Zapowiedzi

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2023) [Zapowiedzi]

 • Czy otrzymane od organizatora środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie stanowią dopłatę do ceny biletów wstępu?
 • Czy organizator ma prawo zażądać od dyrektora instytucji kultury oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?
 • Czy na początku roku należy zaksięgować naliczenie całej przyznanej dotacji podmiotowej lub podatku od nieruchomości?
 • Czy księgowa obsługująca instytucję może odmówić płacenia faktur zagranicznych, również spoza Unii Europejskiej, twierdząc, że dokumenty te nie spełniają wymogów do uznania za faktury?
 • Jak prawidłowo zakwalifikować do KŚT fontannę i plac zabaw?
 • Czy w umowie o dzieło można zapisać, że wysokość wynagrodzenia artysty stanowi 1/2 wartości utargu ze sprzedaży biletów na koncert, w którym weźmie on udział?
 • Czy biblioteka może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym w związku z otrzymaniem wynagrodzenia za udzielane świadczenie w zakresie zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Czy dodatek specjalny można przyznać na czas nieokreślony?
 • Jak ująć zakup środka trwałego ze środków własnych w planie finansowym oraz rachunku zysków i strat?
 • Czy każda delegacja dyrektora instytucji kultury musi być podbita?
 • Jak prawidłowo udzielać dni wolnych za pracę w niedzielę, jeśli w instytucji kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2023) [Zapowiedzi]

 • Na czym polega dodatkowy urlop opiekuńczy po zmianach w kp od 26 kwietnia br.?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Jak należy liczyć okres czterech lat, w czasie których należy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym — czy od początku spisu, od jego zakończenia, od daty protokołu poinwentaryzacyjnego, a może po prostu chodzi tu o całe lata kalendarzowe?
 • Czy dodatek specjalny można przyznać na czas nieokreślony?
 • Jakie przychody instytucji kultury należy liczyć do limitu 200 000 zł (zwolnienie podmiotowe w VAT) i co zrobić, kiedy instytucja ten limit przekroczy?
 • Jak prawidłowo udzielać dni wolnych za pracę w niedzielę, jeśli w instytucji kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia?
 • Czy do umowy o dzieło z artystą na wykonanie kopii obrazu mają zastosowanie koszty autorskie?
 • Ile czasu ma organizator na ustosunkowanie się do pisma dyrektora w sprawie odwołania go ze stanowiska?
 • W jaki sposób zgodnie z prawem powołać zastępcę dyrektora?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Czy każda delegacja dyrektora instytucji kultury musi być podbita?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2023) [Zapowiedzi]

 • Jak po wprowadzeniu prawa pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników prawidłowo przetwarzać dane szczególne o ich stanie psychofizycznym? Jakie upoważnienia dla pracowników dokonujących kontroli przygotować?
 • Czy samorządowa instytucja kultury koszty i przychody na przełomie miesiąca musi ujmować memoriałowo, czy może kasowo?
 • Jak ująć w świadectwie pracy niepełnoetowca okresy choroby?
 • W takim przypadku rekwizyty do spektakli uznać za środki trwałe?
 • Czy każdemu pracownikowi, który ma uprawnienia emerytalne i odchodzi z pracy, należy wypłacić odprawę emerytalną? Na czym polega związek ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Czy samorządowa instytucja kultury w świetle najnowszego orzecznictwa przy obliczaniu prewspółczynnika ma obowiązek wliczania jednorazowych dotacji inwestycyjnych do przychodów wykonanych?
 • Jak prawidłowo przekształcić bibliotekę publiczną w centrum kultury?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia?
 • Ile czasu ma organizator na ustosunkowanie się do pisma dyrektora w sprawie odwołania go ze stanowiska?
 • Czy przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla orkiestry dętej przez solistę z Czech jest importem usług kulturalnych?
 • Czy każda delegacja dyrektora instytucji kultury musi być podbita?
 • Czy kupione po 65 zł za sztukę bluzy z logo imprezy (np. festiwalu teatralnego), którą organizuje instytucja kultury rozdawane nieodpłatnie można traktować jako gadżety reklamowe?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego za pracę w święto w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2023) [Zapowiedzi]

 • Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może jako przewodnik oprowadzać turystów po miejskich zabytkach w ramach działalności nierejestrowanej?
 • Czy urząd gminy może kontrolować, jak funkcjonuje w instytucji kultury kontrola zarządcza?
 • Jak ująć w świadectwie pracy niepełnoetowca okresy choroby?
 • Czy czynsz zapłacony z góry za 10 lat najmu należy ująć w całości w planie finansowym na 2023 r.?
 • Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych otrzymane w darowiźnie składniki majątku?
 • Czy każdemu pracownikowi, który ma uprawnienia emerytalne i odchodzi z pracy, należy wypłacić odprawę emerytalną? Na czym polega związek ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy?
 • Refakturowanie mediów — kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
 • Jakie przychody wliczać do limitu zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego wliczyć nagrodę roczną (tzw. trzynastkę) i nagrodę z okazji dnia bibliotekarza?
 • Czy instytucja kultury powinna naliczać swoim kontrahentom odsetki ustawowe lub handlowe z tytułu opóźnień w zapłacie na podstawie tzw. ustawy o zatorach płatniczych?
 • Czy pracownikowi instytucji kultury, który został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora, można przyznać nagrodę uznaniową zgodnie z obowiązującym w instytucji kultury regulaminem wynagradzania?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia?
 • Czy kupione po 65 zł za sztukę bluzy z logo imprezy (np. festiwalu teatralnego), którą organizuje instytucja kultury rozdawane nieodpłatnie można traktować jako gadżety reklamowe?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego za pracę w święto w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2023) [Zapowiedzi]

 • Czy urząd gminy może kontrolować, jak funkcjonuje w instytucji kultury kontrola zarządcza?
 • Co wpisać do umowy-zlecenia, aby skłonić zleceniobiorcę do systematycznego przedkładania harmonogramów miesięcznych?
 • Czy instytucja kultury powinna wnosić opłaty do ZAiKS od pieśni patriotycznych i ludowych wykorzystywanych na uroczystościach okolicznościowych?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia?
 • Czy pracownikowi instytucji kultury, który został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora, można przyznać nagrodę uznaniową zgodnie z obowiązującym w instytucji kultury regulaminem wynagradzania?
 • Jak prawidłowo w instytucji kultury udzielić dnia wolnego za pracę w święto?
 • Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego można wliczyć nagrodę roczną (tzw. trzynastkę) i nagrodę z okazji dnia bibliotekarza?
 • Czy instytucji kultury, która dofinansowuje premierę spektaklu wystawianego przez teatr, należy wystawić fakturę ze stawką VAT zwolnioną?
 • Jak ująć w ewidencji księgowej wykonanie pomnika w zależności od tego, z jakich środków został sfinansowany?
 • Jak zaewidencjonować eksponaty w izbie regionalnej, pozyskane od mieszkańców jeszcze przed powołaniem instytucji kultury?
 • Czy czynsz zapłacony w tym roku z góry za 10 lat najmu należy ująć w całości w planie finansowym na 2023 r.?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych odszkodowanie za naruszenie praw autorskich?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2023) [Zapowiedzi]

 • Czy instytucja kultury może otrzymać od organizatora dotację celową na wkład własny w projekcie?
 • Czy czynsz zapłacony z góry za 10 lat najmu należy ująć w całości w planie finansowym na 2023 r.?
 • Jak zaewidencjonować eksponaty w izbie regionalnej, pozyskane od mieszkańców jeszcze przed powołaniem instytucji kultury?
 • Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla bibliotekarza, który przez trzy miesiące przed odejściem na emeryturę przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy fakturę można opłacić z dwóch rachunków bankowych?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych odszkodowanie za naruszenie praw autorskich?
 • Czy instytucja kultury może przeznaczyć dotację podmiotową na pokrycie VAT należnego?
 • Jak ująć w ewidencji księgowej wykonanie pomnika w zależności od tego, z jakich środków został sfinansowany?
 • Czy instytucji kultury, która dofinansowuje premierę spektaklu wystawianego przez teatr, należy wystawić fakturę ze stawką VAT zwolnioną?
 • Jaki jest czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na umowę o pracę w wymiarze 5/8 etatu?
 • Jak wyliczyć staż urlopowy, jeśli pracownik pobierał naukę w szkole policealnej i równocześnie pracował?
 • Czy zmniejszenie wymiaru czasu pracy powoduje konieczność obniżenia przyznanego pracownikowi dodatku funkcyjnego?
 • Czy nagroda roczna za 2021 rok dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego przyznana w 2022 r. może być wypłacona na wniosek tych osób w kolejnym roku, czyli w 2023 r., np. w styczniu?
 • Czy instytucja kultury może nabyć prawa autorskie do książki, nie będąc jednocześnie jej wydawcą?
 • Czy dyrektor ma obowiązek udzielenia informacji publicznej dotyczącej zatrudnienia w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2022) [Zapowiedzi]

