Najnowsze porady

W dziale Najnowsze porady znajdą Państwo wskazówki i odpowiedzi na pytania czytelników Poradnika Instytucji Kultury z zakresu finansów, działalności kulturalnej, podatków, prawa autorskiego, ochrony zabytków czy zamówień publicznych a także prawa pracy.

Zakres obowiązków instruktora zatrudnionego w filii biblioteki

Gminny ośrodek kultury (GOK) ma na terenie gminy 10 placówek: 1 bibliotekę główną i 9 filii. Jeden z pracowników jest odpowiedzialny za biblioteki, kieruje całokształtem pracy bibliotecznej i pracuje w głównej bibliotece gminnej na stanowisku starszego bibliotekarza. W pozostałych 9 placówkach są kluby kultury połączone z filiami bibliotek. GOK zatrudnia w nich pracownika na stanowisku instruktora, który wypożycza książki i opiekuje się filią biblioteki. GOK systematycznie uaktualnia zakres obowiązków pracowników.
Czy do opisu stanowiska instruktora kultury można dodać obowiązki należące do bibliotekarza, np. wypożyczanie książek, uczestniczenie w skontrum itp.?

Nieodpłatnie otrzymane aktywa instytucja kultury musi wycenić

Organizator przekazał nieodpłatnie instytucji kultury środki trwałe częściowo umorzone jednym dokumentem PT (Protokołem przekazania — przejęcia środka trwałego) ze wskazaniem całej wartości i wartością umorzenia od całości za 2 miesiące (rocznie 20%). Na wartość wykazaną w PT składają się środki trwałe, wyposażenie i farba do malowania.
Czy do ksiąg rachunkowych instytucji kultury należy wprowadzić wartość dotychczasowego umorzenia?
Czy można przyjąć całą wartość z PT do środków trwałych z symbolem KŚT 805 „Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów i innych placówek kulturalno-oświatowych” i poleceniem księgowania przeksięgować część na środki trwałe, np. KŚT 487 „Zespoły komputerowe”, a część na pozostałe środki trwałe, które można w całości zamortyzować?
Jak zaksięgować przekazaną farbę do malowania?

Brak faktury a koszty bilansowe

W 2023 r. instytucja kultury wpłaciła akredytację na podstawie zgłoszenia do konkursu tanecznego grupy działającej przy miejskim centrum kultury. W księgach rachunkowych ujęto tę wpłatę na koncie rozrachunkowym. Niestety, do tej pory nie otrzymano za nią faktury.
Czy taką wpłatę można ująć w kosztach i na jakiej podstawie?

Protokolant w obsłudze komisji w konkursie na dyrektora instytucji kultury

Czy podczas prac komisji konkursowej w konkursie na dyrektora instytucji kultury mogą uczestniczyć osoby niebędące członkami komisji, np. protokolant niebędący członkiem komisji? Czy obecność takiego protokolanta niebędącego członkiem komisji można uznać za obsługę komisji, o której mowa w art. 16 ust. 5b Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej)?

Kierownik biblioteki funkcjonującej w strukturze ośrodka kultury

Biblioteka działa w strukturze ośrodka kultury, więc nie jest samodzielną jednostką.
Czy w takiej bibliotece musi być kierownik biblioteki, nawet gdy nie ma innych pracowników?

Zamknięcie roku z zyskiem a środki na rachunku bankowym

Ubiegły rok muzeum zamknęło zyskiem. Na rachunku bankowym zgromadzono środki 10 000 zł. Zysk przeksięgowano na fundusz rezerwowy (konto 802 „Fundusz rezerwowy”).
Czy w 2024 r. instytucja kultury może wydatkować te środki na bieżące wydatki?

Odpowiedzialność kustosza za zbiory muzeum

Osoba zatrudniona na stanowisku inwentaryzatora/kustosza odmówiła przyjęcia odpowiedzialności za zbiory.
Kto w muzeum, oprócz dyrektora jednostki, odpowiada za zbiory?
Czy w razie kontroli inwentaryzator/kustosz merytorycznie ponosi odpowiedzialność za zbiory bez względu na odmowę jej przyjęcia?

Refaktura mediów

W budynku samorządowej instytucji kultury znajduje się kotłownia olejowa, z której odprowadzone są rozgałęzienia do ogrzewania przedszkola i biblioteki mieszczące się poza budynkiem instytucji kultury. Na podstawie porozumienia eksploatacja kotłowni oraz zamawianie i przyjmowanie paliwa leży po stronie zakładu komunalnego, który od 2020 r. wystawia fakturę dla instytucji kultury za zużycie oleju we wszystkich trzech jednostkach (nie ma podliczników, które pozwalałyby ustalić ilość zużycia oleju opałowego przez każdą jednostkę). Między samorządową instytucja kultury a biblioteką i przedszkolem zostało zawarte porozumienie o podziale paliwa w wymiarze ⅓ zużycia ogólnego.
Czy w takiej sytuacji prawidłowe jest refakturowanie zakupu paliwa przez samorządową instytucję kultury?

Opiniowanie zmian w regulaminie organizacyjnym

Czy zmiana (dodanie stanowiska) w regulaminie organizacyjnym powiatowego domu kultury musi być przedstawiona na sesji rady powiatu czy wystarczy opinia zarządu na jej temat?

Niewykorzystana dotacja podmiotowa

W bibliotece ze względu na niezrealizowanie projektu pod koniec 2023 r. pozostały środki pieniężne z dotacji podmiotowej. Wynik finansowy instytucji był więc dodatni.
Czy niewykorzystane środki pozostałe z dotacji z poprzedniego roku można wprowadzić do planu finansowego na następny rok (po stronie przychodów i jednocześnie kosztów), czy też trzeba je zwrócić do organizatora?