Najnowsze publikacje

W dziale Najnowsze publikacje znajdą Państwo informacje o naszych publikacjach jednorazowych: książkowych i w wersji elektronicznej. Nasze fachowe publikacje książkowe z dziedzin prawa niezbędnych w funkcjonowaniu instytucji kultury cieszą się ogromnym zainteresowaniem czytelników. Prenumeratorom Poradnika Instytucji Kultury przysługują rabaty na nasze publikacje jednorazowe!

Regulamin organizacyjny i regulamin wynagradzania w instytucjach kultury

Nowe Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury spowodowało, że wiele instytucji kultury wprowadziło zmiany w obowiązujących regulaminach wynagradzania lub wydało zupełnie nowe. Natomiast te instytucje, które nie mają obowiązku wprowadzenia regulaminu wynagradzania, powinny sprawdzić, czy treść umów o pracę zawartych z ich pracownikami odpowiada wymogom rozporządzenia.

Drugim ważnym aktem wewnętrznym instytucji, powiązanym z regulaminem wynagradzania, jest regulamin organizacyjny. Regulamin ten ma być dla dyrektora instytucji narzędziem do prawidłowego zarządzania nią, a dla pracowników źródłem informacji o zasadach wewnętrznego funkcjonowania instytucji.

Oddajemy w Państwa ręce nową publikację, której podstawowym zdaniem jest pomoc w przygotowaniu nowych aktów wewnątrzzakładowych lub we wprowadzeniu prawidłowych zmian w już obowiązujących dokumentach.

Regulamin organizacyjny i regulamin wynagradzania w instytucjach kultury. Komentarz z przykładowymi wzorami.

W książce znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

 • Jakich błędnych zapisów unikać w regulaminie organizacyjnym i regulaminie wynagradzania?
 • W jaki sposób wprowadzić nowy regulamin wynagradzania i regulamin organizacyjny w instytucji kultury?
 • Jak zmiana regulaminu wynagradzania może wpłynąć na umowy o pracę i kiedy trzeba wręczyć pracownikom instytucji wypowiedzenia zmieniające?
 • Jak poprawnie zapisać zasady zastępstwa dyrektora w regulaminie organizacyjnym?
 • Czy można utrzymać w regulaminie wynagradzania kategorie zaszeregowania, które obowiązywały pod rządami poprzednich rozporządzeń płacowych?
 • Z kim konsultować regulamin wynagradzania a czyja opinia jest niezbędna przy regulaminie organizacyjnym?
 • Jakie dodatkowe składniki wynagradzania określić w regulaminie?

Publikacja zawiera także przykładowy regulamin organizacyjny oraz regulaminy wynagradzania w dwóch wariantach.

Instrukcja kancelaryjna w instytucjach kultury

Uwaga!
Opracowanie i wprowadzenie instrukcji kancelaryjnej w instytucji kultury to obowiązek dyrektora!

Instytucje kultury mają obowiązek:

 • sporządzić i wprowadzić własne przepisy kancelaryjno-archiwalne (instrukcję kancelaryjną, instrukcję archiwalną, jednolity rzeczowy wykaz akt),
 • uzgodnić komplet własnych przepisów kancelaryjno-archiwalnych z naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych lub dyrektorem właściwego miejscowo archiwum państwowego.

Aby ułatwić przygotowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Państwa instytucji kultury redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała wyjątkową publikację pt.

Instrukcja kancelaryjna w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik z wzorami dokumentów.

Znajdą w niej Państwo:

 • podstawowe definicje oraz niezbędne informacje dotyczące postępowania z dokumentami jawnymi i niejawnymi,
 • zasady archiwizacji, brakowania dokumentów oraz przekazywania ich do archiwum państwowego,
 • wskazówki, jakie zagadnienia powinny się znaleźć w instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
 • instrukcje, jak opracować jednolity wykaz akt, podzielić dokumentację na kategorie archiwalne, czy ustalić symbol pisma.

