Najnowsze porady

W dziale Najnowsze porady znajdą Państwo wskazówki i odpowiedzi na pytania czytelników Poradnika Instytucji Kultury z zakresu finansów, działalności kulturalnej, podatków, prawa autorskiego, ochrony zabytków czy zamówień publicznych a także prawa pracy.

Pierwszy urlop pracownika może być udzielany na godziny

Instytucja kultury zatrudniła na cały etat (praca 5 dni w tygodniu po 8 godzin) młodego pracownika, który po raz pierwszy pracuje na podstawie umowy o pracę.
Czy taki pracownik może wykorzystać urlop wypoczynkowy w godzinach?

Dotacja na darowiznę

W jednej z miejscowości kultywowana jest tradycja Honorowej Straży Bożego Grobu (dalej: straż). Działając przy parafii, straż bierze udział w ważnych uroczystościach kościelnych oraz gminnych, a jest wizytówką lokalnego dziedzictwa kulturowego. W tym roku ta reprezentacyjna formacja będzie obchodzić swój jubileusz. Straż utrzymuje się z własnych składek oraz datków od parafian i sponsorów. Darczyńcy ufundowali m.in. sztandar, tablicę pamiątkową oraz odnowili i ujednolicili kontusze. Pozostałe elementy stroju i wyposażenia również wymagają wymiany lub generalnego remontu. Straż nie jest jednostką podległą pod centrum kultury, ale instytucja kultury otrzymała od organizatora (gminy) zapewnienie, że otrzyma dotację celową na wsparcie tej formacji z okazji jej jubileuszu m.in. poprzez dofinansowanie zakupu nowych szabli i butów.
Czy centrum kultury może otrzymać taką dotację i zakupić za nią stroje?

Analityka do konta 014 „Materiały biblioteczne”

W bibliotece istnieją dwa oddziały: dla dzieci i dla dorosłych.
Czy można dokonać zapisów księgowych ogólnie na koncie 014 „Materiały biblioteczne”, czy też istnieje obowiązek rozdzielania zakupionych książek na poszczególne oddziały na konta analityczne, np. 014-01 i 014-02?
Czy w trakcie roku można przejść z analityki na syntetykę, czyli połączenie książek z dwóch oddziałów w jeden księgozbiór?

Dzień wolny odebrany za święto przypadające w sobotę a ryczałt za używanie prywatnego samochodu

Pracownik, który jest zatrudniony na umowę o pracę, pobiera dodatkowo kilometrówkę za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. 6 stycznia 2024 r. było święto, za które pracownik odebrał dzień wolny 31 stycznia.
Czy w wyliczeniu kilometrówki trzeba uwzględnić 6 stycznia jako jeden dzień nieobecności?

Zakres obowiązków instruktora zatrudnionego w filii biblioteki

Gminny ośrodek kultury (GOK) ma na terenie gminy 10 placówek: 1 bibliotekę główną i 9 filii. Jeden z pracowników jest odpowiedzialny za biblioteki, kieruje całokształtem pracy bibliotecznej i pracuje w głównej bibliotece gminnej na stanowisku starszego bibliotekarza. W pozostałych 9 placówkach są kluby kultury połączone z filiami bibliotek. GOK zatrudnia w nich pracownika na stanowisku instruktora, który wypożycza książki i opiekuje się filią biblioteki. GOK systematycznie uaktualnia zakres obowiązków pracowników.
Czy do opisu stanowiska instruktora kultury można dodać obowiązki należące do bibliotekarza, np. wypożyczanie książek, uczestniczenie w skontrum itp.?

Nieodpłatnie otrzymane aktywa instytucja kultury musi wycenić

Organizator przekazał nieodpłatnie instytucji kultury środki trwałe częściowo umorzone jednym dokumentem PT (Protokołem przekazania — przejęcia środka trwałego) ze wskazaniem całej wartości i wartością umorzenia od całości za 2 miesiące (rocznie 20%). Na wartość wykazaną w PT składają się środki trwałe, wyposażenie i farba do malowania.
Czy do ksiąg rachunkowych instytucji kultury należy wprowadzić wartość dotychczasowego umorzenia?
Czy można przyjąć całą wartość z PT do środków trwałych z symbolem KŚT 805 „Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych” i poleceniem księgowania przeksięgować część na środki trwałe, np. KŚT 487 „Zespoły komputerowe”, a część na pozostałe środki trwałe, które można w całości zamortyzować?
Jak zaksięgować przekazaną farbę do malowania?

Brak faktury a koszty bilansowe

W 2023 r. instytucja kultury wpłaciła akredytację na podstawie zgłoszenia do konkursu tanecznego grupy działającej przy miejskim centrum kultury. W księgach rachunkowych ujęto tę wpłatę na koncie rozrachunkowym. Niestety, do tej pory nie otrzymano za nią faktury.
Czy taką wpłatę można ująć w kosztach i na jakiej podstawie?

Protokolant w obsłudze komisji w konkursie na dyrektora instytucji kultury

Czy podczas prac komisji konkursowej w konkursie na dyrektora instytucji kultury mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami komisji, np. protokolant niebędący członkiem komisji? Czy obecność takiego protokolanta niebędącego członkiem komisji można uznać za obsługę komisji, o której mowa w art. 16 ust. 5b Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Kierownik biblioteki funkcjonującej w strukturze ośrodka kultury

Biblioteka działa w strukturze ośrodka kultury, więc nie jest samodzielną jednostką.
Czy w takiej bibliotece musi być kierownik biblioteki, nawet gdy nie ma innych pracowników?

Zamknięcie roku z zyskiem a środki na rachunku bankowym

Ubiegły rok muzeum zamknęło zyskiem. Na rachunku bankowym zgromadzono środki 10 000 zł. Zysk przeksięgowano na fundusz rezerwowy (konto 802 „Fundusz rezerwowy”).
Czy w 2024 r. instytucja kultury może wydatkować te środki na bieżące wydatki?