Najnowsze publikacje

W dziale Najnowsze publikacje znajdą Państwo informacje o naszych publikacjach jednorazowych: książkowych i w wersji elektronicznej. Nasze fachowe publikacje książkowe z dziedzin prawa niezbędnych w funkcjonowaniu instytucji kultury cieszą się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Prenumeratorom Poradnika Instytucji Kultury przysługują rabaty na nasze publikacje jednorazowe!

Wygrane w konkursach instytucji kultury. Odpowiedzi na 33 najczęściej zadawane pytania

To Państwo, zadając w ostatnim czasie pytania naszym ekspertom, określili zakres tematyczny tej praktycznej publikacji. Składa się ona z odpowiedzi na 33 pytania dotyczące nie tylko samej możliwości przeprowadzenia konkursu na podstawie zapisów statutowych, ale także rozliczania podatków (podatek dochodowy i VAT) od wygranych, ich finansowania, ponoszenia kosztów, np. wyżywienia jury, aż po treść samego regulaminu. Porady wzbogacone są aktualnym orzecznictwem sądów oraz najnowszymi interpretacjami organów podatkowych, a także przykładami księgowań.

Z publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Czy instytucja kultury może wypłacić nagrody w konkursie, który nie ma regulaminu? Czy podlegają one opodatkowaniu?
 • W jakim przypadku nagroda otrzymana w konkursie przez reprezentantów instytucji kultury nie może być wypłacona? Jakie zapisy w tym zakresie musi przewidywać statut instytucji?
 • Z jakich środków sfinansować nagrody w konkursie? Czy muszą to być środki własne instytucji, czy można je sfinansować z dotacji podmiotowej?
 • Czy miejska biblioteka publiczna może kupić karty podarunkowe o wartości od 50 do 150 zł do popularnej sieci księgarni, jako wygrane w konkursie poetyckim?
 • Jak opodatkować nagrodę otrzymaną przez osobą prawną, przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą a jak przez podmiot zagraniczny?
 • Czy nagrody w biegu dla mieszkańców gminy w wysokości do 1000 zł korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne? Czy należy wystawić deklarację PIT-8AR nawet w przypadku, gdy nagroda jest zwolniona od podatku?
 • Jak zaksięgować wypłatę zaliczki dla pracownika instytucji kultury, który będzie rozdzielał nagrody?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymanie nagrody przez zespół działający przy instytucji kultury?
 • Czy w razie przekroczenia limitu wartości wygranej, czyli 2000 zł, opodatkowaniu podlega nadwyżka ponad ten limit?
 • Jak liczyć limit wartości wygranej, jeśli jedna osoba otrzymuje dwie nagrody w jednym konkursie? Czy w tym przypadku należy opodatkować nagrodę łącznie?
 • Czy instytucja kultury powinna pozyskać od zwycięzcy konkursu oświadczenie, że nie otrzymał on w roku podatkowym żadnej innej nagrody w innym konkursie, albo ewentualnie o wartości tej nagrody?
 • Czy wartość pamiątkowej statuetki otrzymanej w konkursie podlega opodatkowaniu?
 • Czy bony podarunkowe otrzymane jako nagrody w konkursie są opodatkowane podatkiem dochodowym 10%?
 • Czy wygrane w konkursie dla pracowników stanowią przychód ze stosunku pracy czy potracić podatek ryczałtowy?
 • Czy instytucja kultury może zapłacić podatek dochodowy za zwycięzcę w konkursie?
 • Instytucja zleciła organizacje konkursu podmiotowi trzeciemu. Kto w takiej sytuacji jest płatnikiem podatku dochodowego od wygranych w konkursie?
 • Czy instytucja powinna prowadzić ewidencję wydawanych prezentów i nagród? Kiedy jest to obowiązkowe?
 • Czy instytucja kultury może odliczyć VAT od nagród, które zakupuje na potrzeby organizowanych przez siebie konkursów?
 • Czy instytucja kultury powinna odprowadzić VAT od nagród rzeczowych, które wydaje w ramach konkursu?
 • Czy przekazanie przez instytucję kultury środków pieniężnych jako nagrody w konkursie podlega VAT?
 • Czy instytucja powinna opodatkować VAT nieodpłatne wydanie biletów jako nagród w konkursie?
 • Czy organizator konkursu musi potrącić podatek w przypadku zapewnienia wyżywienia i noclegu jurorom i uczestnikom?