Publikację uzupełniają wzory niezbędnych dokumentów, także w edytowalnej wersji Word na załączonym pendrive!

Nowe wynagrodzenia pracowników instytucji kultury i inne nowe przepisy o działalności kulturalnej (w wersji elektronicznej — PDF)

Ostatnia nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej (ustawa z 31 sierpnia 2011 r. Dz.U. nr 207, poz. 1230) wymusiła zmiany w aktach wykonawczych, ponieważ Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego nakazano wydanie nowych rozporządzeń, a stare przepisy uchylono.

Najważniejsze wydane przez resort kultury rozporządzenie dotyczy płac pracowników instytucji kultury. Zaproponowane zmiany idą w kierunku uwolnienia płac w instytucjach kultury i zróżnicowania możliwości zarobkowych ze względu na region i możliwości finansowe zarówno organizatorów, jak i samych instytucji.

Nowe rozporządzenia wykonawcze mają doprecyzować przepisy i usunąć wątpliwości powstałe na przestrzeni ostatnich lat. Czy to się udało? Na wnioski z tych zmian należy jeszcze poczekać, lecz już teraz ich dokładna charakterystyka jest już możliwa i jest tematem przewodnim naszej nowej publikacji.

Niniejsza publikacja jest zbiorem nowych przepisów wykonawczych do najważniejszych dla instytucji kultury ustaw o:

 • działalności kulturalnej,
 • muzeach,
 • bibliotekach.

Najwięcej miejsca w publikacji poświęcamy jednak tematyce związanej z nowymi zasadami wynagradzania pracowników instytucji kultury. Dowiedzą się więc Państwo m.in.:

 • Komu należy się dodatek funkcyjny, a komu dodatek specjalny i w jakiej wysokości?
 • Jak liczyć nagrodę jubileuszową zgodnie z nowymi przepisami?
 • Jakie składniki wchodzą w skład wynagrodzenia dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego w instytucjach kultury i na jakie dodatki mogą liczyć?
 • Czy dyrektor może być pociągnięty do odpowiedzialności za wprowadzenie stanowiska niewymienionego w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania?
 • Jak sprawnie przejść przez procedurę wprowadzenia nowych regulaminów wynagradzania?
 • Jaki wachlarz zachowań przysługuje pracownikowi w związku ze zmianą wysokości jego wynagrodzenia?

Poza tematyką płacową w książce znajdą Państwo także komentarz do innych nowych przepisów wykonawczych, takich jak m.in.:

 • stanowiska w muzeach,
 • narodowy zasób biblioteczny,
 • rejestr instytucji kultury,
 • nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
 • stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami,
 • dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury,
 • tytuł honorowy Mistrz Rzemiosł Artystycznych, odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Plan finansowy instytucji kultury (w wersji elektronicznej — PDF)

Plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury. Ustalając go, należy zwrócić szczególną uwagę na wysokość dotacji od organizatora, która jest głównym elementem planu finansowego. Koszty można podnosić ponad ten próg tylko wtedy, gdy instytucja osiąga dochody własne.

Opracowując plan finansowy, należy mieć wzgląd na realne możliwości pozyskania środków na finansowanie zadań instytucji kultury. Trzeba też pamiętać, że zarówno wszystkie dodatkowe środki, które instytucja uzyska w ciągu roku, jak i nieplanowane koszty powodują konieczność urealnienia planu finansowego.

Dodatkowym utrudnieniem może być konieczność przygotowania planu finansowego w układzie zadaniowym.

Aby ułatwić Państwu ten pracochłonny obowiązek, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków przygotowało praktyczną publikację pt. Plan finansowy instytucji kultury z uwzględnieniem budżetu zadaniowego.

