Najnowsze publikacje

W dziale Najnowsze publikacje znajdą Państwo informacje o naszych publikacjach jednorazowych: książkowych i w wersji elektronicznej. Nasze fachowe publikacje książkowe z dziedzin prawa niezbędnych w funkcjonowaniu instytucji kultury cieszą się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Prenumeratorom Poradnika Instytucji Kultury przysługują rabaty na nasze publikacje jednorazowe!

Rachunkowość i finanse instytucji kultury. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Aby ułatwić Państwu zrozumienie tych zagadnień, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkowo praktyczną publikację pt.

Rachunkowość i finanse w instytucjach kultury. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Znajdą w niej Państwo porady dotyczące:

 • środków trwałych
 • dotacji
 • planu finansowego
 • inwentaryzacji
 • muzealiów
 • kontroli organizatora w instytucji kultury

Działalność kulturalna. Wybrane akty prawne

Aby ułatwić Państwu organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkowo praktyczną publikację pt.

Działalność kulturalna. Wybrane akty prawne

W tej jedynej na rynku specjalistycznej publikacji książkowej znajdą Państwo m.in. podręczny zbiór przepisów niezbędnych w każdej instytucji kultury:

 1. ustawy o: działalności kulturalnej, bibliotekach, muzeach oraz tzw. ustawa kominowa
 2. akty wykonawcze do tych ustaw, m.in. dotyczące:
  • wynagradzania pracowników instytucji kultury,
  • konkursu na dyrektora instytucji kultury,
  • skontrum w bibliotece,
  • medali i odznaczeń,
  • narodowego zasobu bibliotecznego,
  • pozwoleń na wywóz zasobu bibliotecznego i muzealiów.

Wzory najważniejszych dokumentów niezbędnych w instytucji kultury

Aby ułatwić Państwu opracowanie pism i dostosowanie ich brzmienia do konkretnych potrzeb danej instytucji kultury, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkowo praktyczną publikację pt.

Wzory najważniejszych dokumentów niezbędnych w instytucji kultury

Wzory, procedury wprowadzania, komentarze ze wzorami dokumentów w wersji Word na pendrivie.

Z tej jedynej na rynku na specjalistycznej publikacji książkowej dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie postanowienia statutu są niezgodne z prawem?
 • Jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki działania poszczególnych instytucji kultury?
 • Z kim konsultować regulamin wynagradzania, a czyja opinia jest niezbędna przy regulaminie organizacyjnym?
 • Czy można pracownikom zapewnić w regulaminie wynagradzania więcej przywilejów niż wynika to z ustawy o działalności kulturalnej (np. premie, nagrody jubileuszowe za 45 lat pracy)?
 • Co musi koniecznie zawierać regulamin pracy, a co warto dodać?
 • Jakie są obowiązki kierownictwa i pracowników w zakresie kontroli zarządczej?
 • Dlaczego warto mieć w instytucji regulamin naboru na wolne stanowiska pracy oraz kodeks etyki?
 • Jaką metodę inwentaryzacji zastosować do poszczególnych składników majątku?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić skontrum materiałów bibliotecznych, a jak inwentaryzację dzieł sztuki i zbiorów muzealnych?
 • Jak szczegółowy powinien być plan finansowy i dlaczego zarządzenie organizatora w tej sprawie ma znaczenie?
 • Dlaczego warto, mimo braku takiego obowiązku, opracować regulamin zamówień do 30 000 euro?
 • Co to znaczy, że instytucja realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy i dlaczego wtedy nie musi mieć zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 • Kiedy instytucja kultury ma obowiązek wprowadzenia instrukcji kasowej?
 • Na podstawie których przepisów instytucje kultury mają obowiązek posiadać instrukcję kancelaryjną?
 • Jakie są zasady dobrej legislacji, czyli jak prawidłowo formułować akty prawa wewnętrznego w instytucji?