Rachunkowość i finanse instytucji kultury. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Aby ułatwić Państwu zrozumienie tych zagadnień, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkowo praktyczną publikację pt.

Rachunkowość i finanse w instytucjach kultury. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Znajdą w niej Państwo porady dotyczące:

 • środków trwałych
 • dotacji
 • planu finansowego
 • inwentaryzacji
 • muzealiów
 • kontroli organizatora w instytucji kultury

Działalność kulturalna. Wybrane akty prawne

Aby ułatwić Państwu organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkowo praktyczną publikację pt.

Działalność kulturalna. Wybrane akty prawne

W tej jedynej na rynku specjalistycznej publikacji książkowej znajdą Państwo m.in. podręczny zbiór przepisów niezbędnych w każdej instytucji kultury:

 1. ustawy o: działalności kulturalnej, bibliotekach, muzeach oraz tzw. ustawa kominowa
 2. akty wykonawcze do tych ustaw, m.in. dotyczące:
  • wynagradzania pracowników instytucji kultury,
  • konkursu na dyrektora instytucji kultury,
  • skontrum w bibliotece,
  • medali i odznaczeń,
  • narodowego zasobu bibliotecznego,
  • pozwoleń na wywóz zasobu bibliotecznego i muzealiów.

Wzory najważniejszych dokumentów niezbędnych w instytucji kultury (wersja PDF)

Aby ułatwić Państwu opracowanie pism i dostosowanie ich brzmienia do konkretnych potrzeb danej instytucji kultury, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkowo praktyczną publikację pt.

Wzory najważniejszych dokumentów niezbędnych w instytucji kultury

Wzory, procedury wprowadzania, komentarze ze wzorami dokumentów w wersji Word na pendrivie.

Z tej jedynej na rynku na specjalistycznej publikacji książkowej dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie postanowienia statutu są niezgodne z prawem?
 • Jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki działania poszczególnych instytucji kultury?
 • Z kim konsultować regulamin wynagradzania, a czyja opinia jest niezbędna przy regulaminie organizacyjnym?
 • Czy można pracownikom zapewnić w regulaminie wynagradzania więcej przywilejów niż wynika to z ustawy o działalności kulturalnej (np. premie, nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy)?
 • Co musi koniecznie zawierać regulamin pracy, a co warto dodać?
 • Jakie są obowiązki kierownictwa i pracowników w zakresie kontroli zarządczej?
 • Dlaczego warto mieć w instytucji regulamin naboru na wolne stanowiska pracy oraz kodeks etyki?
 • Jaką metodę inwentaryzacji zastosować do poszczególnych składników majątku?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić skontrum materiałów bibliotecznych, a jak inwentaryzację dzieł sztuki i zbiorów muzealnych?
 • Jak szczegółowy powinien być plan finansowy i dlaczego zarządzenie organizatora w tej sprawie ma znaczenie?
 • Dlaczego warto, mimo braku takiego obowiązku, opracować regulamin zamówień do 30 000 euro?
 • Co to znaczy, że instytucja realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy i dlaczego wtedy nie musi mieć zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Kiedy instytucja kultury ma obowiązek wprowadzenia instrukcji kasowej?
 • Na podstawie których przepisów instytucje kultury mają obowiązek posiadać instrukcję kancelaryjną?
 • Jakie są zasady dobrej legislacji, czyli jak prawidłowo formułować akty prawa wewnętrznego w instytucji?

Dodatkowym atutem publikacji jest dołączony do niej pendrive z wzorami uchwał organizatora w sprawach związanych ze statutem instytucji kultury, regulaminy, instrukcje, polityka rachunkowości z opisem kont, wzór planu finansowego i dokumenty z zakresu kontroli zarządczej a także zarządzenia dyrektora dotyczące wprowadzenia albo zmian w poszczególnych dokumentach.

Rozwiązania największych problemów dotyczących planu finansowego instytucji kultury

Aby ułatwić Państwu weryfikację, czy polityka rachunkowości w Państwa instytucji kultury zawiera prawidłowe sformułowania i jest dostosowana do specyfiki jednostki, redakcja Poradnika Instytucji Kultury, przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na pendrivie, pt.

Rozwiązania największych problemów dotyczących planu finansowego instytucji kultury

Z praktycznym komentarzem do planu kont

W książce znajdą Państwo porady:

 • jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki działania poszczególnych instytucji kultury,
 • jak poprzez odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości zapewnić prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • jakie uproszczenia mogą stosować instytucje kultury,
 • jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy tworzeniu i zmianach w polityce rachunkowości.

