Zapowiedzi

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2023) [Zapowiedzi]

 • Jak ująć w księgach rachunkowych wytworzenie rzeźby sfinansowane z dotacji celowej i z darowizny?
 • Z jaką stawką VAT wystawić fakturę zleceniodawcy za przygotowanie projektu artystycznego obejmującego m.in. projekcję wyprodukowanego filmu?
 • Jakie dokumenty instytucja powinna przygotować i udostępnić na żądanie biegłego rewidenta?
 • Czy pracownicy na zasiłku chorobowym, a następnie macierzyńskim należy wypłacić dodatek stażowy za część miesiąca?
 • Jak prawidłowo wprowadzić różne systemy czasu pracy w instytucji kultury?
 • Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku (wynagrodzenia) chorobowego dla pracownika instytucji kultury, któremu kilka miesięcy wcześniej skończyło się powołanie na dyrektora?
 • Czy dzień wolny za pracę w sobotę (przypadającą ostatniego dnia miesiąca) można odebrać w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Jak rozliczyć podatkowo koszty używania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności instytucji kultury?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
 • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2023) [Zapowiedzi]

 • Czy ustępujący ze swojego stanowiska dyrektor ma prawo podejmować jeszcze decyzje kadrowe, finansowe, repertuarowe, które wykraczają już poza okres jego umocowania do zarządzania instytucją?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych operacje gospodarcze związane z decyzją o zaniechaniu inwestycji?
 • Jakie dokumenty instytucja powinna przygotować i udostępnić na żądanie biegłego rewidenta?
 • Jakie skutki w podatku dochodowym i w VAT wywołuje nieodpłatny wynajem sali przez instytucję kultury?
 • Czy przy wyliczeniu proporcji i prewspółczynnika instytucja bierze pod uwagę obrót z ubiegłego roku czy z roku bieżącego?
 • Czy instytucja powinna prowadzić ewidencję wyjść służbowych i prywatnych pracowników?
 • Czy można ujawnić ZAiKS wynagrodzenie z tytułu umowy zawartej z artystą na potrzeby wyliczenia licencji, jeżeli w umowie z artystą jest klauzula o poufności?
 • Dlaczego organizator nie sprawuje nadzoru nad instytucją kultury?
 • Czy biblioteka publiczna może starać się o sprzedaż niskoprocentowego alkoholu w prowadzonej przez nią małej kawiarence, w której odbywają się także wernisaże?
 • Czy specjalista ds. kadr i płac może mieć w zakresie obowiązków nadzór nad terminowością przeglądów okresowych budynków należących do instytucji kultury?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
 • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2023) [Zapowiedzi]

 • Dlaczego organizator nie sprawuje nadzoru nad instytucją kultury?
 • Jak ująć rekultywację terenu w księgach rachunkowych instytucji kultury?
 • Jak powinna wyglądać nowa informacja o warunkach zatrudnienia pracownika w instytucji kultury, w której wprowadzony jest regulamin pracy i wynagradzania?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy nagroda okolicznościowa z MKiDN przyznana z okazji 45-lecia działalności instytucji może być wypłacona również kierownikowi działu organizacyjnego, głównemu księgowemu i dyrektorowi?
 • W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych korektę rozliczenia dotacji celowej sfinansowaną z dotacji podmiotowej?
 • Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za realizację spektaklu na rzecz innej instytucji kultury?
 • Czy w koszcie realizacji dożynek gminnych na zlecenie gminy można uwzględnić dodatki specjalne dla pracowników za realizacje zadania?
 • Czy instytucja kultury w ramach podziękowania wolontariuszom za udział w organizowanym koncercie, może rozdać im nieodpłatnie bony podarunkowe o wartości 50 zł do jednej z sieci sklepów z logo imprezy?
 • Jak w JPK_VAT ująć sprzedaż biletów online?
 • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2023) [Zapowiedzi]

 • Czego dotyczą najnowsze zmiany w ustawie o działalności kulturalnej?
 • Kiedy instytucja kultury powinna raportować schematy podatkowe?
 • Czy prenumerata czasopism może być ujmowana za pomocą konta 400 „Amortyzacja”?
 • Czy organizator może w trakcie roku uchylić uchwałę w sprawie zwolnienia instytucji kultury od podatku od nieruchomości?
 • Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?
 • Jak policzyć w danym miesiącu dni do przepracowania po urlopie bezpłatnym, jeśli pracownik jest zatrudniony na pół etatu?
 • W jaki sposób ująć zakup kart podarunkowych w konkursie w księgach rachunkowych, jeśli instytucja nie jest podatnikiem VAT?
 • Czy organizator może przeprowadzić audyt wewnętrzny w muzeum?
 • Czy biblioteka może bezpłatnie za zgodą organizatora użyczyć pomieszczenia innej instytucji kultury?
 • Czy w związku z wypłatą nagród rocznych konieczne jest utworzenie funduszu nagród?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?
 • Jak powinna wyglądać nowa informacja o warunkach zatrudnienia pracownika w instytucji kultury, w której wprowadzony jest regulamin pracy i wynagradzania?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2023) [Zapowiedzi]