Dodatkowym atutem publikacji jest dołączony do niej pendrive z wzorami uchwał organizatora w sprawach związanych ze statutem instytucji kultury, regulaminy, instrukcje, polityka rachunkowości z opisem kont, wzór planu finansowego i dokumenty z zakresu kontroli zarządczej a także zarządzenia dyrektora dotyczące wprowadzenia albo zmian w poszczególnych dokumentach.

Rozwiązania największych problemów dotyczących planu finansowego instytucji kultury

Aby ułatwić Państwu weryfikację, czy polityka rachunkowości w Państwa instytucji kultury zawiera prawidłowe sformułowania i jest dostosowana do specyfiki jednostki, redakcja Poradnika Instytucji Kultury, przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na pendrivie, pt.

Rozwiązania największych problemów dotyczących planu finansowego instytucji kultury

Z praktycznym komentarzem do planu kont

W książce znajdą Państwo porady:

 • jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki działania poszczególnych instytucji kultury,
 • jak poprzez odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości zapewnić prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • jakie uproszczenia mogą stosować instytucje kultury,
 • jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy tworzeniu i zmianach w polityce rachunkowości.

Dodatkowym atutem publikacji jest dołączony do niej pendrive z przykładową polityką rachunkowości, która uwzględnia plan kont i ich opisem (z komentarzem) a także wzory zarządzeń dyrektora dotyczące wprowadzenia albo zmian w polityce rachunkowości.

Majątek instytucji kultury w rachunkowości i podatkach

Aby ułatwić Państwu zrozumienie przede wszystkim finansowych aspektów zarządzania składnikami majątku w instytucji kultury redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała praktyczną i pełną przykładów publikację książkową pt.

Majątek instytucji kultury w rachunkowości i podatkach. Z uwzględnieniem nowego KSR nr 11 „Środki trwałe”

Z praktycznej publikacji, stworzonej z myślą o specyficznych zasadach zarządzania składnikami majątku instytucji kultury, dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na czym polega niezależność gospodarki finansowej instytucji kultury?
 • Jakie są źródła finansowania majątku instytucji kultury?
 • Na jakie postanowienia KSR nr 11 „Środki trwałe” księgowi instytucji kultury powinni zwrócić szczególną uwagę?
 • Jak zmiana wartości środka trwałego podlegającego amortyzacji w przepisach podatkowych z 3500 zł na 10 000 zł wpływa na ujęcie składników majątku spełniających definicję środków trwałych w ewidencji księgowej instytucji kultury?
 • Czym jest zarobkowa działalność instytucji kultury i dlaczego prawo jej prowadzenia powinno znaleźć się w statucie instytucji?
 • Na co instytucja wydaje dotację podmiotową, a na co może wydawać środki z dotacji celowych?
 • Jak ujmować w ewidencji księgowej zdarzenia związane z majątkiem instytucji kultury: otrzymanie, nabywanie i zbywanie środków trwałych, ich likwidację i amortyzację?
 • Co powinno się znaleźć w zarządzeniu organizatora w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej?
 • Jak poprawnie ewidencjonować w księgach otrzymanie dotacji czy darowizn?
 • Jakie przychody instytucji kultury korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Jak wyceniać składniki majątku?
 • Jak inwentaryzować środki otrzymane np. od organizatora w nieodpłatne używanie i jak przeprowadzić inwentaryzację, jeśli instytucja przekazała finanse do tzw. centrum usług wspólnych?
 • Kiedy środki trwałe instytucji kultury podlegają amortyzacji podatkowej?
 • Co trzeba zrobić, aby instytucja mogła wynajmować lub wydzierżawiać własne składniki majątku?
 • Jakie stawki VAT instytucja powinna stosować do świadczonych usług?
 • Jakie przepisy stosować do zbywania składników majątku instytucji kultury? Czy zawsze konieczny jest przetarg?
 • Jak postępować w przypadku likwidacji środków trwałych instytucji kultury?
 • Co zrobić ze składnikami majątku instytucji w przypadku jej podziału, połączenia czy likwidacji?

