Najnowsze porady

W dziale Najnowsze porady znajdą Państwo wskazówki i odpowiedzi na pytania czytelników Poradnika Instytucji Kultury z zakresu finansów, działalności kulturalnej, podatków, prawa autorskiego, ochrony zabytków czy zamówień publicznych a także prawa pracy.

Błędnie księgowana amortyzacja na koncie funduszu instytucji kultury

Saldo w instytucji kultury na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie Ma na koncie 800 „Fundusz środków trwałych” wynosiło 12 499,81 zł, a po zaksięgowaniu amortyzacji za 2021 r. w wysokości 33 580,33 zł saldo na koniec 2022 r. wyniosło po stronie Wn 21 080,52 zł. Po zaksięgowaniu amortyzacji za 2022 r. saldo po stronie Wn jeszcze się zwiększy.
Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

Stawki wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania

W związku z powtarzającymi się zmianami wysokości płacy minimalnej — regulamin wynagradzania, a zwłaszcza załącznik stanowiący o kwotach płacy minimalnej i maksymalnej na danym stanowisku, często staje się nieaktualny.
Czy możliwe jest stosowanie w tabeli stanowisk pracy i maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę stawek zasadniczych w formie procentowej, np. młodszy bibliotekarz od 100% do 110% minimalnego wynagrodzenia za pracę, starszy bibliotekarz od 120% do 150% płacy minimalnej?

Przychody i koszty na przełomie miesiąca

Czy samorządowa instytucja kultury koszty i przychody na przełomie miesiąca musi ujmować memoriałowo, czy może kasowo?

Refaktura na media — moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

Co miesiąc instytucja kultury swoim najemcom lokali wystawia refaktury za media (energia elektryczna, cieplna, woda i ścieki). Faktura sprzedaży wystawiona jest w bieżącym miesiącu za media dostarczone w poprzednim miesiącu, czyli data wystawienia to np. 6 marca, data sprzedaży 28 lutego. Instytucja odlicza VAT naliczony w miesiącu wpływu faktury, a nie dostarczenia usługi.
W którym miesiącu należy odprowadzić VAT należny od tak wystawionych faktur?

Faktura zaliczkowa na przełomie roku

Instytucja kultury odebrała zamówione materiały w styczniu 2023 r. W grudniu 2022 r. otrzymała za nie fakturę zaliczkową, a w styczniu 2023 r. fakturę końcową.
Czy i jak ująć fakturę zaliczkową w księgach rachunkowych i w bilansie za 2022 r. oraz w sprawozdaniu Rb-N za IV kwartał 2022 r.?

Kara nagany a nagroda

Pracownik został ukarany karą nagany.
Czy w związku z tym może nie otrzymać nagrody?

Opłaty pobierane przez bibliotekę

Zgodnie z Ustawą z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach), biblioteka może pobierać opłaty wyłącznie za: usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne, wypożyczenia materiałów audiowizualnych, niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
Czy biblioteka musi pobierać opłaty za przetrzymywanie książek?

Jak obliczyć czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na część etatu?

Jaki jest czas pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę w wymiarze 5/8 etatu z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności?

Dodatek węglowy w planie finansowym i ewidencji księgowej

Ośrodek kultury otrzymał od organu prowadzącego dodatek dla podmiotów niebędących gospodarstwami z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Czy dodatek węglowy wypłacony instytucji kultury zwiększa jej plan finansowy, czy też traktowany jest jako pomniejszenie kosztów bieżącej działalności i nie wpływa na zwiększenie planu?
Na jakie konto należy zaksięgować ten przelew i z jaką klasyfikacją?

Amortyzacja środka trwałego nigdy wcześniej nieujętego w ewidencji

Biblioteka otrzymała od organizatora protokołem przekazania środek trwały (kserokopiarkę) o wartości 15 000 złotych. Z informacji od organizatora wynika, że przekazana bibliotece kserokopiarka nigdy nie została przyjęta przez organizatora do użytkowania, nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych i nie była naliczana od niej amortyzacja. Oznacza to, że przez 4 lata nie widniała w żadnej ewidencji.
Jak biblioteka ma amortyzować ten środek trwały? Czy po przyjęciu kserokopiarki do ewidencji środków trwałych w następnym miesiącu powinna rozpocząć amortyzację stawką 14%, czy też zrobić korektę amortyzacji za poprzednie 4 lata?