Dodatkowym atutem publikacji jest dołączony do niej pendrive z przykładową polityką rachunkowości, która uwzględnia plan kont i ich opisem (z komentarzem) a także wzory zarządzeń dyrektora dotyczące wprowadzenia albo zmian w polityce rachunkowości.

Majątek instytucji kultury w rachunkowości i podatkach

Aby ułatwić Państwu zrozumienie przede wszystkim finansowych aspektów zarządzania składnikami majątku w instytucji kultury redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała praktyczną i pełną przykładów publikację książkową pt.

Majątek instytucji kultury w rachunkowości i podatkach. Z uwzględnieniem nowego KSR nr 11 „Środki trwałe”

Z praktycznej publikacji, stworzonej z myślą o specyficznych zasadach zarządzania składnikami majątku instytucji kultury, dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na czym polega niezależność gospodarki finansowej instytucji kultury?
 • Jakie są źródła finansowania majątku instytucji kultury?
 • Na jakie postanowienia KSR nr 11 „Środki trwałe” księgowi instytucji kultury powinni zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak zmiana wartości środka trwałego podlegającego amortyzacji w przepisach podatkowych z 3500 zł na 10 000 zł wpływa na ujęcie składników majątku spełniających definicję środków trwałych w ewidencji księgowej instytucji kultury?
 • Czym jest zarobkowa działalność instytucji kultury i dlaczego prawo jej prowadzenia powinno znaleźć się w statucie instytucji?
 • Na co instytucja wydaje dotację podmiotową, a na co może wydawać środki z dotacji celowych?
 • Jak ujmować w ewidencji księgowej zdarzenia związane z majątkiem instytucji kultury: otrzymanie, nabywanie i zbywanie środków trwałych, ich likwidację i amortyzację?
 • Co powinno się znaleźć w zarządzeniu organizatora w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej?
 • Jak poprawnie ewidencjonować w księgach otrzymanie dotacji czy darowizn?
 • Jakie przychody instytucji kultury korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Jak wyceniać składniki majątku?
 • Jak inwentaryzować środki otrzymane np. od organizatora w nieodpłatne używanie i jak przeprowadzić inwentaryzację, jeśli instytucja przekazała finanse do tzw. centrum usług wspólnych?
 • Kiedy środki trwałe instytucji kultury podlegają amortyzacji podatkowej?
 • Co trzeba zrobić, aby instytucja mogła wynajmować lub wydzierżawiać własne składniki majątku?
 • Jakie stawki VAT instytucja powinna stosować do świadczonych usług?
 • Jakie przepisy stosować do zbywania składników majątku instytucji kultury? Czy zawsze konieczny jest przetarg?
 • Jak postępować w przypadku likwidacji środków trwałych instytucji kultury?
 • Co zrobić ze składnikami majątku instytucji w przypadku jej podziału, połączenia czy likwidacji?

Polityka rachunkowości w instytucjach kultury

Aby ułatwić Państwu weryfikację, czy polityka rachunkowości w Państwa instytucji kultury zawiera prawidłowe sformułowania i jest dostosowana do specyfiki jednostki, redakcja Poradnika Instytucji Kultury, przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na pendrivie, pt.

Polityka rachunkowości w instytucjach kultury

Z praktycznym komentarzem do planu kont

W książce znajdą Państwo porady:

 • jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki działania poszczególnych instytucji kultury,
 • jak poprzez odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości zapewnić prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • jakie uproszczenia mogą stosować instytucje kultury,
 • jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy tworzeniu i zmianach w polityce rachunkowości.

Dodatkowym atutem publikacji jest dołączony do niej pendrive z przykładową polityką rachunkowości, która uwzględnia plan kont i ich opisem (z komentarzem) a także wzory zarządzeń dyrektora dotyczące wprowadzenia albo zmian w polityce rachunkowości.

Nowe przepisy dla instytucji kultury. Praktyczny komentarz do zmian

Aby ułatwić zrozumienie i zastosowanie nowych przepisów w Państwa instytucjach kultury, redakcja „Poradnika Instytucji Kultury” przygotowała nową publikację książkową pt.

Nowe przepisy dla instytucji kultury. Praktyczny komentarz do zmian.