Polityka rachunkowości w instytucjach kultury

Aby ułatwić Państwu weryfikację, czy polityka rachunkowości w Państwa instytucji kultury zawiera prawidłowe sformułowania i jest dostosowana do specyfiki jednostki, redakcja Poradnika Instytucji Kultury, przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na pendrivie, pt.

Polityka rachunkowości w instytucjach kultury

Z praktycznym komentarzem do planu kont

W książce znajdą Państwo porady:

 • jak dostosować politykę rachunkowości do specyfiki działania poszczególnych instytucji kultury,
 • jak poprzez odpowiednie zapisy w polityce rachunkowości zapewnić prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • jakie uproszczenia mogą stosować instytucje kultury,
 • jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy tworzeniu i zmianach w polityce rachunkowości.

Dodatkowym atutem publikacji jest dołączony do niej pendrive z przykładową polityką rachunkowości, która uwzględnia plan kont i ich opisem (z komentarzem) a także wzory zarządzeń dyrektora dotyczące wprowadzenia albo zmian w polityce rachunkowości.

Nowe przepisy dla instytucji kultury. Praktyczny komentarz do zmian

Aby ułatwić zrozumienie i zastosowanie nowych przepisów w Państwa instytucjach kultury, redakcja „Poradnika Instytucji Kultury” przygotowała nową publikację książkową pt.

Nowe przepisy dla instytucji kultury. Praktyczny komentarz do zmian.

Z nowej książki dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jaką swobodę ma obecnie dyrektor w ustalaniu wynagrodzenia pracowników instytucji kultury i określaniu ich stanowisk?
 • Czy regulamin wynagradzania jest teraz obowiązkowy w każdej instytucji kultury, bez względu na liczbę zatrudnionych?
 • Jakie szanse i zagrożenia wiążą się z przystąpieniem do wspólnej obsługi i dlaczego organizator nie może zmusić dyrektora instytucji kultury do zawarcia porozumienia w tej sprawie?
 • Co to znaczy, że instytucja zatrudnia pracowników artystycznych i jakie dodatkowe świadczenia im się należą z tego tytułu?
 • Jakie są prawa i obowiązki dyrektora instytucji kultury w przypadku objęcia wspólną obsługą niektórych obszarów jej działalności instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo ujmować w księgach amortyzację składników majątku sfinansowanych przed 2012 r. dotacją?
 • W jaki sposób uzyskać immunitet muzealny dla dzieła sztuki, które instytucja kultury sprowadza do Polski z zagranicy na wystawę czasową?
 • W jaki sposób uwolniono dostęp do zawodu muzealnika?
 • Czy osoba, której organizator powierzył obowiązki dyrektora instytucji kultury, powinna mieć umowę o pracę czy umowę-zlecenie?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby dyrektor mógł odmówić ujawnienia niektórych informacji z umów dotyczących usług z zakresu działalności kulturalnej?

Do współpracy przy tej pozycji zaprosiliśmy najlepszych specjalistów w różnych dziedzinach prawa. Nasi eksperci porównują stare i nowe przepisy, komentując najważniejsze zmiany, zwracając uwagę na możliwości zastosowania wprowadzonych rozwiązań w poszczególnych instytucjach kultury. Wskazują przy tym na trudności, które się z tymi rozwiązaniami wiążą.

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury

Aby ułatwić Państwu wprowadzenie systemu kontroli zarządczej albo ocenę, czy działa on w Państwa instytucji kultury prawidłowo, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała publikację książkową z wzorami dokumentów na dołączonym do niej pendrivie, pt.

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury. Komentarz z gotowymi do użycia wzorami dokumentów.

Z praktycznej, stworzonej z myślą o specyficznych zasadach funkcjonowania instytucji publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Jak zarządzać ryzykiem w instytucji kultury?
 • Jakie standardy kontroli zarządczej powinna spełnić instytucja kultury?
 • Dlaczego w systemie kontroli zarządczej tak ważny jest dyrektor instytucji?
 • Jakie są obowiązki kierownictwa i pracowników w zakresie kontroli zarządczej?
 • Jak prawidłowo udokumentować czynności podejmowane w ramach kontroli zarządczej?
 • Jakie dokumenty pomogą ocenić funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w instytucji kultury?

