Najnowsze porady

W dziale Najnowsze porady znajdą Państwo wskazówki i odpowiedzi na pytania czytelników Poradnika Instytucji Kultury z zakresu finansów, działalności kulturalnej, podatków, prawa autorskiego, ochrony zabytków czy zamówień publicznych a także prawa pracy.

Współpraca instytucji kultury ze stowarzyszeniem przy realizacji wydarzenia kulturalnego

Dom kultury chce zawrzeć umowę o współpracy ze stowarzyszeniem w celu realizacji wydarzenia kulturalnego. W ramach umowy dom kultury przekaże stowarzyszeniu w formie przelewu określoną kwotę środków pieniężnych na pokrycie kosztów ściśle związanych z organizacją tego wydarzenia. Środki te byłyby jednocześnie wkładem własnym stowarzyszenia wymaganym w związku z pozyskaną dotacją na jego organizację.
Czy dom kultury może współpracować ze stowarzyszeniem przy organizacji wydarzeń kulturalnych w takiej formule?

Okres trwania umowy-zlecenia

Instytucja kultury ma dwa punkty biblioteczne.
Jaką umowę-zlecenia należy zawrzeć z osobą prowadzącą punkt biblioteczny — czy podpisywaną co roku, czy też może to być umowa na dłuższy okres?

Jak ustalić wartość użytkowanego budynku?

Gmina — organizator — przekazała instytucji kultury odpłatnie (100 zł/rocznie) budynek wraz z gruntem (aktem notarialnym) w użytkowanie na prowadzenie działalności statutowej. W akcie notarialnym nie wskazano żadnej wartości nieruchomości. Instytucja nie amortyzuje nieruchomości, musi jednak przyjąć ją do ewidencji pozabilansowej jako „Obce środki trwałe”.
Jaką wartość wskazać w tej ewidencji?

Zmiana siedziby instytucji kultury a umowy o pracę

Niedawno biblioteka miejska rozpoczęła działalność w nowej siedzibie.
Czy w związku ze zmianą adresu należy zmienić pracownikom umowy o pracę?

Zaległa opłata środowiskowa w sprawozdaniu Rb-Z

Instytucja kultury we wrześniu 2021 r. otrzymała decyzję o zaległej opłacie środowiskowej za lata 2017–2020. Część dotycząca roku bieżącego znajduje się na zobowiązaniach krótkoterminowych, a tę przekraczającą 12 miesięcy (tj. za lata 2024–2026) zaksięgowano na koncie zobowiązań długoterminowych. Instytucja opłaca raty i odsetki w terminach wyznaczonych w harmonogramie spłat.
Czy odsetki od tej decyzji powinny zostać ujęte w sprawozdaniu Rb-Z?

Inwentaryzacja — ujawnienie niedoborów, do których doszło za czasów byłego dyrektora

W chwili odejścia dyrektora na emeryturę nie przeprowadzono inwentaryzacji majątku, a nowego dyrektora zatrudniono dopiero po upływie roku. Z końcem 2022 r. przeprowadzono planowany spis majątku instytucji, w wyniku którego ujawniono niedobory.
Jak postąpić w takiej sytuacji? Czy poprosić byłego dyrektora o wyjaśnienie niedoborów?

Formalne obowiązki przy rozpoczęciu działalności gospodarczej przez instytucję kultury

Instytucja kultury (gminny ośrodek kultury) planuje prowadzić działalność gospodarczą w zakresie m.in. nauki języków obcych oraz prowadzenia innych form edukacyjnych, działalności szkoleniowej, reklamowej i promocyjnej, a także najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz majątku ruchomego. Pozyskane środki będzie wykorzystywała na działania statutowe instytucji. Wszystko to zostało zapisane w nowym statucie.
Czy wiążą się z tym jakieś dodatkowe obowiązki, takie jak przy zakładaniu działalności gospodarczej (np. zgłoszenia, wpisy do odpowiednich rejestrów itd.)?

Podwyżki w instytucji kultury

Ośrodek kultury zatrudnia 10 osób na umowę o pracę. W regulaminie wynagradzania zawarto zapis, z którego wynika, że wynagrodzenie pracownika podlega corocznie waloryzacji o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w komunikacie Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług ogółem.
Jak w związku z tym należy liczyć wynagrodzenie od 1 stycznia 2023 r., jeżeli dla części pracowników wynagrodzenie zasadnicze podniesiono do kwoty minimalnej? Czy należało podwyższyć wynagrodzenia ustalone na 31 grudnia 2022 r. o wskaźnik waloryzacji ogłoszony przez Prezesa GUS?
Czy waloryzacji podlegają wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym również dodatek funkcyjny?

Materiały do bezpłatnego przekazania

Instytucja kultury podpisała z organizatorem umowę dotyczącą sfinansowania dotacją celową zadania „Monografia”. Ze względu na to, że zadanie to zakwalifikowano jako inwestycyjne, środki finansowe otrzymane przez instytucję ujęto w ewidencji księgowej na koncie 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Wydane w ramach monografii publikacje mają być przekazywane w ciągu roku nieodpłatnie dla społeczności lokalnej w celach promocyjnych. Zadanie zrealizowano w grudniu ub.r. i w tym samym miesiącu część książek przekazano już w ramach promocji.
W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych koszty związane w wydawnictwem i z nieodpłatnym przekazaniem książek?

Dzierżawa łąki na potrzeby działalności instytucji kultury

Położony na terenie gminy skansen odwiedza w weekendy wielu turystów, co wiąże się z brakiem miejsc parkingowych w całej gminie. Ośrodek kultury nie jest organizatorem imprez na terenie skansenu.
Czy ośrodek kultury może podpisać umowę z prywatną osobą na dzierżawę łąki z przeznaczeniem na parking w sezonie turystycznym?