 • Jak po ostatnich zmianach w Kodeksie pracy prawidłowo zawierać umowy na okres próbny?
 • Czy drugą część odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych instytucja kultury może przelać na konto ZFŚS na przykład w sierpniu?
 • Czy biblioteka może bezpłatnie za zgodą organizatora użyczyć pomieszczenia innej instytucji kultury?
 • Kiedy rozpoznać import usług i jak go wykazać w JPK_VAT?
 • Jak powinna wyglądać nowa informacja o warunkach zatrudnienia pracownika w instytucji kultury, w której wprowadzony jest regulamin pracy i wynagradzania?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy w związku z wypłatą nagród rocznych konieczne jest utworzenie funduszu nagród?
 • Jakie warunki muszą być spełnione, aby instytucja kultury mogła rozpocząć prowadzenie działalności kulturalnej?
 • Czy instytucja może amortyzować połowę budynku, której jest współwłaścicielem?
 • Czy organizator samorządowej instytucji kultury ma prawo pytać o wynagrodzenie, wymiar etatu oraz zakres obowiązków głównego księgowego tej instytucji?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?
 • Czy opłaty wpisowe na konkurs piosenki podlegają opodatkowaniu VAT? Jaką stawkę VAT należy zastosować?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2023) [Zapowiedzi]

 • Czy w umowie o dzieło można zapisać, że wysokość wynagrodzenia artysty stanowi 1/2 wartości utargu ze sprzedaży biletów na koncert, w którym weźmie on udział?
 • Jakie niezbędne informacje instytucje kultury powinny zamieszczać na tworzonym przez nie Biuletynie Informacji Publicznej?
 • Czy w podstawie odprawy emerytalnej powinna być ujęta kwota dodatku specjalnego?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych należność na roszczenia sporne?
 • Czy opłaty wpisowe na konkurs piosenki podlegają opodatkowaniu VAT? Jaką stawkę VAT należy zastosować?
 • Jak prawidłowo udzielać dni wolnych za pracę w niedzielę, jeśli w instytucji kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy?
 • Czy sprzedaż napojów i przekąsek za pośrednictwem automatu vendingowego podlega ewidencji z wykorzystaniem kasy rejestrującej?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek uzyskania opinii właściwego terenowego archiwum państwowego o projekcie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt?
 • Jak zaksięgować kolejne ulepszenie środka trwałego?
 • Jak refakturować energię elektryczną na inny podmiot, jeśli instytucja kultury jest zwolniona od VAT?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2023) [Zapowiedzi]

 • Czy otrzymane od organizatora środki na pokrycie kosztów uczestnictwa w programie stanowią dopłatę do ceny biletów wstępu?
 • Czy organizator ma prawo zażądać od dyrektora instytucji kultury oświadczenia o stanie kontroli zarządczej?
 • Czy na początku roku należy zaksięgować naliczenie całej przyznanej dotacji podmiotowej lub podatku od nieruchomości?
 • Czy księgowa obsługująca instytucję może odmówić płacenia faktur zagranicznych, również spoza Unii Europejskiej, twierdząc, że dokumenty te nie spełniają wymogów do uznania za faktury?
 • Jak prawidłowo zakwalifikować do KŚT fontannę i plac zabaw?
 • Czy w umowie o dzieło można zapisać, że wysokość wynagrodzenia artysty stanowi 1/2 wartości utargu ze sprzedaży biletów na koncert, w którym weźmie on udział?
 • Czy biblioteka może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku dochodowym w związku z otrzymaniem wynagrodzenia za udzielane świadczenie w zakresie zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Czy dodatek specjalny można przyznać na czas nieokreślony?
 • Jak ująć zakup środka trwałego ze środków własnych w planie finansowym oraz rachunku zysków i strat?
 • Czy każda delegacja dyrektora instytucji kultury musi być podbita?
 • Jak prawidłowo udzielać dni wolnych za pracę w niedzielę, jeśli w instytucji kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia poprzedniego roku?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2023) [Zapowiedzi]

