą?
 • Czy zmiana przeznaczenia środka trwałego powoduje konieczność skorygowania VAT odliczonego?
 • Gdzie w sprawozdaniu Rb-N ująć przedpłaty?