Z nowej książki dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jaką swobodę ma obecnie dyrektor w ustalaniu wynagrodzenia pracowników instytucji kultury i określaniu ich stanowisk?
 • Czy regulamin wynagradzania jest teraz obowiązkowy w każdej instytucji kultury, bez względu na liczbę zatrudnionych?
 • Jakie szanse i zagrożenia wiążą się z przystąpieniem do wspólnej obsługi i dlaczego organizator nie może zmusić dyrektora instytucji kultury do zawarcia porozumienia w tej sprawie?
 • Co to znaczy, że instytucja zatrudnia pracowników artystycznych i jakie dodatkowe świadczenia im się należą z tego tytułu?
 • Jakie są prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury w przypadku objęcia wspólną obsługą niektórych obszarów jej działalności instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo ujmować w księgach amortyzację składników majątku sfinansowanych przed 2012 r. dotacją?
 • W jaki sposób uzyskać immunitet muzealny dla dzieła sztuki, które instytucja kultury sprowadza do Polski z zagranicy na wystawę czasową?
 • W jaki sposób uwolniono dostęp do zawodu muzealnika?
 • Czy osoba, której organizator powierzył obowiązki dyrektora instytucji kultury, powinna mieć umowę o pracę czy umowę-zlecenie?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby dyrektor mógł odmówić ujawnienia niektórych informacji z umów dotyczących usług z zakresu działalności kulturalnej?

Do współpracy przy tej pozycji zaprosiliśmy najlepszych specjalistów w różnych dziedzinach prawa. Nasi eksperci porównują stare i nowe przepisy, komentując najważniejsze zmiany, zwracając uwagę na możliwości zastosowania wprowadzonych rozwiązań w poszczególnych instytucjach kultury. Wskazują przy tym na trudności, które się z tymi rozwiązaniami wiążą.

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury

Aby ułatwić Państwu wprowadzenie systemu kontroli zarządczej albo ocenę, czy działa on w Państwa instytucji kultury prawidłowo, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na dołączonym do niej pendrivie, pt.

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury. Komentarz z gotowymi do użycia wzorami dokumentów.

Z praktycznej, stworzonej z myślą o specyficznych zasadach funkcjonowania instytucji publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Jak zarządzać ryzykiem w instytucji kultury?
 • Jakie standardy kontroli zarządczej powinna spełnić instytucja kultury?
 • Dlaczego w systemie kontroli zarządczej tak ważny jest dyrektor instytucji?
 • Jakie są obowiązki kierownictwa i pracowników w zakresie kontroli zarządczej?
 • Jak prawidłowo udokumentować czynności podejmowane w ramach kontroli zarządczej?
 • Jakie dokumenty pomogą ocenić funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w instytucji kultury?

W specjalnie przygotowanej publikacji przybliżamy zagadnienia związane z systemem kontroli zarządczej w instytucjach kultury, a także prezentujemy wzory najczęściej występujących w związku z tym zagadnieniem dokumentów.

Czas pracy w instytucjach kultury (w wersji elektronicznej — PDF)

Aby ułatwić Państwu planowanie pracy w instytucjach kultury zgodnie z przepisami, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przegotowała publikację pt.

Czas pracy w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik po przepisach.

Z praktycznej publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Jak zorganizować czas pracy, gdy jest dużo zadań a mało pracowników?
 • Jaki system czasu pracy wybrać w konkretnej instytucji?
 • Dlaczego równoważny system czasu pracy jest idealny w wielu instytucjach kultury?
 • Jak prawidłowo zlecać i stosować pracę w godzinach nadliczbowych i jakie błędy przy jej wyznaczaniu instytucje kultury popełniają najczęściej?
 • Kiedy pracownik instytucji kultury pełni dyżur pracowniczy?
 • Czym się różni przerywany czas pracy od przerw w czasie pracy?
 • Jak ustalać, wprowadzać, zmieniać i odwoływać indywidualne harmonogramy czasu pracy?
 • W jakich przypadkach zastępca dyrektora i główny księgowy instytucji kultury mogą otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Jakie są plusy i minusy indywidualnego czasu pracy?
 • Na jakich stanowiskach pracy można stosować elastyczny czas pracy i jakie są granice tej elastyczności?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy, aby nie zapłacić kary?

Dodatkowym atutem książki są liczne przykłady zastosowania przepisów dotyczących czasu pracy w instytucjach kultury a także wzorcowe zapisy regulaminu pracy w tym zakresie oraz wzory niektórych dokumentów.