 • Dlaczego wójt nie może przeprowadzić audytu w instytucji kultury?
 • Na jak długo spisuje się program instytucji kultury?
 • Czy główny księgowy, który jest zatrudniony w bibliotece publicznej na 1/2 etatu, może także naliczać płace?
 • Czy pracownikowi przebywającemu na zasiłku przedemerytalnym instytucja kultury powinna wypłacić odprawę emerytalną?
 • Czy wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia na obsługę muzyczną gali dla osoby, która nie ukończyła 26. roku życia, obejmuje zwolnienie podatkowe, tak zwana ulga dla młodych?
 • Czy korzystniejsze niż w ustawie o działalności kulturalnej zapisy w regulaminie wynagradzania dotyczące nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej mogą obejmować także osoby zarządzające instytucją kultury?
 • Od kiedy rozpocząć amortyzację środka trwałego otrzymanego od organizatora?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup środka trwałego sfinansowanego z różnych źródeł?
 • Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może być zatrudniony na 1/2 etatu?
 • Czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy nagrody rocznej dla głównego księgowego?
 • Czy w związku z wykonaniem usługi gastronomicznej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej niezależnie od formy płatności wystąpi obowiązek zaewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej?
 • Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową?
 • Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla bibliotekarza, który przez trzy miesiące przed odejściem na emeryturę przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy zgromadzone środki z tytułu darowizny na koniec roku podlegają zwrotowi do organizatora instytucji kultury na takich samych warunkach jak niewykorzystana dotacja podmiotowa od organizatora? Czy jest określony czas na wydatkowanie tych środków, jeśli będą wyłącznie przeznaczone na cele statutowe?
 • Czy dyrektorowi, jego zastępcy i głównemu księgowemu można przyznać ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2022) [Zapowiedzi]

 • Czy dyrektorowi, jego zastępcy i głównemu księgowemu można przyznać ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych?
 • Jak ująć w księgach dotację na inwestycję a jak dofinansowanie na zadania w ramach programów: Kraszewski. Komputery dla bibliotek — na zakup komputerów, oprogramowania wraz z peryferiami w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych?
 • Od kiedy rozpocząć amortyzację środka trwałego otrzymanego od organizatora?
 • Jak często amortyzować zbiory muzealne?
 • Czy wynagrodzenie otrzymane przez instytucję z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy skorzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową?
 • Czy zgromadzone środki z tytułu darowizny na koniec roku podlegają zwrotowi do organizatora instytucji kultury na takich samych warunkach jak niewykorzystana dotacja podmiotowa od organizatora? Czy jest określony czas na wydatkowanie tych środków, jeśli będą wyłącznie przeznaczone na cele statutowe?
 • Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może być zatrudniony na 1/2 etatu?
 • Czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy nagrody rocznej dla głównego księgowego?
 • Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla bibliotekarza, który przez trzy miesiące przed odejściem na emeryturę przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego przy uzupełnieniu wynagrodzenia w danym miesiącu?
 • Czy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2022) [Zapowiedzi]

 • Czy centrum kultury powinno zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od pożyczki otrzymanej od innej jednostki organizacyjnej gminy?
 • W jaki sposób należy udokumentować okres zatrudnienia?
 • Jak rozliczyć inwestycję w ogrodzeniu budynku należącego do organizatora?
 • Jak liczyć czas pracy w delegacji osób zarządzających instytucją kultury?
 • Jakie przychody instytucji zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych?
 • Na jakich kontach ująć druk i zakup materiałów reklamowych?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Jakie składniki wynagrodzenia liczyć do wynagrodzenia za urlop, jeśli bezpośrednio przed nim pracownik był na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy przedpłaty za zajęcia stanowią przychód podatkowy?
 • Komu instytucja wypłaca kilometrówkę? Czy pracownik musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, czy może samochód pożyczyć, np. od sąsiada, partnera itp.?
 • Czy zatrudniając ponownie na to samo stanowisko tego samego pracownika, który ma ważne badania lekarskie, czy należy go skierować na badania wstępne?
 • Czy wydatek na upominki dla współpracowników można potraktować jako koszt uzyskania przychodu? Czy jest to przychód dla osób, które otrzymają prezenty?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2022) [Zapowiedzi]

 • Czy należy wypłacać dodatek funkcyjny za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim i na urlopie?
 • Na jakich kontach ująć druk i zakup materiałów reklamowych?
 • Jak zaksięgować pobranie i zwrot kaucji za najem?
 • Czy nadwyżka ponad limit przewidziany w przepisach za nocleg w podroży służbowej jest dla pracownika przychodem do opodatkowania i oskładkowania?
 • Czyj podpis powinien się znaleźć na przyznaniu odprawy emerytalnej dyrektorowi biblioteki gminnej — wójta czy pracownika upoważnionego do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Jakie składniki wynagrodzenia liczyć do wynagrodzenia za urlop?
 • Jak prawidłowo udokumentować staż pracy?
 • Czy przedpłaty za zajęcia organizowane w instytucji kultury stanowią przychód podatkowy?
 • Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego, jeśli ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy?
 • Jak wykazać w deklaracji VAT zakup programu graficznego spoza Unii Europejskiej, jeśli instytucja jest zwolniona od VAT?
 • Jakie świadczenia po zmarłym pracowniku należą się osobom uprawnionym?
 • Czy środki otrzymane w ramach sponsoringu podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych, tak jak np. darowizny przekazane na organizację imprezy dla instytucji kultury?
 • Jak udokumentować umowę najmu na rzecz przedsiębiorcy?
 • Jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej osób zarządzających instytucją kultury?