 • Na czym polega dodatkowy urlop opiekuńczy po zmianach w kp od 26 kwietnia br.?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Jak należy liczyć okres czterech lat, w czasie których należy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym — czy od początku spisu, od jego zakończenia, od daty protokołu poinwentaryzacyjnego, a może po prostu chodzi tu o całe lata kalendarzowe?
 • Czy dodatek specjalny można przyznać na czas nieokreślony?
 • Jakie przychody instytucji kultury należy liczyć do limitu 200 000 zł (zwolnienie podmiotowe w VAT) i co zrobić, kiedy instytucja ten limit przekroczy?
 • Jak prawidłowo udzielać dni wolnych za pracę w niedzielę, jeśli w instytucji kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia?
 • Czy do umowy o dzieło z artystą na wykonanie kopii obrazu mają zastosowanie koszty autorskie?
 • Ile czasu ma organizator na ustosunkowanie się do pisma dyrektora w sprawie odwołania go ze stanowiska?
 • W jaki sposób zgodnie z prawem powołać zastępcę dyrektora?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Czy każda delegacja dyrektora instytucji kultury musi być podbita?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2023) [Zapowiedzi]

 • Jak po wprowadzeniu prawa pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników prawidłowo przetwarzać dane szczególne o ich stanie psychofizycznym? Jakie upoważnienia dla pracowników dokonujących kontroli przygotować?
 • Czy samorządowa instytucja kultury koszty i przychody na przełomie miesiąca musi ujmować memoriałowo, czy może kasowo?
 • Jak ująć w świadectwie pracy niepełnoetowca okresy choroby?
 • W takim przypadku rekwizyty do spektakli uznać za środki trwałe?
 • Czy każdemu pracownikowi, który ma uprawnienia emerytalne i odchodzi z pracy, należy wypłacić odprawę emerytalną? Na czym polega związek ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Czy samorządowa instytucja kultury w świetle najnowszego orzecznictwa przy obliczaniu prewspółczynnika ma obowiązek wliczania jednorazowych dotacji inwestycyjnych do przychodów wykonanych?
 • Jak prawidłowo przekształcić bibliotekę publiczną w centrum kultury?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia?
 • Ile czasu ma organizator na ustosunkowanie się do pisma dyrektora w sprawie odwołania go ze stanowiska?
 • Czy przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla orkiestry dętej przez solistę z Czech jest importem usług kulturalnych?
 • Czy każda delegacja dyrektora instytucji kultury musi być podbita?
 • Czy kupione po 65 zł za sztukę bluzy z logo imprezy (np. festiwalu teatralnego), którą organizuje instytucja kultury rozdawane nieodpłatnie można traktować jako gadżety reklamowe?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego za pracę w święto w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2023) [Zapowiedzi]

 • Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może jako przewodnik oprowadzać turystów po miejskich zabytkach w ramach działalności nierejestrowanej?
 • Czy urząd gminy może kontrolować, jak funkcjonuje w instytucji kultury kontrola zarządcza?
 • Jak ująć w świadectwie pracy niepełnoetowca okresy choroby?
 • Czy czynsz zapłacony z góry za 10 lat najmu należy ująć w całości w planie finansowym na 2023 r.?
 • Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych otrzymane w darowiźnie składniki majątku?
 • Czy każdemu pracownikowi, który ma uprawnienia emerytalne i odchodzi z pracy, należy wypłacić odprawę emerytalną? Na czym polega związek ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy?
 • Refakturowanie mediów — kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT?
 • Jakie przychody wliczać do limitu zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Czy do podstawy wynagrodzenia chorobowego wliczyć nagrodę roczną (tzw. trzynastkę) i nagrodę z okazji dnia bibliotekarza?
 • Czy instytucja kultury powinna naliczać swoim kontrahentom odsetki ustawowe lub handlowe z tytułu opóźnień w zapłacie na podstawie tzw. ustawy o zatorach płatniczych?
 • Czy pracownikowi instytucji kultury, który został powołany na stanowisko pełniącego obowiązki dyrektora, można przyznać nagrodę uznaniową zgodnie z obowiązującym w instytucji kultury regulaminem wynagradzania?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia?
 • Czy kupione po 65 zł za sztukę bluzy z logo imprezy (np. festiwalu teatralnego), którą organizuje instytucja kultury rozdawane nieodpłatnie można traktować jako gadżety reklamowe?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego za pracę w święto w instytucji kultury?