Pytanie

Dom kultury wynajmuje dwa lokale, w których działalność prowadzi bank oraz fryzjer. Pozostała część domu kultury jest przeznaczona na działalność kulturalną.
W której części kolumny VII oświadczenia odbiorcy paliw gazowych ująć działalność kulturalną, a w której działalność gospodarczą?

Działalność kulturalną ujmuje się w części 1., a działalność gospodarczą w części 2. kolumny VII załącznika składanego przez właściwego odbiorcę paliw gazowych.

Wyjaśnienie

Jak wynika z art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d tiret 9 Ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej: prawo energetyczne), taryfy ustalane dla odbiorców paliw gazowych — o ile złożą oświadczenie, o którym mowa w art. 62bb prawa energetycznego, będących m.in. podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), w zakresie, w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby tej działalności — przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub na obrót gazem ziemnym z zagranicą podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Instytucja kultury jako odbiorca paliw gazowych przed zawarciem ze sprzedawcą paliw gazowych umowy sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej składa temu sprzedawcy oświadczenie, które zawiera (art. 62ba ust. 1 prawa energetycznego):

  • oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie go za takiego odbiorcę;
  • wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części paliwa gazowego, które będzie zużywane na potrzeby instytucji kultury;
  • określenie szacowanej części paliwa gazowego, która będzie zużywana na potrzeby instytucji kultury.

Niezłożenie przez instytucję kultury oświadczenia uprawnia sprzedawcę paliw gazowych do niestosowania wobec niej preferencyjnej taryfy (art. 62bb ust. 4 prawa energetycznego). Wzór oświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu. Ze wzoru oświadczenia wynika, że w VII kolumnie zamieszczonej tam tabeli wykazuje się szacowaną część paliwa gazowego (należy określić udział procentowy, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) nabywaną i pobieraną w punkcie poboru gazu (PPG), zużywaną na potrzeby:

  • o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. d prawa energetycznego, czyli m.in. w zakresie, w jakim odbiorcy paliw gazowych zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności kulturalnej (część 1.);
  • inne niż określone w części 1. (część 2.).

Ze wzoru tego wprost więc wynika, że szacowaną część paliwa zużywaną na potrzeby działalności kulturalnej ujmuje się w części 1. kolumny VII tabeli z tego załącznika, a na potrzeby innej działalności (gospodarczej) — w części 2.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 19 kwietnia 2021 r. poz. 716; ost. zm. Dz.U. z 18 marca 2022 r. poz. 631)
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 28 stycznia 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych o przeznaczeniu paliwa gazowego w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 28 stycznia 2022 r. poz. 212)