W naszej książce znajdą Państwo cenne informacje i porady:

 • Jakie przychody i z jakich źródeł założyć w planie finansowym?
 • Do jakiej wysokości bezpiecznie zaplanować koszty?
 • Jak wycenić poszczególne zadania w budżecie zadaniowym domu kultury, biblioteki, muzeum, czy teatru?
 • Jak prawidłowo przypisać koszty pośrednie do zadań?
 • Na co przeznaczyć osiągnięty zysk?
 • Czy instytucja kultury powinna corocznie planować stratę w wysokości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych przed 2012 r.?
 • Kiedy trzeba zmienić plan finansowy?

Dodatkowym atutem publikacji jest przykładowy plan finansowy instytucji kultury oraz liczne przykłady oszacowania kosztów i przychodów z poszczególnych działań w ujęciu zadaniowym.

Instrukcja kasowa w instytucjach kultury

Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej to jeden z podstawowych aktów wewnętrznych instytucji kultury. Należy ją sporządzić na podstawie przepisów m.in. ustawy o rachunkowości, rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także na podstawie innych aktów prawnych (w przypadku instytucji kultury jest to ustawa o finansach publicznych).

Aby ułatwić Państwu przygotowanie instrukcji kasowej w Państwa instytucji kultury Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała praktyczną publikację w wersji elektronicznej pt. Instrukcja kasowa w instytucjach kultury.

Znajdą w niej Państwo porady dotyczące:

 • odpowiedzialności dyrektora instytucji kultury za gospodarkę kasową i wprowadzenie instrukcji kasowej w instytucji kultury,
 • zasad przekazania kasjerowi odpowiedzialności za prowadzenie kasy,
 • zasad wpłat i wypłat gotówkowych oraz przechowywania pieniędzy i innych wartości pieniężnych, a także depozytów,
 • transportu środków pieniężnych,
 • pogotowia kasowego,
 • procedur obrotów kasowych,
 • dokumentowania obrotów kasowych,
 • ewidencji obrotów kasowych w księgach rachunkowych.

W publikacji znajdą Państwo wzory dokumentów związanych obrotem gotówkowym w instytucji:

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej
 • Oświadczenie kasjera o odpowiedzialności materialnej i przestrzeganiu zasad prowadzenia kasy
 • Wzorcowa instrukcja gospodarki kasowej w instytucji kultury

Wszystkie te wzory otrzymają Państwo także w edytowalnej wersji Microsoft Word. Dzięki temu — po uzupełnieniu danych Państwa instytucji kultury — dokumenty są od ręki gotowe do wykorzystania.

Koszty w instytucjach kultury. Ewidencja księgowa z przykładami (w wersji elektronicznej — PDF)

Książka zawiera liczne przykłady księgowań kosztów związanych m.in. ze środkami trwałymi, VAT, podatkami, wynagrodzeniami, umowami cywilnoprawnymi, kosztami i stratami. Zawiera także informacje, jak zapewnić ewidencję wykonania budżetu instytucji kultury w układzie zadaniowym.

W książce znajdą Państwo porady i wskazówki m.in.:

 • Jaką metodę inwentaryzacji zastosować do poszczególnych składników majątku?
 • Jakie zapisy umieścić w instrukcji inwentaryzacyjnej instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić skontrum materiałów bibliotecznych?
 • Jak inwentaryzować dzieła sztuki i zbiory muzealne?
 • Co napisać w potwierdzeniu stanu eksponatów muzealnych znajdujących się czasowo w muzeum?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy spisie z natury?
 • Jak zaksięgować różnice inwentaryzacyjne?
 • Jak rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne z wyników inwentaryzacji?
 • Kiedy trzeba poczekać z inwentaryzacją na biegłego rewidenta?

Inwentaryzacja w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik z wzorami dokumentów (w wersji elektronicznej — PDF)

To jedyna na rynku publikacja z praktycznym komentarzem jak przygotować się i przeprowadzić inwentaryzację, uwzględniając specyfikę instytucji kultury.