W specjalnie przygotowanej publikacji przybliżamy zagadnienia związane z systemem kontroli zarządczej w instytucjach kultury, a także prezentujemy wzory najczęściej występujących w związku z tym zagadnieniem dokumentów.

Czas pracy w instytucjach kultury (w wersji elektronicznej — PDF)

Aby ułatwić Państwu planowanie pracy w instytucjach kultury zgodnie z przepisami, redakcja Poradnika Instytucji Kultury przegotowała publikację pt.

Czas pracy w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik po przepisach.

Z praktycznej publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Jak zorganizować czas pracy, gdy jest dużo zadań a mało pracowników?
 • Jaki system czasu pracy wybrać w konkretnej instytucji?
 • Dlaczego równoważny system czasu pracy jest idealny w wielu instytucjach kultury?
 • Jak prawidłowo zlecać i stosować pracę w godzinach nadliczbowych i jakie błędy przy jej wyznaczaniu instytucje kultury popełniają najczęściej?
 • Kiedy pracownik instytucji kultury pełni dyżur pracowniczy?
 • Czym się różni przerywany czas pracy od przerw w czasie pracy?
 • Jak ustalać, wprowadzać, zmieniać i odwoływać indywidualne harmonogramy czasu pracy?
 • W jakich przypadkach zastępca dyrektora i główny księgowy instytucji kultury mogą otrzymać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?
 • Jakie są plusy i minusy indywidualnego czasu pracy?
 • Na jakich stanowiskach pracy można stosować elastyczny czas pracy i jakie są granice tej elastyczności?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy, aby nie zapłacić kary?

Dodatkowym atutem książki są liczne przykłady zastosowania przepisów dotyczących czasu pracy w instytucjach kultury a także wzorcowe zapisy regulaminu pracy w tym zakresie oraz wzory niektórych dokumentów.

Zamknięcie roku w instytucjach kultury

Każdy księgowy dba o porządek w dokumentach, gdyż tylko wtedy łatwo i szybko może dotrzeć do potrzebnych informacji, sprawdzić daną operację, wychwycić ewentualne błędy i je skorygować. Rachunkowość instytucji kultury jest bezpośrednio związana z jej sprawozdawczością, gdyż na podstawie danych z rzetelnie i bezbłędnie prowadzonych ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdania finansowe, a także budżetowe.

Aby przybliżyć Państwu problematykę dotyczącą sporządzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury oraz tych sprawozdań budżetowych, które mają one obowiązek składać, Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała nową publikację pt.

Zamknięcie roku w instytucjach kultury. Sprawozdawczość bez tajemnic.

W przygotowanej z myślą o instytucjach kultury praktycznej publikacji znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jak prawidłowo wyceniać składniki aktywów i pasywów?
 • Jak poprawnie wypełnić formularze sprawozdawcze dotyczące instytucji kultury?
 • Które zdarzenia po dniu bilansowym wymagają korekty sprawozdania?
 • Jak ująć w bilansie rozliczenia międzyokresowe?
 • Kiedy sprawozdanie instytucji podlega badaniu przez biegłego rewidenta i jak powinna przebiegać współpraca?
 • Jak skorygować rachunek przepływów pieniężnych o różnice kursowe?
 • W jakich okolicznościach biegły rewident wyda opinię z zastrzeżeniami albo odmówi wydania opinii o sprawozdaniu finansowym instytucji?
 • Jakie dane podają instytucje kultury w informacjach dodatkowych i objaśnieniach i z jakim stopniem szczegółowości?
 • Jak ująć przychody, w tym dotację podmiotową, oraz koszty instytucji kultury w rachunku zysków i strat?

Autorki książki, Ewa Ostapowicz oraz Marianna Sobolewska, na licznych przykładach i propozycjach ewidencji księgowej rozwiązują problemy i rozwiewają wątpliwości głównych księgowych w instytucjach kultury związane z zamknięciem roku oraz przygotowaniem sprawozdań budżetowych.