W książce znajdą Państwo porady i wskazówki m.in.:

 • Jaką metodę inwentaryzacji zastosować do poszczególnych składników majątku?
 • Jakie zapisy umieścić w instrukcji inwentaryzacyjnej instytucji kultury?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić skontrum materiałów bibliotecznych?
 • Jak inwentaryzować dzieła sztuki i zbiory muzealne?
 • Co napisać w potwierdzeniu stanu eksponatów muzealnych znajdujących się czasowo w muzeum?
 • Jakie błędy najczęściej popełniają instytucje kultury przy spisie z natury?
 • Jak zaksięgować różnice inwentaryzacyjne?
 • Jak rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne z wyników inwentaryzacji?
 • Kiedy trzeba poczekać z inwentaryzacją na biegłego rewidenta?

Inwentaryzacja to także ogromna ilość dokumentów, które należy stworzyć i wypełnić. Atutem książki jest komplet wzorów dokumentacji inwentaryzacyjnej, które po dostosowaniu do wielkości jednostki oraz ilości posiadanych składników majątkowych może zaadaptować każda instytucja kultury.

Nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej. Komentarz do zmian

Od dawna oczekiwana nowelizacja przepisów o działalności kulturalnej stała się faktem. Dotychczasowe przepisy z zakresu działalności kultury prowadziły do tego, że podmioty działające w tym obszarze napotykały szereg ograniczeń wynikających z przepisów, a wiele z nich budziło wątpliwości interpretacyjne. Zamiarem nowelizacji była zmiana niekorzystnych regulacji oraz wprowadzenie jednoznacznych przepisów w miejsce tych, które budzą wątpliwości.

W książce omawiamy konsekwencje najważniejszych zmian m.in.:

 • wprowadzenie podziału na instytucje artystyczne i nieartystyczne,
 • oparcie działalności podstawowej instytucji artystycznych na sezonach artystycznych, na które będą ustalane plany repertuarowe,
 • powoływanie dyrektora instytucji kultury przez organizatora na czas określony,
 • umieszczenie ilości zastępców dyrektora bezpośrednio w statucie,
 • zmiany w powierzeniu zarządzania instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzanie instytucją kultury,
 • możliwość połączenia instytucji kultury prowadzących działalność w różnych formach,
 • doprecyzowanie rodzaju dotacji, o których była mowa w ustawie,
 • zmiany dotyczące funduszu instytucji kultury,
 • wprowadzenie podstawowych zasad wynagrodzenia pracowników oraz nabywania prawa do nagrody jubileuszowej.

Zamówienia publiczne w instytucjach kultury. Wybrane zagadnienia

Wyjątkowa publikacja przygotowana specjalnie z myślą o specyficznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o charakterze kulturalnym czy artystycznym.

Książka będzie pomocna także przy przetargach na:

 • roboty budowlane, takie jak np. rozbudowa domu kultury, budowa opery, filharmonii,
 • dostawy, np. książek do bibliotek, materiałów do produkcji scenografii teatralnych i kostiumów, obrazów, eksponatów,
 • usługi, np. na wykonanie gablot ekspozycyjnych i ich dostarczenie do muzeum, usługi ochrony obiektów i budynków historycznych muzeum.

Dzięki tej publikacji instytucje kultury m.in. prawidłowo:

 • ustalą wartość zamówienia
 • opiszą przedmiot zamówienia
 • przygotują specyfikację istotnych warunków zamówienia
 • określą warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • wybiorą tryb przeprowadzenia procedury przetargowej
 • przeprowadzą konkurs architektoniczny

Autorka książki, Andrzela Gawrońska–Baran — były wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, specjalista w zakresie zamówień publicznych, w jasny i przystępny sposób omawia zagadnienia, ilustrując je licznymi przykładami z życia instytucji kultury oraz aktualnym orzecznictwem m.in. Krajowej Izby Odwoławczej.